Bijdrage besluitvormende raad verordening winkeltijden: geen dwang voor ondernemers

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

PCW - bijdrage besluitvormende raad 11-07-2018, agendapunt 8, verordening winkeltijden
Eerste termijn

Meneer de voorzitter,

Vandaag realiseren de coalitiepartijen hun kroonjuweel: Vanaf volgende week mogen alle winkels elke zondag open. Een belangrijke verkiezingsbelofte van deze vier partijen wordt ingelost.

Voor de PCW is dit een moeilijk moment. Wij zien de zondag als rustdag, door God ingesteld. Het is pijnlijk om toe te zien dat een stuk van deze collectieve rust in Waddinxveen wordt prijsgegeven. Want de PCW stáát voor het welzijn van ons dorp. En dat is meer dan de vrijheid om zeven dagen per week te kunnen shoppen. De waarde van een collectieve rustdag voor kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten mag niet worden onderschat. Daarmee hebben ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers ruimte voor de noodzakelijke rust en ontspanning.

Het verbaast ons zeer dat in het hele debat rondom deze verordening de coalitiepartijen hier geen publieke verantwoording over afleggen. Zij beroepen zich op het onderzoek naar de winkelopenstelling en lijken verder blind te zijn voor de negatieve effecten die deze verordening óók onmiskenbaar met zich mee brengt voor winkeliers, werknemers en alle inwoners van Waddinxveen.

Ondanks dit kunnen we er wel waardering voor opbrengen dat de openstelling beperkt is gebleven tot de middag en dat geen bevoorrading zal plaatsvinden.


Meneer de voorzitter,

Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer ze hun winkel openen. Dat past in het streven naar een ondernemersvriendelijke gemeente, zegt het college.
Maar als je zelf mag bepalen dat je winkel op zondag open gaat, moet je toch óók kunnen bepalen dat je je winkel op zondag dicht houdt. En als werknemer mag je toch ook bepalen of je op zondag wel of niet werkt.
Dat is níet geregeld in dit raadsvoorstel. Door dit raadsvoorstel ontstaat de mogelijkheid dat ondernemers  gedwongen kunnen worden door een contract met de verhuurder om hun winkel op zondag te openen. 
En dat is iets wat de PCW wil voorkomen, nu en in de toekomst.


Daarin staat de PCW bepaald niet alleen:

  • Op 22 september 2016 diende bijna de hele Tweede Kamer een motie in waarin de regering wordt verzocht ‘effectieve maatregelen te nemen zodat de keuzevrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel gesloten te houden geborgd wordt’. Deze motie is o.a. ondertekend door Pechtold, Buma, Samsom en Klaver. Zij noemen in een overweging dat ‘in diverse plaatsen onder de huidige wet en afspraken ondernemers forse boetes opgelegd krijgen als ze hun winkel op zondag dicht houden’. (Kamerstuk 34 550)
  • Op 2 november 2017 dienden het SGP-kamerlid Van der Staaij en het PvdA-kamerlid Asscher een soortgelijke motie in. Zij verzochten de regering ‘om op korte termijn met wetgeving te waarborgen dat winkeliers, ongeacht hun motief, hun winkel op zondag gesloten kunnen houden zonder dreiging van dwangsommen’. Een van hun overwegingen was dat ‘contractsvrijheid niet inhoudt dat er geen beschermende maatregelen nodig zijn om de keuzevrijheid te waarborgen’. (Kamerstuk 34 775)
  • Op 6 november 2017 lees ik in het Dagblad van het Noorden over de worsteling van VVD-wethouder Joost van Keulen met de koopzondagen in het Groninger Winkelcentrum Paddepoel. Hij wil desnoods keuzevrijheid voor de winkeliers afdwingen via de juridische weg.

In verkiezingstijd hebben alle Waddinxveense partijen gezegd dat ondernemers niet gedwongen mogen worden hun winkels op zondag te openen. Het Ondernemersplatform Waddinxveen heeft ook meerdere malen gevraagd om dwang te voorkomen. Ik denk dat er niemand in Waddinxveen is die wil dat bij ons kan gebeuren wat er in Groningen gebeurt.

Daarom dient de PCW samen met het CDA een amendement op de verordening in. Dat amendement regelt dat gedwongen winkelopenstelling of gedwongen werken op zondag wordt voorkomen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het amendement en de toelichting zijn juridisch getoetst door een advocaat die specialist is op dit gebied. Zo heeft hij in het verleden voor de gemeente Waddinxveen met succes een zaak over zondagsopenstelling van winkels gevoerd.

Beste raadsleden: Vandaag is het moment om uw verkiezingsbelofte in te lossen. Ik vraag uw steun voor dit amendement, waarmee de ondernemer echt een vrije keus krijgt. Daarmee doet u een ondernemersvriendelijke daad.


Voorzitter, hier stopte mijn tekst oorspronkelijk nog.

Maar…ik heb signalen gekregen dat dit amendement mogelijk niet gesteund gaat worden.
Ik wil nu alvast aangeven dat dat voor de PCW ontzettend zwaar zal wegen. Want daarmee breekt u een belangrijke verkiezingsbelofte. U kiest dan voor het grote geld en de kleine ondernemer laat u keihard vallen.
Ook voor de OPW zou dit heel zwaar wegen. Ondernemers willen niet gedwongen kunnen worden en ze willen ook niet dat collega’s gedwongen worden.

Als het amendement geen meerderheid haalt, zal de PCW bij de Provincie Zuid-Holland een verzoek indienen om het raadsvoorstel voor te dragen voor vernietiging door de Minister van Binnenlandse Zaken, omdat de belangen van ondernemers niet zorgvuldig zijn meegewogen. 
Ook het Ondernemersplatform van Waddinxveen zal zo’n verzoek indienen.

En daarom roep ik u nogmaals op: Laten we als gehele gemeenteraad tegemoetkomen aan de wens van de ondernemers door dit amendement te steunen.

Ik dank u, voorzitter.


Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»