Bijdrage jaarrekening 2017

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Besluitvormende raad 11 juli 2018

We bespreken vanavond de jaarstukken van 2017. Er ligt een mooi rekeningresultaat van afgerond 2,5 miljoen euro. Vrijwel alle voornemens uit het collegeprogramma zijn uitgevoerd of in uitvoering. Ook zijn er belangrijke besluiten genomen richting de toekomst.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Complimenten aan het vorige college en de medewerkers van de organisatie voor het stuk dat er ligt en voor het werk dat daarvoor is verricht. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten waar we als gemeente aan moeten blijven werken.

  • De samenwerking tussen accountant en de organisatie en het ontstane meerwerk
  • En het voorkomen dat structurele tegenvallers met incidentele voordelen uit de exploitaties worden gecompenseerd


De PCW steunt de bestemmingsvoorstellen zoals genoemd in het raadsvoorstel. Waddinxveen heeft een goede financiële positie. Dit wordt door de accountant bevestigd. Zo’n positie krijg je niet zomaar. Dat is het gevolg van goed bestuur en rentmeesterschap van het gemeentebestuur in de afgelopen jaren. We wensen dan ook het huidige college veel succes en hopen dat zij het gevoerde beleid van de afgelopen jaar kunnen continueren.

 J. (Jannes) Berghout

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»