Bestemmingsplan Kerkweg-Oost woonzorgeenheden

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Grote woorden zijn er in deze zaal gebruikt door omwonenden. De geloofwaardigheid van de politiek zou op het spel zou staan. Het beeld wat op deze manier is neergezet van het gemeentebestuur (college en raad) betreuren wij en vinden wij Waddinxveen-onwaardig.

Hoewel meerdere omwonenden zich tegen het plan hebben uitgesproken, schatten wij het aantal belanghebbenden dat direct in hun belang wordt geraakt in op circa 3 gezinnen. Hier tegenover staat een groep van 24 jong volwassen, kwetsbare mensen en hun families. Deze mensen worden direct in hun belang geschaad als wij dit plan afwijzen. In de informerende raad hebben wij van diverse mensen ook deze kant van de medaille te zien gekregen. Sommige bewoners hebben hun verhuisdoos 4 jaar geleden al ingepakt, in de veronderstelling dat zij snel naar hun nieuwe woning zouden kunnen verhuizen.

In de opiniërende raad is door diverse fracties gesproken over het toetsingskader van de raad. Zijn dat alleen belangen en emoties? Nee, niet alleen belangen en emoties spelen een rol. Als raad moeten wij in redelijkheid ervan overtuigd zijn dat een bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Behalve het oude beeldkwaliteitsplan en bestaande bestemmingsplan, spelen voor een beoordeling hiervan ook nieuwe ontwikkelingen en inzichten een rol. Wij hebben de verbeelding van het voorgenomen bouwplan ontvangen, waardoor we ons een goed beeld kunnen vormen van de situatie zoals die straks zal bestaan. Wij zijn van mening dat het voorgenomen bouwplan op deze locatie past. Voor Waddinxveen ontstaat hiermee ook geen unieke situatie, er zijn meerdere vergelijkbare plekken in ons mooie dorp. Met deze conclusie komt het uiteindelijk toch neer op een belangenafweging.

Een belangenafweging tussen de omwonenden enerzijds en een groep kwetsbare jongeren anderzijds. Hierbij kiest de PCW voor laatstgenoemde groep. De PCW roept de overige fracties op om zich samen met ons achter dit raadsvoorstel te stellen. Met uw steun kunnen wij Stephan, Wessel, Margriet, Jeannine, Femke, Arron en alle andere bewoners hopelijk snel feliciteren met hun eigen, nieuwe plekje, waar ze al zo lang naar uit kijken.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»