Afsluiting speerpunt 'Burgers doen mee bij totstandkoming en evaluatie van beleid'

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

In de achterliggende tijd hebben we u geïnformeerd over de bezinning binnen de fractie over het thema “burgerparticipatie”. We hielden twee thema-avonden en volgden - in de praktijk van de politiek en de maatschappij - hoe burgerparticipatie er nu in Waddinxveen voorstaat. In de Algemene Beschouwing van de Begroting 2017-2020 zijn we er uitgebreid op in gegaan. Ik citeer: 

Van informatieavonden naar inspraakavonden

"Onze fractie heeft zich de laatste twee jaar bezonnen op haar positie ten opzichte van de inwoners van Waddinxveen, of zoals het college dat noemt: 'een burgernabije overheid'. De lokale democratie is geen rustig bezit. Inwoners zijn mondiger geworden en willen meer betrokkenheid dan eens in de vier jaar een cirkeltje rood maken. Ze willen niet alleen geïnformeerd worden over veranderingen in hun leefomgeving, maar ook inspraak en participeren in thema’s die hen aangaan of raken. In Waddinxveen doen we dat best al goed, maar er zijn nog slagen te maken. Omdat, zo is regelmatig gebleken, informatieavonden door de inwoners nog teveel als eenzijdige communicatie wordt ervaren, vragen we het college  informatieavonden om te zetten naar inspraakavonden. Daarbij moeten inwoners van het begin af aan het gevoel hebben een serieuze inbreng te hebben." (Dit voorstel is door de raad en het college overgenomen.)

De wijkplatforms zijn niet meer weg te denken. Of hun huidige manier van werken ook toekomstbestendig is en aansluit bij de “burgernabije overheid”, vindt mijn fractie een discussie waard. We hebben begrepen dat enkele voorzitters van wijkteams zich ook al in die zin hebben uitgelaten. Deze discussie zou ook een evaluerend karakter moeten hebben.

Een opkomende speler van belang met vertakkingen in de samenleving is de PAR (Participatie Advies Raad).  De PCW  kan en wil niet om dit orgaan heen. Wijkteams en de PAR geven gestalte aan de burgernabije overheid. Wij vragen het college in 2017 met een memo te komen over de burgernabije overheid in relatie tot de rol van de raad. We denken dan aan grenzen in verantwoordelijkheden en ruimte en procesbegeleiding bij burgerinitiatieven  Ook zouden we in die memo aandacht willen voor het landelijke rapport 15,9 uur (van Jack Wallage) over de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie.“ (Einde citaat). Ook deze motie is door de raad en het college aangenomen.


Respectvol met elkaar omgaan


Het onderwerp “burgerparticipatie” blijft een terugkerend thema binnen de fractie, ook al is het dit jaar geen speerpunt meer. De praktijk wijst uit dat burgers zich steeds vaker in de raad en via de media laten horen. Wij nemen de inwoners serieus en ons college en de ambtelijke organisatie en onszelf ook. Er moet een eerlijke afweging plaats vinden tussen de diverse belangen. Participatie kan alleen zinvol en vruchtbaar zijn als inwoners en organisatie en college en raad respectvol met elkaar omgaan. Het is de toon, die de muziek maakt.

Het onderwerp “burgerparticipatie” komt in het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 terug, want de PCW kan er niet omheen, dat de samenleving ook in dit opzicht in beweging blijft. 

Ton van Doorn
fractievoorzitter

 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»