Actualisatie financiële beleidsnota’s

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Voorzitter, wat dit raadsvoorstel betreft beperk ik mij tot bijlage 3: Nota Grondbeleid Waddinxveen 2017. Specifiek wil ik ingaan op het middeldure huursegment (woningen boven de sociale huurgrens van ruim € 700, tot pakweg € 1.000 per maand). Dit segment voorziet in de woonbehoefte van mensen met een middeninkomen, een doelgroep die het moeilijk heeft op de huidige woningmarkt. Overheid en gemeenten erkennen de laatste tijd steeds meer het belang van dit huursegment. Een van de manieren waarop de Overheid de realisatie van deze woningen wil stimuleren is het instellen van zogenoemde Samenwerkingstafels Middeldure huur, en de mogelijkheid om in bestemmingsplannen dit segment gericht vast te leggen. Graag verneem ik van het college of zij voornemens is deze instrumenten in te zetten.

Binnenkort zullen wij in deze raad de nieuwe woonvisie vaststellen. Net als in de huidige woonvisie zal daarin waarschijnlijk iets staan over de behoefte in Waddinxveen aan middeldure huurwoningen. De grondprijs is een instrument dat door de gemeente ingezet kan worden om in deze behoefte te voorzien. Het college erkent dit, zoals blijkt uit de Grondprijzenbrief. Voor middeldure huur wordt hier de mogelijkheid gegeven om een korting van maximaal 10% te geven op de (reguliere) uitgifteprijs. Dit is een stap in de goede richting, die wij op zich ondersteunen. Echter denken wij dat een grotere korting in voorkomende gevallen nodig kan zijn, met name waar het huurwoningen betreft aan de onderkant van de eerder genoemde bandbreedte. Denk hierbij aan eengezinswoningen met een huurprijs van € 750 per maand. Daarom dienen wij samen met de VVD een amendement in, die een maximale korting mogelijk maakt van 25%.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»