Bijdrage Zienswijze begroting Promen

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

We kunnen ons vinden in de opgestelde zienswijze. Terecht dat er aandacht gevraagd wordt voor het financiële resultaat, de geplande verhoging van de omzet, en de inspanningen gericht op de modernisering van het functiehuis bij Promen.

Dank ook voor de beantwoording op onze vragen. Toch willen we de zienswijze op een tweetal punten wat uitbreiden/verdiepen.

1: Het weerstandsvermogen van Promen was ultimo 2018 onvoldoende.   

2: De modernisering van het functiehuis van Promen zal extra kosten met zich meebrengen.

Als PCW zouden we graag zien dat op deze twee punten nog extra aandacht gevraagd zal worden in de zienswijze.

Ik heb daarom samen met mevrouw van Helden van de VVD de volgende motie opgesteld. De motie is door PCW, VVD en D66 ondertekend.

Verzoekt het college:

  • In de zienswijze aandacht te vragen voor het onvoldoende weerstandsvermogen van Promen, en Promen te verzoeken het weerstandsvermogen zo snel mogelijk weer op voldoende niveau te brengen.
  • In de zienswijze aandacht te vragen voor het risico van de extra financiële last i.v.m. de vernieuwing van het functiehuis en loongebouw, en Promen te verzoeken in het

Ondernemingsplan 2020 aan te geven hoe, met welke terugverdienmogelijkheden, eventuele tekorten gecompenseerd kunnen worden.

 

J. Berghout

Raadslid PCW   

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»