Afsluiting speerpunt 'Burgers doen mee bij totstandkoming en evaluatie van beleid'

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

In de achterliggende tijd hebben we u geïnformeerd over de bezinning binnen de fractie over het thema “burgerparticipatie”. We hielden twee thema-avonden en volgden - in de praktijk van de politiek en de maatschappij - hoe burgerparticipatie er nu in Waddinxveen voorstaat. In de Algemene Beschouwing van de Begroting 2017-2020 zijn we er uitgebreid op in gegaan. Ik citeer: 

Van informatieavonden naar inspraakavonden

"Onze fractie heeft zich de laatste twee jaar bezonnen op haar positie ten opzichte van de inwoners van Waddinxveen, of zoals het college dat noemt: 'een burgernabije overheid'. De lokale democratie is geen rustig bezit. Inwoners zijn mondiger geworden en willen meer betrokkenheid dan eens in de vier jaar een cirkeltje rood maken. Ze willen niet alleen geïnformeerd worden over veranderingen in hun leefomgeving, maar ook inspraak en participeren in thema’s die hen aangaan of raken. In Waddinxveen doen we dat best al goed, maar er zijn nog slagen te maken. Omdat, zo is regelmatig gebleken, informatieavonden door de inwoners nog teveel als eenzijdige communicatie wordt ervaren, vragen we het college  informatieavonden om te zetten naar inspraakavonden. Daarbij moeten inwoners van het begin af aan het gevoel hebben een serieuze inbreng te hebben." (Dit voorstel is door de raad en het college overgenomen.)

De wijkplatforms zijn niet meer weg te denken. Of hun huidige manier van werken ook toekomstbestendig is en aansluit bij de “burgernabije overheid”, vindt mijn fractie een discussie waard. We hebben begrepen dat enkele voorzitters van wijkteams zich ook al in die zin hebben uitgelaten. Deze discussie zou ook een evaluerend karakter moeten hebben.

Een opkomende speler van belang met vertakkingen in de samenleving is de PAR (Participatie Advies Raad).  De PCW  kan en wil niet om dit orgaan heen. Wijkteams en de PAR geven gestalte aan de burgernabije overheid. Wij vragen het college in 2017 met een memo te komen over de burgernabije overheid in relatie tot de rol van de raad. We denken dan aan grenzen in verantwoordelijkheden en ruimte en procesbegeleiding bij burgerinitiatieven  Ook zouden we in die memo aandacht willen voor het landelijke rapport 15,9 uur (van Jack Wallage) over de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie.“ (Einde citaat). Ook deze motie is door de raad en het college aangenomen.


Respectvol met elkaar omgaan


Het onderwerp “burgerparticipatie” blijft een terugkerend thema binnen de fractie, ook al is het dit jaar geen speerpunt meer. De praktijk wijst uit dat burgers zich steeds vaker in de raad en via de media laten horen. Wij nemen de inwoners serieus en ons college en de ambtelijke organisatie en onszelf ook. Er moet een eerlijke afweging plaats vinden tussen de diverse belangen. Participatie kan alleen zinvol en vruchtbaar zijn als inwoners en organisatie en college en raad respectvol met elkaar omgaan. Het is de toon, die de muziek maakt.

Het onderwerp “burgerparticipatie” komt in het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 terug, want de PCW kan er niet omheen, dat de samenleving ook in dit opzicht in beweging blijft. 

Ton van Doorn
fractievoorzitter

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»