Algemene Beschouwing Programmabegroting 2021-2024

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Inleiding van ‘buiten naar binnen’:
Voorzitter, door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. De impact ervan voor jong en oud is enorm. Het coronavirus raakt ook de Waddinxveense inwoners. Er zijn mensen ziek geworden en er zijn mensen aan overleden. De kans op eenzaamheid onder jong en oud neemt toe. Laten we juist in deze periode omzien naar elkaar en in het bijzonder aan de meest kwetsbare inwoners.


Introductie begroting:
We willen we onze waardering uitspreken voor de medewerkers van onze gemeente. We waarderen de inzet, actieve houding en ondersteuning. Ook willen we het vorige college bedanken: er ligt een begroting met een positief saldo, een meerjarenbegroting met perspectief. Dat is een compliment waard!
Het kan nu misschien lijken alsof we op rozen zitten, maar laten we niet te vroeg juichen. Soms kan licht aan het einde van de tunnel, ook betekenen dat een trein recht op je af komt denderen. Dat risico is namelijk groot. Er wachten ons grote financiële uitdagingen. De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de komende jaren nog moeilijk in te schatten. Maar we weten wel waar voor Waddinxveen de grootste risico’s liggen: met name in het sociaal domein. De verwachting is dat door corona en door een aanpassing van de tarieven voor zorg, de kosten in het sociaal domein stijgen. Het verlies van omzet door zorgaanbieders wordt gecompenseerd door de gemeente, en de verwachting is dat het aantal zorgvragen als gevolg van het mentaal welbevinden zal toenemen. Daarnaast is de verwachting dat de werkloosheid toeneemt wat invloed heeft op de (bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. Kortom genoeg uitdagingen voor het nieuwe college.
Voorzitter, we wensen het nieuwe college veel wijsheid in hun werkzaamheden. We begrijpen dat de wethouders de eerste twee weken voortvarend aan de slag zijn gegaan. We verwachten veel van u als collegeleden op uw eigen portefeuille en als College van burgemeester en wethouders gezamenlijk. De PCW heeft er alle vertrouwen in en kijkt uit naar een goede en constructieve samenwerking.

Kwetsbare inwoners:
Voorzitter, nog steeds leven Waddinxveners om en nabij de armoedegrens. Nog steeds doen Waddinxveners een beroep op de Voedselbank. De PCW voelt zich betrokken op deze kwetsbare groep. Armoede is voor ons niet alleen een gebrek aan financieel perspectief, maar ook aan menselijke perspectief. We zullen, vanuit onze christelijke roeping de helpende hand blijven bieden, waar dat kan. Kan het college aangeven hoe zij hier de komende periode mee om wenst te gaan en hoe zij denkt goed zicht te houden op deze kwetsbare groep in deze coronacris?
Voorzitter, De PCW wil graag dat iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft dit ook krijgt. Dit zien we als onze opdracht: zorgen voor onze naasten. De collectieve ziektekostenverzekering voor de minima is gelukkig behouden voor het komende jaar en we hopen dat de kwetsbare inwoners in onze gemeente door deze voorziening nog lang de juiste zorg en ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

Energietransitie:
De PCW wil graag een duurzame gemeente zijn, waarin we zorgvuldig omgaan met de schepping. De energietransitie is een belangrijk thema, met een mogelijk grote impact op de inwoners van Waddinxveen. De inwoners moeten daarin worden meegenomen. Daarvoor is een goede communicatie met de inwoners noodzakelijk. Wat is de visie van de wethouder op de energietransitie, en de communicatie met de inwoners in het proces?
In de transitie visie warmte gaat het om een wijkaanpak. Per wijk van het aardgas af. Je hoort hier steeds meer kritiek op. Op korte termijn forse CO2-reductie realiseren is belangrijker dan langdurige en complexe trajecten ingaan om rigoureus wijken van het gas af te koppelen’. Hiervoor zijn ook andere aanpakken denkbaar. Bijvoorbeeld: maximaal inzetten op gemeentebrede aanpak om woningen te isoleren. De PCW zal hier bij de uitwerking van de TVW op terugkomen, maar wil de wethouder nu vast vragen of zij bereid is verder te kijken dan een wijkaanpak?

Omgevingswet:
De invoering van de Omgevingswet is een grote operatie en zal de komende tijd moeten worden voorbereid voor behandeling in de gemeenteraad. Hoe is het college dit aan het voorbereiden en hoe denkt zij de raad hierbij te betrekken?

