Adviesrecht Omgevingswet & Bestemmingsplan Peter Zuidlaan

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Agendapunt 8: Adviesrecht gemeenteraad Omgevingswet

Raadsvergadering 24 Januari:

Voorzitter,
Vanavond zetten we een belangrijke stap door het inrichten van het bindend adviesrecht van de raad bij het afgeven van Omgevingsvergunningen. De Omgevingswet schrijft een andere verhouding voor als raad en college echter geeft de wet ook de gelegenheid om het bindend adviesrecht en participatieproces naar eigen inzicht vorm te geven.  
Als PCW fractie willen we graag in de geest van de Omgevingswet blijven handelen waarbij we als raad kaders aangeven middels de Omgevingsvisie. Echter blijf ik wel herhalen: De huidige Omgevingsvisie mist nog wat scherpte en een visionaire blik richting 2050. Daar zullen we als raad de komende jaren actief mee aan de slag moeten om het college van kaders te voorzien om hun bevoegdheden te kunnen uitvoeren. Op het gebied van Verkeer hebben we hierop een mooie slag gemaakt de vorige raadscyclus waarbij dit naar onze indruk voldoende kaders aanreikt aan het college om uitvoerend haar werk te kunnen doen.

Participatie is verplicht voor initiatiefnemers echter hoe dat vorm gegeven moet worden is nog niet bekend. We zijn daarom ook blij met de toezegging van de wethouder dat we hiervoor een voorstel voor de zomer kunnen bespreken in deze raad.
Als PCW fractie willen we de nieuwe werkwijze en gewijzigde bevoegdheden nauwgezet blijven volgen omdat het gaat over omgevingsvergunningen die impact hebben op omwonenden. Ook hebben we nog geen ervaringen van andere gemeentes die we kunnen gebruiken voor het inrichten van dit adviesrecht. Daarom dienen we een amendement in om de evaluatie naar voren halen en meer inhoud geven.

Raadsvergadering 14 Februari
Voorzitter,
Na gestaakte stemmingen van de vorige raadsvergadering beperk ik me in mijn bijdrage tot het nieuwe amendement wat gaat over de punten 9 en 11 van de lijst met uitzonderingen. Samen met Weerbaar Waddinxveen en enkele andere partijen dienen we dit amendement in. Wij zijn blij met het vernieuwd amendement wat evenwicht brengt in de aanvragen waar we als raad onze advies functie willen inzetten. Onderwerpen die per definitie maatschappelijk/politiek gevoelig zijn horen niet thuis op een uitzonderingenlijst en anderzijds willen we een snel proces voor kleine omgevingsaanvragen waarbij een reguliere raadscyclus een vertragend mechanisme is.

Afsluitend wil ik het college succes wensen met de verdere uitrol van de omgevingswet. Zoals ik de vorige keer aangaf: het is voor ons wennen maar dat zal niet minder zijn voor het college. Dank u wel.

Agendapunt 12: Bestemmingsplan Peter Zuidlaan
Voorzitter,
Vorige week hebben we uitgebreid stil gestaan bij het Bestemmingsplan Peter Zuidlaan. Een mooi plan met een combinatie van koop en huur woningen en een locatie waarin een kerk diverse activiteiten kan ontplooien. Mooi dat zo’n gecombineerd plan van de
grond komt in Waddinxveen. Tijdens de commissie concentreerde onze vragen zich op 2 thema’s: allereerst het groen, wat verdwijnt, deels weer terugkomt en de rest elders wordt gecompenseerd. We gaan er vanuit dat deze bomen een mooie en goede plek krijgen in Waddinxveen en ons dorp steeds groener wordt.
Daarnaast hebben we uitvoerig stil gestaan bij de ontsluiting van het gebied. Meerdere fracties stelden daar vragen over.

Als PCW vinden we het belangrijk dat we ons houden aan de motie die is ingediend bij de bespreking Visie op Mobiliteit waarbij de raad uitspreekt: Eerst bewegen dan bouwen. Hoe de timing van het bestemmingsplan en het indienen van de motie dan ook is; we hechten er belang aan dat de ontsluiting nog eens goed tegen het licht aan gehouden wordt voor een optimale en veilige ontsluiting van het gebied. We denken dat het goed is om te kijken naar de rijrichting in het gebied, de kruisingen van auto’s met fietsers en voetgangers bij de inritten en de optimalisatie van de doorstroming op de Chopinlaan.
Eerder begrepen we al dat de Chopinlaan onder handen wordt genomen en we gaan er ook vanuit dat daarmee de nieuwe verkeersbewegingen hierin worden meegewogen. Vraag blijft dan wel hoe houden we de Chopinlaan veilig tot die tijd, maar voorzitter:
waar ik dan echt enthousiast van wordt is dat ik zojuist tijdens een schorsing van de wethouder begreep dat zowel wethouder Vleij (verkeer) als wethouder Kerssies (openbare ruimte) zich als vrijwilliger hebben gemeld als verkeersregelaar in het gebied.
Waar vindt je nog zo’n hands on college!

Dank u wel.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»