Algemene Beschouwing: Begrotingsuitgangspuntenbrief 2018-2022

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

De begrotingsuitgangspuntenbrief deed me een beetje denken aan gezagsvoerder van een vliegtuig, die zijn passagiers meedeelt dat het dalen voor de landing is begonnen. Passagiers merken het ook, maar de echte landing laat nog wel even op zich wachten.

Het is helemaal terecht, dat deze brief beleidsarm is. Een college behoort terughoudend te zijn over een begroting, die door een nieuw college wordt uitgevoerd. Tegelijk onderstreep ik dat de periode tot maart 2018 nog maanden duurt en het college niet de houding van een demissionair college aan moet nemen, dat alleen maar op de winkel past. Er zijn best nog een aantal uitdagingen, die tot maart opgepakt kunnen worden. Ik vraag de collegeleden, waaraan zij de komende periode nog in het bijzonder willen trekken in relatie tot het collegeprogramma.

Het is een goed gebruik, na afloop van een collegeperiode, om terug te kijken in hoeverre het collegeprogramma is gerealiseerd en wat niet. De PCW vraagt het college hoe en wanneer ze dat samen met de raad willen doen.

 Hoe beleidsarm de begrotingsuitgangspuntenbrief ook is, het college heeft wel een oplossing bedacht voor het wegvallen van de precariobelasting. De PCW vindt dit voorstel van het college terecht, omdat de invoer ervan ook door dit college is bedacht. Ze corrigeert nu haar eigen beleid. Een compliment voor de gekozen oplossing.

Woonwagenbeleid
Het is goed dat er gestreefd wordt naar structurele inbedding van het woonwagenbeleid in de gemeentelijke organisatie. Dat er kosten mee gemoeid gaan is ook duidelijk en als we dit niet op deze manier organiseren zouden andere kosten elders binnen het sociale domein gemaakt worden. Wij vertrouwen erop dat het College met Woonpartners passende afspraken maakt over de bekostiging van de naar de gemeente overgedragen taken, zowel t.a.v. De nu lopende ontwikkelingen, als structureel. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet meer vrijblijvend. De opgave waar wij voor staan in de energie-transitie is enorm en veel breder dan een Ruimtelijke Ordeningsvraagstuk. En dat dit nog de nodige bestuurlijke afstemming behoefd is, zeker na de regionale Klimaattop Midden Holland van 1 juni 2017, duidelijk. Er gebeurt al het nodige, zoals bijvoorbeeld ook bleek uit het werkbezoek aan de gemeentewerf en straks ook op de agenda staat: afval en grondstoffenplan. Maar extra inzet is noodzakelijk. Wij betreuren het dat de uitvoeringsagenda bij onze duurzaamheidsvisie behoorlijk achter lijkt te blijven. Dit blijkt al uit de evaluatie, maar specifiek ook als we kijken naar de genoemde acties voor 2016-2017 in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Wij hopen dat het college in de begroting 2018 meer specifiek zal aangeven hoe men die noodzakelijke versnelling op de diverse duurzaamheidsthema's voor ogen heeft.

Omgevingswet
Voorzitter, ondanks een beleidsarme brief, kan de raad nu al niet om de in te voeren Omgevingswet heen. De PCW vraagt aan het college of zij voor maart 2018 nog met een startnotie en een stappenplan komt. De nieuwe raad kan er niet omheen, om zo snel mogelijk na raadsverkiezingen een inhoudelijk debat te voeren over gewenste leefomgeving. Dat moet meer zijn dan visie op ruimtelijke ordening maar dus ook, of misschien wel vooral, over de leefomgeving. Hierbij moet ruimte zijn voor eigenheid gemeente. We beseffen dat de Omgevingswet regionaal ambtelijk wordt voorbereid, maar het lokale beleid mag daardoor niet ondersneeuwen. In dit verband benadruk ik ook een goede visie op burger- en overheidsparticipatie. Hoe kijkt dit college daar tegenaan?

