Woonwagenbeleid in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Erik Segers

De PCW steunt het voorliggende voorstel inzake de uitvoering van het woonwagenbeleid. Maar we hebben nog wel een paar vragen aan het college en enkele opmerkingen.

In februari hebben we uitgebreid stil gestaan bij de toekomstige positie van de woonwagenlocaties in Waddinxveen. Bij de besluitvorming over het woonwagenbeleid hebben we nadrukkelijk stil gestaan bij de verschillende rollen die de 3 betrokken partijen hebben in dit dossier. Graag ga ik nu opnieuw deze partijen langs:

1. De gemeente
2. Woonpartners MH
3. De woonwagenbewoners

De gemeente
De PCW is tevreden over de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan de motie. Er is een gedegen afweging gemaakt over de reële huisvestingsbehoefte in Waddinxveen en daar is uitgekomen een onderbouwde uitbreiding van het aantal standplaatsen voor de Waddinxveense woonwagenbewoners. De PCW kan zich vinden in deze cijfers met de nadrukkelijke uitleg dat deze uitbreiding bedoeld is voor de Waddinxveense groep en nadrukkelijk niet bedoeld is voor een eventuele regionale behoefte. Wij nemen aan dat Woonpartners dit ook op deze manier in haar toewijzingsbeleid zal borgen.
Het college bevestigt dit uitgangspunt hoewel het toewijzingsbeleid onder de verantwoordelijkheid van Woonpartners valt.

Woonpartners
De bereidheid van Woonpartners om te willen investeren in woonwagenwoningen vinden wij een mooie ontwikkeling. Wij begrijpen dat er ook concrete belangstelling is van de bewoners voor dit voorstel. Dat is mooi. Wij zien nog wel 1 zorg: hoe houdbaar is het integrale plan voor de herinrichting van de Pater Jornaweg als enkele bewoners om haar moverende redenen in hun oude woonwagen wensen te blijven wonen? Ontstaat dan het risico dat slechts een deel nieuw wordt ingericht, en tegelijkertijd de beoogde kwaliteitsimpuls van de gehele Pater Jornaweg niet wordt bereikt? Blijven we dan nog steeds geconfronteerd met zaken als onvoldoende brandveiligheid, uitstraling van enkele slecht onderhouden woonwagens, et cetera? Hoe kijkt het college hier tegenaan en hoe wil ze dit borgen?
In de reactie van het college is duidelijk dat het college dit risico herkent en in de uitvoering van het plan beheersmaatregelen zal treffen.

Woonwagenbewoners
De nieuwe toon is gezet. Ik denk dat u heeft gekregen waar u naar op zoek was. De PCW rekent erop dat we het verleden nu echt kunnen gaan afsluiten. Voor wie meedoet ligt een aanbod klaar. De transitie van de Pater Jornaweg krijgt vorm. De ontmanteling van de Meteorenweg moet nu voortvarend worden aangepakt.

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. De bewoners op de publieke tribune zijn tevreden naar huis.

Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»