Inleiding op het verkiezingsprogramma

Visie 2018-2022

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (verder ‘PCW’) laat zich in haar keuzes leiden door de Bijbel en de waarden en normen die daaraan zijn ontleend. Vanuit die christelijke levensovertuiging kiest de PCW voor een samenleving waarbij iedereen erbij mag horen en actief mee mag doen. Daarbij hebben we oog voor elkaar en kijken we niet naar wat de inwoners níet kunnen maar vooral naar wat ze wél kunnen. Met elkaar staan we klaar voor jongeren en ouderen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Daarbij maken de mensen en maatschappelijke organisaties het verschil. Welzijn en omzien naar elkaar zijn kernwoorden waaraan wij graag vorm willen geven.

Waddinxveen moet zelfstandig blijven, omdat we daarmee zelf beslissen welke keuzes we maken in ons dorp. Daardoor kan het gemeentebestuur ook dichtbij de inwoners blijven staan.

De PCW wil geen nieuwe plannen voor uitbreiding van Waddinxveen maar lege plekken invullen. Vooral het gebied van Station tot Brug moet weer karakter krijgen. We willen investeren in betere voet- en fietspaden en in meer groen en duurzaamheid. De scholenbouw en veiliger verkeer worden nu voorbereid en deze willen we voortvarend aanpakken.

De afgelopen jaren heeft de PCW actief meebestuurd in ons dorp. Er is veel geïnvesteerd en verbeterd. Daarbij zijn belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd. Dat had en heeft ook nu weer als doel dat Waddinxveen een plaats blijft waar het goed wonen en leven is.  Het dorpse karakter, met een winkel om de hoek en waarbij de zondag als rustdag wordt gezien, willen we graag vasthouden. 

PCW. Hart  voor Waddinxveen.

5 Speerpunten van de PCW:

PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.

PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. – Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.

PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.

PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. – Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.

PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. – Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.

 

Verkiezingsprogramma van de PCW:

Het volledige verkiezingsprogramma van de PCW vindt u hieronder.

1. PCW houdt koers voor een zelfstandig Waddinxveen

Wij vinden het belangrijk dat bestuurders en inwoners op lokaal niveau dicht bij elkaar blijven. Waddinxveners die beslissen over zaken die we in Waddinxveen willen hebben en houden. Afgelopen jaren hebben we ook bewezen dat we die zelfstandigheid prima aankunnen. Fusie is niet positief voor de inwoners; samenwerken met buurgemeenten wel en dat steunen we van harte. Zelfstandigheid blijft mogelijk als belangrijke zaken op orde blijven zowel voor onze inwoners als voor het gemeentebestuur. Dit komt onder andere tot uiting in: voldoende voorzieningen, goede scholen, gezonde woningmarkt, nette openbare ruimte en een slagvaardige gemeentelijke organisatie en budget op orde.

2. PCW wil een veilig Waddinxveen en een extra wijkagent

Zichtbare aanwezigheid van politie in Waddinxveen verhoogt het veiligheidsgevoel en heeft een preventieve werking op jeugdoverlast en andere criminaliteit. Intensieve bestrijding van grote én kleine criminaliteit is noodzakelijk. Daarom is voldoende aanwezigheid van politiezorg in Waddinxveen noodzakelijk.

3. PCW wil een woning voor iedereen

De PCW wil dat actief wordt samengewerkt met Woonpartners en private marktpartijen om scheef wonen tegen te gaan. Er is écht maatwerk nodig om een passend aanbod te ontwikkelen voor de veranderende woonwensen en gezinssamenstellingen. Ook ouderen moeten langer in eigen huis kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn geschikte levensloopbestendige woningen nodig. Doel is dat je oud moet kunnen worden in je eigen huis in je eigen dorp. Betaalbaar voor iedereen. De PCW wil dat de gemeente private initiatieven op het gebied van zelfstandig wonen en zorg concreet ondersteunt. Mooie voorbeelden van zulke initiatieven in Waddinxveen zijn de diverse zorgconcepten langs de Kerkweg-Oost.

4. PCW wil dat iedereen ondersteuning krijgt die dat nodig heeft

De PCW wil een onderzoek naar de inkomensgroepen en/of eenverdieners tussen minimum en modaal. Deze groep heeft momenteel vaak geen recht op aanvullende ondersteuning maar lijkt financieel vaak tussen wal en schip terecht te komen. In hoeverre heeft gemeente ruimte om bij te dragen aan deze groep? Verborgen armoede moet worden voorkomen en bestreden. Verder wil de PCW dat de gemeente reële PGB-tarieven hanteert, die toegesneden zijn op de individuele behoefte van de inwoner.

5. PCW wil dat ouderenzorg en verpleegzorg in Waddinxveen mogelijk blijft

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg aan huis wordt dus steeds belangrijker. De PCW wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor kwalitatieve ondersteuning thuis en voor mantelzorgondersteuning. Voor ondersteuning en ook voor bestrijding van eenzaamheid zijn vrijwilligers onontbeerlijk. De gemeente faciliteert initiatieven op dit gebied.

6. PCW steunt het behoud van buurtwinkels

Om de winkelstrips toekomstbestendig te houden moeten ondernemers, vastgoedpartijen en overheid samen optrekken en inzetten op eenheid en een positieve uitstraling van de winkelstrips. Om dit te bereiken moet de gemeente het voortouw nemen in een goede overlegstructuur en ervoor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit goed en aantrekkelijk is. Verpaupering moet worden voorkomen, bijvoorbeeld door mogelijkheden te onderzoeken voor (tijdelijk) andere invulling in overleg met de winkeliers in de omgeving.

