Afscheidsbijdrage Erik Segers

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Beste mensen, geachte voorzitter,

Voor alles is een eerste keer. Ook voor afscheid nemen. 

Mijn vader stuurde mij een berichtje met de tekst: 'een stap tegen de rijrichting in'. En ja, soms voelt dat zo, want ik geniet iedere dag met volle teugen van dit mooie, eervolle ambt van gemeenteraadslid. En tegelijkertijd heb ik dit besluit in volle overtuiging genomen omdat mijn werk maar toch vooral mijn gezin meer aandacht verdienen en ik graag meer tijd bij hun wil zijn. En dan moet je soms een weloverwogen stap tegen de rijrichting in maken.

En dan kijk ik toch even terug op de afgelopen jaren. En uiteraard zou ik u alle voorbeelden willen opsommen van  de onderwerpen waar we ons de afgelopen jaren voor hebben ingespannen.

Ik zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over de discussies (of het gebrek daaraan?) bij de vaststelling van onze duurzaamheidsvisie. En hoe dat later tot allerlei discussies heeft geleid rondom de (on)haalbaarheid van een 5e en een 6e windmolen, de (on)wenselijkheid van zonneparken, de (ongewenste) komst van biomassacentrales en hoe je een motie van 5 partijen toch op het laatste moment naar je eigen hand kunt zetten en daarmee een luchtkwaliteitsonderzoek weet binnen te halen.

Maar ik denk niet dat hier iets over zeggen op dit moment het proces zou helpen. En als we dat proces nu al zouden gaan evalueren zou dat waarschijnlijk een 2e rapport opleveren met de titel: 'welkom in mijn werkelijkheid'.

Dus u begrijpt het al, ik ga het ook niet over de toekomstvisie van Waddinxveen hebben en of die nu in het archief, in de bureaula, op de stapel relevante beleidsstukken ligt,  of in het coalitieakkoord is verwerkt.

Ik ga het ook niet over de keuzes en onderbouwingen rondom het nieuwe afvalbrengstation hebben. Dat gaat deze raad namelijk vanavond al doen. En dan moeten we er 2 keer over praten. En dat doen we natuurlijk liever niet.

Ik heb overwogen om nog eens uitgebreid uit de doeken te doen hoe je ook als coalitiepartij gewoon een amendement op een beleidsdocument kunt indienen. Hoe je in lastige dossiers 'aanvullend gewenst resultaat' met een mondeling amendement kunt ombuigen tot harde doelstellingen. Ik denk dan specifiek aan het zoeken naar een goede, toekomstbestendige woon- en standplaatsvoorziening voor de waddinxveense woonwagenbewoners en hoe we Woonpartners daarin een stevigere plek wilden geven. Ik zou aan de hand van dit voorbeeld aan de coalitiepartijen kunnen uitleggen dat je niet bang hoeft te zijn voor het college. Je mag ook zelf gewoon kritische vragen stellen en je eigen mening geven. En dan kan je misschien ook zomaar een uitslag krijgen van 21-0. Het aantal standplaatsen werd overigens nog iets meer.

En zo kan ik doorgaan. Ik kan het hebben over

  • de situatie als anderen je integriteit in twijfel trekken en als men suggesties wekt van een schijn van belangenverstrengeling,
  • een nieuw afvalbeleid en papierinzameling,
  • extreme tariefstijgingen bij het afvoeren van B-hout (en het weer terugdraaien daarvan),
  • de inspanningen van de inwonerswerkgroepen op het gebied van duurzaamheid,
  • Waddinxveen in de top-10 van beste overheidsorganisaties 2017,

et cetera.

Maar iets waar ik pas over 74 jaar wat over mag zeggen is hoe we aan deze fantastische voorzitter van onze raad komen. Daar moet u dus sowieso nog even op wachten. 

Stuk voor stuk allemaal onderwerpen die de afgelopen 5 jaar de revue zijn gepasseerd en waar we in wisselende samenstellingen en coalities tot besluitvorming zijn gekomen. En ik kijk daar met veel plezier op terug en ga over al deze onderwerpen hier verder niets meer over zeggen.

Beste mensen, in mijn terugblik ben ik blijven hangen bij de beleving somtijds van de tijdelijkheid van alle genomen besluiten in de afgelopen jaren. De prediker in de Bijbel spreekt in het Bijbelboek Prediker hoofdstuk 2 vers 11 het volgende:

Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.

En dat is een woord waar ik nogal eens bij stil sta om over na te denken. Als je niet oppast zou zo een tekst je zo maar somber kunnen maken. Maar gelukkig stopt de Prediker hier niet.  Juist uit dit inzicht haalt hij de inspiratie om de wijsheid te verkiezen boven de dwaasheid, het licht boven de duisternis en de inspanning boven de luiheid.

En  in hoofdstuk 9  geeft hij ook een mooi perspectief op de andere kant van het leven.

Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.

En verderop zegt hij:

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, (…)

Jan Hoogland en  Maarten Verkerk hebben daar een mooi boekje over geschreven: prediker voor managers. Met als ondertitel: levenswijsheid voor bestuurders en professionals. Mocht u ooit nog eens u zelf de vraag stellen: waar doen we het nu eigenlijk voor? Dan kan ik u dit boekje aanraden en uiteraard de brontekst in de bijbel. (die is ook gratis te vinden op internet en het boek moet je bestellen). Want beste mensen, politiek gáát ergens over.

Meneer de voorzitter, beste mensen, ik sluit af.

Ik wil alle inwoners bedanken voor het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven heeft om hun hier te mogen vertegenwoordigen. Ik heb het met heel veel genoegen gedaan. Ik wil het college, de ambtenaren zowel in onze gemeente als bij de samenwerkingsverbanden bedanken voor de samenwerking. Zonder uw voortdurende inspanning om alle vragen die wij iedere keer weer hadden te blijven beantwoorden was ons werk een stuk ingewikkelder geweest.  Ten slotte wil ik ook de andere fracties en raadsleden bedanken voor de intensieve samenwerking in de afgelopen periode. 

Ik wens u allen alle goeds en Gods zegen toe, zowel bij het besturen van onze mooie gemeente Waddinxveen als in uw persoonlijke omstandigheden.

Ik zal in de raadszaal minder zichtbaar zijn, maar u mag erop rekenen dat ik u met belangstelling zal blijven volgen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»