Bijdrage BoVo

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel Actualisatie bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen en actualisatie 'Nota Kostenverhaal 2019 Verplichting bijdrage BoVo.

Een voorstel wat we in zichzelf goed kunnen volgen, maar we hebben moeite met de genoemde investering van het kruispunt Koning Wilhelminaplein.

Voorzitter, alle initiatiefnemers zijn verplicht bij te dragen aan de bestemmingsreserve BoVo indien er sprake is van een bouwplan in combinatie met een planologische ingreep conform de wet WRO. In de structuurvisie Waddinxveen 2030 is er hier op hoofdlijnen een onderbouwing voor gegeven. Daaruit blijkt dat er een causaal verband moet zijn tussen enerzijds de nieuwbouwprojecten en anderzijds de benodigde investeringen. Het zogenoemde PTP (Profijt, Toerekenbaarheid, Proportionaliteit) Daarnaast is er op grond van het Mobiliteitsplan sprake van profijt van de nieuwe projecten en het resultaat van de investeringen voor infrastructuur: (betere bereikbaarheid en een betere leefomgeving)  

Voorzitter, een belangrijke voorwaarde voor het vragen van een afdracht bovo is dat de investeringen toerekenbaar zijn. Volgens de BBV is van een bovenwijkse voorziening sprake indien een aantoonbaar verband is met de grondexploitatie. De kosten worden toegerekend naar rato van het profijt van de grondexploitatie. Hierover is het raadsvoorstel helder.

Voorzitter,  omdat wij geen causaal verband tussen de grondexploitaties en de investering in het kruispunt van het Koning Wilhelminaplein. Het nog onduidelijk is wat de investering aan het kruispunt gaat worden. Als het een rotonde gaat worden dan praat je zelfs over een afwaardering t.o.v. de huidige VRI (Verkeersregelinstallatie)

Daarnaast lopen we als gemeente het risico dat er discussie kan ontstaan of deze investering wel betaald mag worden uit het fonds reserve bovenwijkse voorzieningen.

We dienen daarom het volgende amendement in, waarvan het besluit luidt:

 

BESLUIT

De tekst van het raadsvoorstel/ concept besluit als volgt te wijzigen:

·        Beslispunt 1. wordt gewijzigd in:

-        ‘’ De geactualiseerde Nota Kostenverhaal 2019 met het basistarief van €12,90 per m2  uitgeefbaar/bvo vast te stellen;”

·        Bij Punt V van de toelichting op het raadsvoorstel.

-        Het toevoegen van de investering Kruispunt Koningin Wilhelminaplein komt te vervallen.

 

J. (Jannes) Berghout

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»