Bijdrage jaarrekening 2017

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Besluitvormende raad 11 juli 2018

We bespreken vanavond de jaarstukken van 2017. Er ligt een mooi rekeningresultaat van afgerond 2,5 miljoen euro. Vrijwel alle voornemens uit het collegeprogramma zijn uitgevoerd of in uitvoering. Ook zijn er belangrijke besluiten genomen richting de toekomst.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Complimenten aan het vorige college en de medewerkers van de organisatie voor het stuk dat er ligt en voor het werk dat daarvoor is verricht. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten waar we als gemeente aan moeten blijven werken.

  • De samenwerking tussen accountant en de organisatie en het ontstane meerwerk
  • En het voorkomen dat structurele tegenvallers met incidentele voordelen uit de exploitaties worden gecompenseerd


De PCW steunt de bestemmingsvoorstellen zoals genoemd in het raadsvoorstel. Waddinxveen heeft een goede financiële positie. Dit wordt door de accountant bevestigd. Zo’n positie krijg je niet zomaar. Dat is het gevolg van goed bestuur en rentmeesterschap van het gemeentebestuur in de afgelopen jaren. We wensen dan ook het huidige college veel succes en hopen dat zij het gevoerde beleid van de afgelopen jaar kunnen continueren.

 J. (Jannes) Berghout

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»