Vernieuwing en kwaliteit

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

De media berichten vaak over tekortkomingen in de zorg: Almere stopt met jeugdzorg, de ouderenzorg werkt met plascontracten, verwikkelingen  rond persoonsgebonden budgetten en ga zo maar door. Vooral de problemen in de jeugdzorg krijgen de aandacht. Hoe zit dat in Waddinxveen?


Geen Almeerse toestanden in Waddinxveen

Al eerder schreef ik over de financiële perikelen waarmee we in Waddinxveen te maken hebben. In 2014 schatten we in dat we rond deze tijd te maken zouden krijgen met enkele miljoenen tekort door de nieuwe taken op het gebied van Wmo en Jeugdwet. De jaarrekening 2015 gaf een gunstiger beeld. We weten nu dat we op de Wmo minder uitgeven dan gedacht, maar tegelijk hebben we het geld hard nodig voor de jeugd, waar we tekort komen.

Het uitgangspunt van dit college is: mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben, krijgen die. Dat geldt ook voor kinderen die jeugdzorg nodig hebben. In Waddinxveen geen Almeerse toestanden dus.
Tegelijk zijn we hard bezig te onderzoeken hoe het anders en beter kan, de zogenaamde transformatie. Want de geldstroom vanuit Den Haag slinkt en we willen de zorg in Waddinxveen gewoon goed en dichtbij de mensen organiseren. 

Mooie initiatieven

Transformatie is een zaak van lange adem. Maar er zijn ook al voorbeelden van mooie initiatieven, zoals de onlangs gehouden contactavond voor alle Waddinxveense pleegouders. De bijeenkomst was door pleegouders zelf met hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd, met de bedoeling ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Klinkt misschien simpel, maar het bestond nog niet en het werd zeer gewaardeerd door de bezoekers! Een vervolg ligt in het verschiet.

Ook op andere terreinen worden initiatieven uitgewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van dagbesteding/inloop in Waddinxveen, naar voorbeeld van het Goudse Bruisnest aan de Blekerssingel, waar het draait om meedoen en meetellen. Het is prachtig om te zien hoe enthousiast een aantal mensen hiermee bezig is, met steun van de gemeente. Deze nieuwe voorziening gaat echt iets toevoegen in onze gemeente.

Soms lijkt het vooral om geld te gaan in het sociaal domein. Niets is minder waar: op heel veel plaatsen en door veel betrokkenen - professionals en gebruikers - wordt hard gewerkt aan vernieuwing en kwaliteit. Hulde aan hen!

Jannette Nieboer
wethouder

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»