Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Tweede Bloksweg

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Het proces rondom het verstrekken van de Verklaring van geen bedenkingen kent vele facetten waar het nodige over gezegd kan worden. De PCW wil niet te veel terugkijken naar het verleden en op het besluit van de rechter om het besluit van de provincie om geen omgevingsverlening te vernietigen. Feit is dat wij hier opnieuw een besluit moeten nemen over het al dan niet afgeven van de betreffende Verklaring van geen bedenkingen.

De PCW is voor het afgeven van de betreffende verklaring. Wij denken dat het een passende ontwikkeling is op het terrein van de Wagro en dat het goed is voor Waddinxveen door op deze plek een stap te maken in de realisatie van onze duurzaamheidsambities. In 2017 hebben wij wel nadrukkelijk stil gestaan bij de zorgen van de omwonenden over mogelijke overlast. Onze zorgen zijn toen voldoende weggenomen door het college, maar wij wijzen u voor de volledigheid nogmaals op de door de voltallige raad aangenomen motie M2 van de PCW en D66 van 19 april 2017 met als titel: toezicht en handhaving. In deze motie verzoeken wij het college en/of de provincie eventuele klachten nauwlettend te monitoren en hierop het handhavingsinstrumentarium hierop aan te passen.

In de wijze van afdoening staat dat deze niet wordt uitgevoerd omdat het voorstel niet is aangenomen. Als dit voorstel alsnog zou worden aangenomen, zou ik graag voor de volledigheid de toezegging van de wethouder willen hebben dat deze motie alsnog wordt uitgevoerd.

Erik Segers
fractielid PCW

In het hierop volgende debat heeft de wethouder toegezegd de motie te zullen uitvoeren. 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»