Onderwijs:
Voorzitter, in 2021 worden de laatste activiteiten uitgevoerd m.b.t. het IHP. De Rehobotschool en de Kardinaal Alfrinksschool zijn de laatste in de rij. De Bethelschool hoopt dit cursusjaar over te gaan naar de nieuwe locatie. De nieuwe schoolgebouwen zijn een visitekaartje voor Waddinxveen. Goed voor onze kinderen en de toekomst van Waddinxveen! Met de groei van Waddinxveen nemen de uitdagingen m.b.t. het basisonderwijs en de kinderopvang toe. We lijken nu al te merken dat scholen en kinderopvang een tekort aan ruimte hebben. We verzoeken het college dit scherp in de gaten te houden en goed in contact te blijven met de schoolbesturen enkinderopvangorganisaties. We merken dat er soms nog wat ‘ruis’ op de lijn zit. We zijn dan ook erg benieuwd naar de evaluatie van het IHP en de komende leerlingprogrnoses. Kan de wethouder aangeven wanneer we die als raad kunnen verwachten?

Afvalbeleid:
Al enkele jaren op rij hebben we een tekort op de afvalstoffenheffing. Hiervoor zou normaliter de egalisatievoorziening uitkomst bieden maar die is al enkele jaren leeg. De PCW vindt het belangrijk dat er beter begroot wordt op deze post. De Wethouder gaf aan het hiermee eens te zijn en met de volgende begroting te kijken om een begroting op deze post te maken die een stootje kan hebben.
In 2018 hebben we in Waddinxveen het nieuwe beleid ‘Afval scheiden loont’ geïmplementeerd. We zien echter dat we de doelstellingen van 100 kg Restafval niet halen en vinden het daarom belangrijk dat we onderzoeken wat we kunnen doen om deze doelstelling toch te halen. We vragen het college om te onderzoeken welke aanpassingen we kunnen doen om minder restafval over te houden en daarmee de kosten voor onze inwoners te verlagen en dit terug te koppelen naar de raad. Graag hoor ik de reactie van de wethouder. Het belang van ondernemers voor gemeente en inwoners Voorzitter, ondernemers spelen een belangrijke rol in de Waddinxveense samenleving. Als PCW vinden we een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers een must. Laten we ze ook in deze moeilijke tijd steunen, en lokaal onze spullen kopen. Voorzitter, ruim een jaar geleden hebben we als raad een mooie detailhandel structuurvisie vastgesteld. Hierin staat een duidelijke visie op de (ontwikkeling van de) winkelgebieden in Waddinxveen. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken van de ontwikkelingen van de verschillende winkelgebieden in Waddinxveen. Kan de wethouder hier al iets van zeggen?

Bedrijventerreinen en grondbeleid:
Voorzitter, als PCW zien wij Actief Grondbeleid als middel om passende projecten voor Waddinxveen te realiseren. Er is een grote vraag naar betaalbare (huur/koop) woningen. Laten we daarom op zoek gaan naar geschikte inbreidingslocaties door actief grondbeleid, om in deze woningbehoefte te voorzien. We zijn dan ook blij met het antwoord van het College dat ze kansen ziet voor Actief Grondbeleid als dit van Strategisch belang is voor Waddinxveen. Daarom zijn we als PCW erg geïnteresseerd in de visie op de bedrijventerreinenstrategie van Waddinxveen voor de komende jaren (tot 2030). De wethouder gaf in de Commissie aan hiermee voortvarend te werk te gaan. We wachten dit met belangstelling af!

Parkeerbeleid:
Voorzitter, het parkeerbeleid loopt tot en met 2020 en is aan revisie toe. Zoals in de raadsvergadering van jl. 7 oktober al naar is gerefereerd en zijn er nieuwe richtlijnen door het CROW gepubliceerd. Daarin staan niet alleen de richtlijnen voor parkeren, maar ook normen voor laadpalen. Als PCW merken we in de gesprekken met de inwoners, dat parkeren steeds lastiger wordt ervaren en mensen steeds meer moeite ervaren met het ‘dichtbij’ hun woning parkeren. We zouden het college dan ook willen meegeven om met betrekking tot dit onderwerp actief met de inwoners gesprek te gaan over welke (on) mogelijkheden zei zien in een nieuw parkeerbeleid.

Sluiting:
Voorzitter, afrondend, voor mij waren dit de eerste algemene beschouwingen als fractievoorzitter van de PCW. Namens de PCW wil ik mijn uiterste best gaan doen om met alle partijen hier te komen tot een goede samenwerking. Ik hoop dat we op een constructieve wijze met elkaar (blijven) samenwerken in het belang van Waddinxveen.
Voorzitter, Als fractieleden van de PCW willen we in verbondenheid met onze hemelse Vader, elkaar en onze inwoners in onze samenleving dienen, de vrijheid delen en de schepping beschermen. Daarvoor is wijsheid nodig. Wij wensen en bidden het dit college en raad toe dat we die wijsheid mogen ontvangen.

Jannes Berghout
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»