7. PCW wil geen verdere uitbreiding van Waddinxveen maar lege plekken invullen

De PCW wil de groene gebieden buiten de bebouwde kom aantrekkelijk houden. Geen nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen buiten de bebouwde kom. Nadat de lege plekken zijn ingevuld wil de PCW inzetten op geleidelijke transformatie van de Noordkade. De PCW ziet geen ruimte voor verdere uitbreiding van nieuw glas in Waddinxveen.

8. PCW wil meer groene parels in Waddinxveen

De PCW wil met deze groene parels het buiten bewegen en genieten stimuleren. Dit is gezond en stimuleert het onderling contact in de buurt. Ook het Burgemeester Warnaarplantsoen en de kinderboerderij zijn hierin waardevolle schakels. Concreet denken wij hierbij aan een groene parel op het oude WSE-terrein naast de Zuiveringsplas. Daarnaast zijn ook kleinere parels mogelijk in andere wijken.

9. PCW kiest voor rust op zondag

De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs stressmaatschappij niet bevorderen. Zondag is een dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten zijn. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten. Daarmee hebben ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf ruimte voor noodzakelijke rust en ontspanning. Van enige vorm van gedwongen openstelling mag nooit sprake zijn.

10. PCW wil investeren in goed ondernemersklimaat

Inzet van extra middelen of mensen zijn noodzakelijk om in de regio een onderscheidend vestigingsklimaat te kunnen bieden aan zowel bestaande als potentieel nieuwe bedrijven. Bedrijven (op de Noordkade) die willen verplaatsen naar betere locaties in Waddinxveen worden actief door de gemeente ondersteund.

11. PCW wil extra investeren in betere fiets- en voetpaden

De PCW wil meer aandacht voor de langzame weggebruiker. Ook met fiets en rollator moet je prettig door Waddinxveen kunnen. We willen dat er extra geld gaat naar onderhoud van fietspaden en trottoirs. Een eenvoudige in te voeren maatregel is het aanstellen van een extra ploeg stratenmakers voor het snel herstellen en verbeteren van de fiets- en voetpaden.

12. PCW wil investeren in duurzaamheid

Inwoners en bedrijven die substantieel investeren in maatregelen boven de wettelijke normen, kunnen korting krijgen op de te betalen bouwleges. Hoe meer maatregelen, hoe meer korting. Tevens wil de PCW dat er een concreet plan wordt uitgewerkt door Woonpartners en de gemeente over de wijze waarop de bestaande woningvoorraad kan worden verduurzaamd. Het is winst voor ons milieu, geeft meer wooncomfort en geeft lagere energielasten voor de gebruikers.

13. PCW wil extra windmolen[s] voor Waddinxveens gebruik

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren is een enorme transformatie nodig. Uitbreiding van de huidige vier windmolens naar vijf in dezelfde lijn is mogelijk zonder veel extra overlast. Een zesde in lijn is het onderzoeken waard. Daarnaast wil de PCW dat de gemeente samen met het Ondernemersplatform Waddinxveen de oprichting van een lokale energie coöperatie gaat onderzoeken waarbij de mogelijkheden voor het realiseren van zonne-velden op de daken van bedrijfsterreinen worden onderzocht.

14. PCW wil geen oeververbinding door het Gouwebos

Voor de korte termijn wil de PCW dat er ingezet wordt op slimme techniek die weggebruikers laat weten als de hefbrugroute file heeft. Deze techniek, in combinatie met de komst van de westelijke randweg, kan er voor zorgen dat er alternatieve routes zijn waardoor de hefbrug ontlast wordt. De haalbaarheid van een eventuele gouwekruising voor Boskoops gebruik zou ten noorden van Boskoop moeten worden onderzocht.

15. PCW wil dat ieder kind de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten

De PCW wil dat het (minima)beleid wordt aangescherpt waar gaat het om het stimuleren van deelname aan sport en andere buitenschoolse activiteiten. De gemeente ondersteunt en/of faciliteert verenigingen en initiatieven die aansluiting vinden op het sport en accommodatiebeleid. Niemand mag ongewild aan de zijlijn blijven staan.

16. PCW wil cultuur meer zichtbaar maken

Cultuur is breder dan muziekonderwijs en theater. De PCW steunt de initiatieven van de Historische Vereniging Waddinxveen om historie zichtbaar te maken in de openbare ruimte door bijvoorbeeld de vertelbanken. Ook ondernemers, organisaties en inwoners kunnen op vele manieren bijdragen aan deze Waddinxveense cultuur.

17. PCW wil voortvarende uitvoering van het scholenbouwprogramma

Voor de groei van Waddinxveen en het houden van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat zijn goede basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs belangrijk. De PCW wil dat de middelbare school jeugd voor middelbaar onderwijs niet afhankelijk hoeft te zijn van omliggende steden.

18. PCW wil hondenbelasting halveren

De PCW wil een halvering van de huidige hondenbelasting zonder verhoging van andere belastingen. Wel moet hondenbelasting kostendekkend zijn en blijven.

19. PCW wil de OZB op de NUL-lijn

Bij voortzetting van ons huidige zorgvuldige financiële beleid is verhoging van de OZB niet nodig. Bij besluiten die we nemen of keuzes die we maken in de komende jaren moeten we steeds vooraf bepalen welke lasten daarmee gemoeid zijn. De PCW wil geen wilde plannen die de lasten laten stijgen.

Download hier de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart.

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»