Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied-bijdrage opinierende raadsvergadering

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Eén van de drijvers achter de beoogde kwaliteitsverbetering van het SB-gebied is het versterken en beter zichtbaar maken van het historische lint van de oude Kerkweg. Dit ondersteunen wij van harte: wij denken dat dit zeker een meerwaarde heeft voor Waddinxveen.

In dit verband wil ik graag de aandacht vragen voor twee zaken die bijdragen aan herstel van het historisch lint.
1. Locatie 6 / Beukenhof. Het beeldkwaliteitsplan geeft voor deze locatie 2 opties. Wij begrijpen de wens van het college om met de visie op voorhand niet alles dicht te timmeren en ruimte te houden om ontwikkelingen die door de markt worden aangedragen te kunnen faciliteren. De wens om het historisch lint van de oude Kerkweg weer zo veel mogelijk in ere te herstellen is in onze ogen echter meer gediend met scenario 2, waarbij het gevelbeeld langs de Kerkweg verder wordt doorgetrokken en parkeren zoveel mogelijk uit zicht van de Kerkweg wordt onttrokken. Mijn fractie overweegt een motie of amendement in te dienen, waarin de voorkeur voor scenario 2 wordt uitgesproken, of zelfs als enig scenario voor de visie wordt benoemd.
2. Locatie 7/ Passage. Een Passagegracht appelleert sterk aan de historie van het gebied en geeft een krachtige impuls aan het historisch lint. De PCW wil daarom graag water terugbrengen in het Passage-gebied. Wij overwegen hiervoor een motie in te dienen waarin de raad haar sterke voorkeur hiervoor uitspreekt en het college oproept zich hier maximaal voor in te spannen. Of wellicht is zelf een amendement mogelijk die op dit punt een wijziging op de visie maakt en waarin het terugbrengen van water als harde voorwaarde voor toekomstige ontwikkelingen wordt gesteld.

Wij zijn er zelf nog niet uit, maar horen graag uw mening hierover.

Insprekers / zorg over parkeren:
De beide insprekers uit de informerende raad hebben zorgen geuit over het parkeren op diverse locaties. Zelf heb ik ook gewezen op de noodzaak voor voldoende parkeergelegenheid bij de Kruiskerk. Terecht heeft de wethouder in reactie hierop gewezen op het door de raad in 2014 vastgestelde parkeerbeleid. Dit beleid geldt als algemeen toetsingskader en dus ook voor alle ontwikkelingen in het SB-gebied.
De zorgen die door insprekers zijn geuit en de zorgen die wij ook breder horen in ons dorp rondom parkeren, doen bij ons de vraag opkomen of dit parkeerbeleid als zodanig wel voldoet. Of moet dit beleid wellicht aangepast worden? Hierop willen wij ons in een later stadium beraden. Dit valt echter buiten de beoordeling van deze visie en mag dan ook geen rol spelen in de beoordeling van deze visie.

Waddinxveen, 22 februari 2017
namens de PCW-fractie, C. (Chris) van Harten

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»