De burgernabije overheid
De overstap naar een burgernabije overheid en burgerparticipatie is in gang gezet, maar blijft een zoektocht. In de begrotingsraad heeft de raad een motie aangenomen over dit onderwerp een thema-avond te houden. De PCW is benieuwd hoe het met de voorbereidingen staat. Is het college, dan wel de raad bereid, hier ook een afvaardiging van de PAR bij te betrekken?

Veiligheid
In de krant heeft de burgemeester aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor een extra wijkagent. Kunnen we deze nog in zijn ambtsperiode verwelkomen?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan voor Veilig Thuis. En in hoeverre functioneert het onlinesysteem jeugdmatch waar we als gemeente gebruik van maken.

Het sociale gezicht van de PCW
Voorzitter, wij hopen dat het preventieteam succesvol wordt en dat hierdoor inzet van dure maatwerkvoorzieningen voorkomen wordt. De voorgestelde toevoeging van een ggz-professional die specifiek aandacht gaat geven aan zorgmijding en verwarde personen vinden wij ook een goede zaak. 

Gemiddeld genomen hebben wij in ons dorp de zaken in het sociale domein goed voor elkaar. Het is duidelijk dat op dat vlak verder geen nieuw beleid nodig is. Wij zijn blij dat    onze kwetsbare inwoners ondanks hun soms nare situaties, goed af zijn in Waddinxveen.

Kwaliteitsverbetering raad
Voorzitter, de PCW hunkert naar een evaluatie van onze vergadercyclus. Eerlijk gezegd hebben we het wel gehad met de opiniërende raad. We willen de griffier vragen om samen met het Fractievoorzittersoverleg nog deze raadsperiode een evaluatie te organiseren.

Daarnaast lijkt het de PCW verstandig met deze raad na te denken over een opleidingsplan voor de nieuwe raad.

Detailhandel en Ondernemers
Waddinxveen kan niet zonder zijn ondernemers, en de ondernemers kunnen niet zonder Waddinxveen. Dat is dankzij het huidige college tot uitdrukking gebracht in het oprichten van een Ondernemersfonds. Als PCW wilden we bij de begroting 2017 e.v. dit fonds structureel maken. Dat lukte toen niet, omdat fracties eerst een evaluatie en presentatie van het Ondernemingsfonds af wilden wachten. Inmiddels heeft deze presentatie in de raad plaats gevonden en vinden wij de tijd rijp voor heroverweging van de betreffende motie. Het Fonds is een beleidskeuze geweest van deze raad en wij willen in het voortbestaan ervan niet afhankelijk maken van de nieuwe raad, maar het Fonds nu definitief maken in zijn huidige opzet. Wij dienen samen met de VVD hier een motie voor in.

Voorzitter, we vinden, dat de relatie gemeente bedrijfsleven een duurzame moet zijn in het belang van de Waddinxveense inwoners. Een goed bedrijfsleven schept veel werkgelegenheid, biedt stageplaatsen aan scholen enz. enz. Op het gemeentehuis moet voldoende capaciteit zijn om het bedrijfsleven te dienen. Wij vragen het college of er voldoende fte beschikbaar is voor het optimaal onderhouden van de relatie met het bedrijfsleven. Wat ons betreft mag, als dat nodig is, een uitbreiding al in de nieuwe begroting verwerkt worden. We worden daarover graag geïnformeerd.

Slot
Voorzitter, de wereld waarin we leven kent veel tegenstellingen, veel breuklijnen tussen bevolkingsgroepen. Het is een uitdaging om als meerderheden en minderheden één samenleving, zowel lokaal als nationaal, te vormen. Met elkaar zullen we de verantwoordelijkheid voor vrijheid moeten nastreven en verdedigen. Waddinxveen moet een gemeente blijven waarin iedereen zich veilig voelt. Waar mensen zich vrij voelen om al of niet vanuit een levensovertuiging de samenleving te dienen. De PCW hecht veel waarde aan de christelijke waarden en normen en zal vanuit die overtuiging Waddinxveen graag blijven dienen. Die overtuiging stimuleert ons juist. We wensen het college en de raad Gods zegen toe bij de afronding van hun werkzaamheden.

 

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»