Stem 21 Maart: PCW | Lijst 1

Bekijk ons verkiezingsprogramma »

Welkom

Hart voor Waddinxveen. Dát kenmerkt de PCW (Protestantse Combinatie Waddinxveen) . We willen ons met hart en ziel inzetten voor ons mooie dorp. In onze keuzes laten we ons leiden door de Bijbel en de waarden en normen die daaraan zijn ontleend.

Voor de komende periode hebben we vijf speerpunten.

  • PCW kiest voor rust op zondag.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt.


Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen.

Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

KiesPCW

Verkiezingsprogramma van de PCW

1. PCW houdt koers voor een zelfstandig Waddinxveen

Waddinxveen is zelfstandig en blijft zelfstandig. De PCW wil samenwerking met de omliggende gemeenten.

Lees meer >

2. PCW wil een veilig Waddinxveen en een extra wijkagent

Op basis van het aantal inwoners heeft Waddinxveen recht op 5 wijkagenten in actieve buitendienst. De PCW blijft pleiten voor deze vijfde wijkagent.

Lees meer >

3. PCW wil een woning voor iedereen

PCW wil dat er meer doorstroming komt in de huursector. Daarmee komt er ruimte voor meer passend woningaanbod voor een passende beurs. Voor iedere doelgroep en leeftijd.

PCW is enthousiast over nieuwe kleinschalige ontwikkelingen waar zelfstandig wonen en zorg samengaan.

Lees meer >

4. PCW wil dat iedereen ondersteuning krijgt die dat nodig heeft

PCW wil beleid waarbij de mens centraal staat. Iemand die het nodig heeft, wordt geholpen. Kort waar het kan, lang als het moet. Mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning moeten beter worden afgestemd op het daadwerkelijke gezinsinkomen.

Lees meer >

5. PCW wil dat ouderenzorg en verpleegzorg in Waddinxveen mogelijk blijft

PCW pleit voor het behoud van de ouderenzorg, verpleegzorg en voldoende verpleegvoorzieningen in Waddinxveen. Ook als je oud bent, moet je in Waddinxveen kunnen blijven wonen, is ons uitgangspunt.

Lees meer >

6. PCW steunt het behoud van buurtwinkels

De nabijheid van voorzieningen in de vorm van de winkel om de hoek verhoogt de levendigheid en versterkt het dorpse karakter van Waddinxveen. Mensen kunnen binnen beperkte loopafstand een boodschapje doen. Daarnaast zorgen meerdere aantrekkelijke winkelstrips voor levendigheid in het gehele dorp. De PCW wil een actief beleid tegen leegstand en verpaupering en op deze manier de lokale middenstander toekomstperspectief blijven bieden.

Lees meer >

7. PCW wil geen verdere uitbreiding van Waddinxveen maar lege plekken invullen

Er is voldoende ruimte binnen de bebouwde kom voor groei en ontwikkeling van de woningvoorraad van Waddinxveen. PCW wil daarom geen nieuwe woningbouw-uitbreidingen na de Triangel, glasparelgebied en ‘t Suyt. De PCW wil actief op zoek naar ontwikkelaars die de uitvoering van het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan van Station tot Brug ter hand kunnen nemen.

Lees meer >

8. PCW wil meer groene parels in Waddinxveen

Het prachtige park in Park Triangel is een succes. De PCW wil dit succes ook vormgeven door groene parels te realiseren in bestaande wijken van Waddinxveen.

Lees meer >

9. PCW kiest voor rust op zondag

Als het aan de PCW ligt komt er geen verruiming van de zondagsopenstelling. Het dorpse karakter waarbij de zondag nog als rustdag wordt gezien willen we graag behouden. Ook voor winkels en bedrijven is de zondag een dag van rust. De PCW zet zich daar optimaal voor in.

Lees meer >

10. PCW wil investeren in goed ondernemersklimaat

De PCW wil dat de gemeente meer slagkracht inzet voor het lokale ondernemerschap.  Waddinxveen moet een ondernemersvriendelijke gemeente in Zuid-Holland blijven.

Lees meer >

11. PCW wil extra investeren in betere fiets- en voetpaden

De PCW wil extra aandacht en investeringen in fiets en voetpaden. Ongelijke stoepen sneller aanpakken en waar het kan asfalt op de fietspaden. Ook onlogische kruisingen snel aanpassen en rolstoeltoegankelijkheid als eis invoeren.

Lees meer >

12. PCW wil investeren in duurzaamheid

De PCW wil inwoners en bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid stimuleren. De PCW wil dat er werk gemaakt wordt met gasloze, energie neutrale woningen en renovatie van de bestaande (huur-)woningen. Inwoners en bedrijven krijgen korting op vergunningaanvragen als ze duurzamer investeren dan de wettelijke vereisten: de zogenaamde  ‘groene leges’.

Lees meer >

13. PCW wil extra windmolen[s] voor Waddinxveens gebruik

De PCW wil de vijfde  windmolen realiseren voor de wijk Triangel en de haalbaarheid van een zesde  windmolen onderzoeken voor Waddinxveens gebruik.

Lees meer >

14. PCW wil geen oeververbinding door het Gouwebos

Een eventuele extra oeververbinding over de Gouwe mag niet door het Gouwebos. Deze recreatieve rustzone en vogelgebied ernaast moet blijven zoals het nu is. De PCW wil daarom ook geen onderzoeken naar een extra oeververbinding over de Gouwe waarbij een verbinding door het Gouwebos wordt meegenomen.

Lees meer >

15. PCW wil dat ieder kind de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten

Het sport-/minimabeleid is zo opgezet dat ieder kind binnen de gemeente Waddinxveen de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten. Het minimabeleid moet aandacht schenken aan voorlichting zodat de regelingen optimaal benut worden voor sportdeelname.

Lees meer >

16. PCW wil cultuur meer zichtbaar maken

De PCW steunt een brede ontwikkeling van culturele activiteiten.

De PCW wil dat er aandacht komt voor initiatieven die gericht zijn op een brede doelgroep en onderlinge samenwerking waardoor met dezelfde middelen meer mensen bereikt worden.

Lees meer >

17. PCW wil voortvarende uitvoering van het scholenbouwprogramma

De PCW wil dat het uitvoeringsprogramma scholenbouw onverminderd wordt gerealiseerd. Daarmee krijgen alle basisscholen in Waddinxveen moderne, nieuwe of gerenoveerde huisvesting en de kinderen een aantrekkelijke leeromgeving. De PCW draagt het Coenecoop college een warm hart toe. Er moet werk gemaakt worden van een lange termijn huisvestingsplan waarmee ook een aantrekkelijke leeromgeving voor middelbare school leerlingen beschikbaar blijft in Waddinxveen. 

Lees meer >

18. PCW wil hondenbelasting halveren

Hondenbelasting is een aanvullende belasting alleen voor hondenbezitters. De PCW vindt dat de opbrengsten hiervan meer in relatie moeten komen met de kosten die worden gemaakt voor hondenbezitters.

Lees meer >

19. PCW wil de OZB op de NUL-lijn

De PCW is van mening dat deze ambities realiseerbaar moeten zijn zonder verhoging van de OZB met als inzet om ook de inflatiecorrectie op nul te houden.

Lees meer >

Nieuws

Uitnodiging ondernemersontbijt Lees meer »

Geschreven op:

Moet een politieagent voorrang krijgen? Lees meer »

Geschreven op:

Meer nieuws »

@KiesPCW

Kandidaten