Reces: vrije tijd en toch actief

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Een vergaderloze periode van het parlement heet een reces. Ook bij de gemeenteraad kennen we een dergelijk gebruik met dat verschil dat bij de Tweede Kamer het een dagtaak betreft en het bij de meeste gemeenteraadsleden alleen om de avonden gaat. Perioden van reces komen als regel voor in de zomermaanden (juli, augustus), voor en na Kerstmis en in het voorjaar. Dat wil niet zeggen dat alle raadsleden al die weken op vakantie zijn, zoals gezegd hebben de meeste gemeenteraadsleden overdag een andere (betaalde) dagbesteding. Toch is een reces goed voor de nodige ontspanning, het gezin of het ondernemen van activiteiten die anders blijven liggen. Zomaar een persoonlijke terugblik van de afgelopen weken.

Raadsvergadering 20 april 2016
Voordat het reces begon was er nog een raadsvergadering. Een punt wat op mijn bordje lag was de uitbreiding of wijziging van manage Reijgersburg aan de Plasweg. Omdat daar eigenlijk geen politieke discussie over was in de raad heb ik ook uiteindelijk niet het woord daarover hoeven voeren. Op 14 december 2015 hebben we als gemeenteraad unaniem besloten een plan ter inzage te leggen voordat een definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. Als gemeenteraad(slid) toets je, voordat je zo'n voorgenomen besluit neemt, of de beoogde ontwikkeling past binnen het bredere spectrum van ruimtelijke ontwikkelingen in Waddinxveen. In dat licht is het goed te beseffen dat in onze Ontwikkelingsvisie 2030 het Zuid-Westen van Waddinxveen, denk onder andere aan de Glasparel+ en het gebied langs de Plasweg. Daar kunnen we van alles van vinden, maar die keuze is enkele jaren geleden gemaakt. Voor ons was in december 2015 duidelijk dat de plannen van Reijgersburgh in die visie past. Hebben we nog te maken met de zienswijzen uit de omgeving. Voor wat betreft het deel wel of geen uitbreiding van het aantal dieren en activiteiten is het volgens mij aan het college om afdoende toezicht te houden. Omdat de plannen van Reijgersburgh passen binnen de ruimtelijke afwegingen die wij als gemeenteraad eind 2015 hebben gemaakt, hebben wij op 20 april ingestemd met de voorgenomen ontwikkelingen.

Koningsdag in Waddinxveen
Op woensdag 27 april een mooie Koningsdag. Eerst naar de aubade in het Burgemeester Warnaarplantsoen: mooie en stoere liederen als 'In Holland staat een huis', 'Wij leven vrij', 'In naam van Oranje' en 'De Zilvervloot' en tot slot de beide bekende coupletten ons volkslied met in het zesde couplet de belijdenis (of gebed) dat de Heere ons schild en betrouwen is. Vervolgens een toost met gedecoreerden, raadsleden en genodigden in 'De Kroon' en 'tot slot' het 'traditionele oranjegebakje' bij m'n moeder...!

Thomas de Trein
Op 4 mei overdag naar het spoorwegmuseum. Met onze pleegzoon en een logé. Het is waardevol om in zo’n rustige week ook overdag eens vrij te hebben voor een uitje. Het trof dat het die week ook een ‘Thomas de Trein’ week was. Thuis wordt daar regelmatig mee gespeeld en nu zagen we ‘m daadwerkelijk rijden. Dat was natuurlijk wel ‘gaaf’! Een leuke dag met het gezin.

Dodenherdenking
Op Indrukwekkende dodenherdenking op de Oude Begraafplaats in Waddinxveen. Omdat het lange staan mij niet altijd lukt ga ik daar al diverse jaren naar toe. Een wat meer ‘intieme’ en kleinschalige herdenking, met toespraken en ontmoeting. Herdenken wie hun leven gaven. Hun erfenis is onze vrijheid. Hun trouw en liefde stemmen tot dankbaarheid. De dood heeft niet het laatste woord....!!

Hemelvaartsdag
Donderdag 5 mei was het Hemelvaartsdag: "Want net als Jezus Christus de hemel is binnengegaan in onze naam, zoals Hij ook voor ons / ten behoeve van ons was nedergedaald, zo heeft Hij er ons toegang verschaft en ons verzekerd, dat de poort die voor ons gesloten was vanwege onze zonden, nu geopend is." (Catechismus van Genève). Een dag waarop wij gewoon zijn in de ochtend naar de kerk te gaan. In de middag een gezinsmoment en mijn moeder gevraagd om met ons te gourmetten.

In Gent
Voor m'n verjaardag een dagtrip met trein gekregen. Vandaag 'verzilverd' en een dagje met Eveline naar Gent: Gravensteen, rondvaart, even rondje historisch centrum met onder andere Belfort. Opvallend was nog beveiliging op stations als Antwerpen (soldaten) en Gent en dubbele treincontroles door politie in België. Het was een prachtig dagje in een historische stad met bijzonder weer...

Ter voorbereiding nog even de historie ‘erbij gepakt’. Gent is bekend van zijn Pacificatie van Gent (8 november 1576). Een overeenkomst tussen de gewesten van de Nederlanden om zich aaneen te sluiten in een zogeheten Generale Unie. Ze werd ondertekend in de pacificatiezaal van het Stadhuis van Gent. Uiteindelijk monde dit uit in de Unie van Utrecht (23 januari 1579). Daarin spraken diverse gewesten af zich gezamenlijk in te zetten voor een vrij Holland en zijn ook diverse staatsrechtelijke elementen als defensie, belastingen en vrijheid van godsdienst vastgelegd. Mooi is ook de verwoording van de staatsmacht: het volk is er niet voor de overheid maar de overheid voor het volk. De overheid hoort als een goed hoeder over de schapen te waken. De tekst van de Unie van Utrecht kon ik, zei het wat lastig vanwege het oude taalgebruik, lezen maar een leesbare tekst van de Pacificatie van Gent moet ik nog opzoeken.

Bezinning
Heerlijk ook om tijd te hebben voor een goed boek en bezinning. Een vraag van een predikant over de relatie van het vijfde gebod (het eren van de ouders) in relatie tot de overheid gaf wat zoekwerk in de brieven van Paulus en schrijvers als Philippus Melanchton, Zacharias Ursinus en de Westminster Confessie. Leerzaam om geloof en politiek te onderzoeken maar ook te zoeken naar praktische betekenis in het eigen leven. Daarnaast gelezen over de zogenaamde ‘geestelijke wapenrusting’ (Efeze 6) en een groot deel van de tweede brief van Paulus aan Timotheüs doorgenomen.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»