Notitie Huurwoningen: een bredere beschouwing

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

In de informerende raad is gesproken over een presentatie door Woonpartners. Ik heb de wethouder toen al voorgehouden dat de PCW-fractie graag een bredere beschouwing wil zien van de startersproblematiek dan alleen een presentatie over het experiment. In de opiniërende raad heeft de raad geconstateerd dat een thema-avond wenselijker is. Het CDA zal hierover (vermoed ik) nog wel wat meer zeggen.

Voorzitter,
De woonvisie van Waddinxveen 2012-2017 geeft een duidelijk beeld van de uitdagingen waar Waddinxveen in 2012 voor stond. Soms heeft de visie ook concreet richting aan.
Ik citeer uit de woonvisie:
“Scheefwonen is een belangrijk thema. Gezien de diversiteit in de buurten van Waddinxveen is er geen reden om scheefwonen te laten bestaan. Het doel is om scheefwonen zoveel als mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt met name door verleiden van deze groep. Het aanbieden van huurwoningen tot ongeveer € 800 is van belang.” Terecht benoemt de woonvisie onder meer starters en mensen met een middeninkomen als doelgroepen die specifiek aandacht verdienen, omdat zij nu vaak tussen wal en schip vallen. Maar dan?

Voorzitter,
Een visie heeft geen enkele waarde, zolang deze niet wordt vertaald naar concreet beleid en acties. Mede daarom heeft PCW, maar ook andere raadsfracties, de afgelopen jaren het college bij herhaling opgeroepen om concreet beleid te ontwikkelen onder meer op het gebied van de slaagkans van starters en de realisatie van huurwoningen tot € 800. De moties die in dit verband zijn ingediend zijn bij u bekend. Mijn fractie ervaart helaas dat hier tot nu toe weinig mee is gedaan, waardoor de uitdagingen uit 2012 nog dezelfde zijn als de uitdagingen van 2016.
(Noot: deze week ontvingen wij het bericht van een mogelijke herontwikkeling van een kantoor aan de Staringlaan naar sociale huurwoningen o.a. voor starters. Wij juichen dit toe; het bewijst dat ook marktpartijen kunnen bijdragen aan invulling van de woonvisie!). Door de wethouder is aangegeven in de informerende raad, dat hij de informatie die nu en de komende tijd wordt gewisseld, zal meenemen als input voor de woonvisie die in 2017 zal worden opgesteld. Op zich is dat prima. Gezien de beraadslaging van twee weken terug, ga ik er echter wel van uit dat de wethouder inziet dat ook directe actie gewenst is en dat uitvoering van de door de raad aangenomen moties niet kan wachten tot na de vaststelling van de nieuwe woonvisie. Met name onze jongeren hebben er recht op dat er nu snel actie wordt ondernomen. Of om met de woorden van opa Meindert te spreken: u laat mijn kleinzoon toch zeker niet in de kou staan?

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»