Noodopvang voor vluchtelingen: Waddinxveen moet het kunnen en willen

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Voorzitter,

Nederland worstelt weer met een stroom vluchtelingen. In de geschiedenis van ons land is dat niet voor het eerst. Zoals altijd, gaat ook nu  de rijksoverheid over het opname- en toelatingsbeleid. De reden en motivatie waarom iemand is gevlucht wordt ook landelijk beoordeeld. Voor ons is dat een gegeven. De oproep van de regering om vluchtelingen op te nemen, nemen we serieus, omdat we als lokale overheden gezamenlijk in deze onze verantwoordelijkheid moeten nemen. De berichten over leegstaande noodopvang hebben wij zeker gezien, maar wij gaan er vanuit dat de COA dat feit betrekt bij hun keuzes. Daarnaast moet voorkomen worden, dat vluchtelingen van hot naar her gestuurd worden, zoals vorig jaar is gebeurd. De vluchtelingenstroom  blijft immers doorgaan.

Een noodopvang voor vluchtelingen: een christelijke plicht

Als het gaat om opvang van vluchtelingen is voor ons als Protestantse Combinatie Waddinxveen vooral de Bijbel leidend. In onze brief aan u van 8 februari hebben we de parabel van de Barmhartige Samaritaan geciteerd (“wie is mijn naaste en wat kan ik voor mijn naaste betekenen). We kunnen ook denken aan de woorden van Jezus uit het Mattheüs evangelie: “Ik ben hongerig geweest en je hebt me te eten gegeven, ik was een vreemdeling en je hebt me gehuisvest (geherbergd)”. Vanuit ons Bijbelse uitgangspunt kunnen we daarom geen “nee” zeggen tegen noodopvang van vluchtelingen. Dat is voor ons dus niet primair een humane of morele plicht, maar een christelijke plicht. 

Voorkeur voor een behapbare noodopvang

Tegelijk voel ik ook een zekere gespleten verantwoordelijkheid. Als politieke partij hebben we bestuurlijk te zorgen dat de omvang van de noodopvang en het aantal op te nemen vluchtelingen de draagkracht van Waddinxveen niet te boven gaat. Ook zullen zowel de vluchtelingen als de inwoners van Waddinxveen beschermd moeten worden voor misstanden. Vluchtelingen moeten een menswaardig bestaan kunnen leiden: medische en maatschappelijke hulp en voorzieningen moeten voor handen zijn; christenen en minderheden moeten ongestoord kunnen leven; vluchtelingen en inwoners van Waddinxveen moeten zich veilig voelen. Daarom zullen er voldoende veiligheidsmaatregelen en basisvoorzieningen ter plekke aanwezig moeten zijn. Wij hebben op basis van die wensen een duidelijke voorkeur voor een behapbare of kleine noodopvang met voorzieningen. Een satellietopvang vinden wij dus geen goed idee en om die reden steunen wij de motie. 

Zorgen serieus nemen

Voorzitter, we moeten, als het om de opvang van vluchtelingen gaat, ook eerlijk zijn. Niet iedereen in Waddinxveen en niet iedereen in Nederland ziet de komst van een noodopvang als een humane of morele plicht of een daad van naastenliefde. Anderen hebben zorgen over veiligheid en overlast. We moeten deze geluiden ook serieus nemen. Daarom is het goed om van het begin af aan de inwoners mee te nemen in het proces rond de gesprekken met de COA. Transparantie, informatie en openheid naar de inwoners lijken ons noodzakelijk. Een inspraaktraject, zodra uw besprekingen met COA tot een overeenkomst leidt, is een must.

Wij zien de gemeenteraad als een procesbegeleider in deze. De kaders, die wij als raad vandaag aan u meegeven zijn een uiting daarvan. In onze visie bepaalt de raad het moment waarop de inspraak kan starten. Tot dat moment willen wij in de openheid naar de raad over de voortgang van het onderhandelingsproces, zonder dat dit de gesprekken met COA dwarsboomt. 

Waddinxveen heeft bewezen dat ze het kan

Uiteindelijk hopen we dat er een akkoord komt met het COA. Waddinxveen heeft bewezen een dergelijk traject aan te kunnen. We vertrouwen op kerken en verenigingen dat zij hun bijdrage willen leveren. Garanties dat een en ander slaagt zijn er niet. Wij geven u in het achterhoofd nog mee,  dat een eventuele overeenstemming met het COA ook een evaluatiemoment moet bevatten. Mocht ondanks alle inspanningen een noodopvang te veel regelmatig terugkerende maatschappelijke onrust veroorzaken, dan moet een vroegtijdig beëindigen mogelijk zijn. Maar nogmaals, Waddinxveen moet het kunnen en moet het willen. Daar ligt onze focus.  We wensen u veel wijsheid bij de gesprekken.


Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»