Algemene Beschouwing Programmabegroting 2022-2025

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Inleiding
Dit is alweer de laatste programmabegroting van dit college. Omdat er in maart volgend jaar weer verkiezingen zijn, heeft het college gekozen voor een “beleidsarme” programmabegroting. We kijken met de programmabegroting vooruit. Maar wie vooruitkijkt, moet ook achteruitkijken. Er ligt een moeilijk periode achter ons, en de periode voor ons is ook hoogst onzeker. Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Waddinxveen oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Van spontane activiteiten waarbij de ene inwoner de boodschappen deed voor de andere tot gecoördineerde activiteiten. Dit zijn voorbeelden die waardevol zijn in de samenleving die wij voor ogen hebben. De PCW vindt het belangrijk om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet uitsluitend gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Samenleven vraagt oog hebben voor elkaar.

Voorzitter, we willen onze waardering uitspreken voor de medewerkers van onze gemeente. We waarderen de inzet, actieve houding en ondersteuning. Ook willen we het college bedanken: er ligt een structureel sluitende begroting. Een positief saldo van ruim 1,7 mln. en een meerjarenbegroting met perspectief. Dat is een groot compliment waard. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in meer groen.
We planten de komende 10 jaar 3000 extra bomen en meer groen. Een prestatie!

Financiën
Voorzitter, van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Het gaat om gemeenschapsgeld. De PCW is dan ook verheugd dat de OZB niet wordt verhoogd. Een gezonde gemeente is een gemeente waar alle mensen meetellen. Een gemeente waar iedereen die zorg nodig heeft deze ook ontvangt. Dat iedereen zich uitgedaagd of uitgenodigd voelt om deel te nemen aan activiteiten. Het sociaal domein is en blijft een ingewikkeld domein waar veel geld in omgaat. Zorg heeft daarom een verstandige aanpak nodig, waar kwaliteit voorop staat, waar mensen vóór financiën gaan en waar vrijwilligers en mantelzorgers worden gezien! Dit verdient de volle aandacht van de gemeente!

Waddinxveen Groeit
Voorzitter, Waddinxveen groeit. We zijn inmiddels de 31.000 inwoners gepasseerd, en voorlopig groeien we nog hard door. Dit vraagt van ons visie over hoe wij Waddinxveen zien nu en in de toekomst. Hoe groot mag Waddinxveen groeien? Mag er ook een rem op de groei of is het hoe groter hoe beter? De PCW vindt dat we eerlijk met elkaar in gesprek moeten over kaders waarbinnen we groei toestaan of niet.

Voorzitter, Waddinxveen moet een plaats zijn waar het fijn is om te wonen, te werken en ontspannen. Verenigingen en cultuurorganisaties spelen daarin een grote rol. Deze verenigingen zijn namelijk “het cement van onze samenleving”. Ze houden onze samenleving bij elkaar en zorgen ervoor dat mensen laagdrempelig met elkaar in contact blijven. Graag aandacht van het college voor de verenigingen die door de groei van Waddinxveen in de knel komen.

Wonen
Voorzitter, de PCW vindt dat de gemeente met een toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt moet stimuleren. Het woningbeleid moet gericht zijn op kansen voor starters en jonge gezinnen, waardig wonen voor ouderen, en op betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. Ook moet het beleid aansluiten op de verscheidenheid in de behoeften van onze inwoners. Daarom heeft de PCW
grote moeite met beleggers die op grote schaal woningen opkopen en verhuren. Daardoor worden interessante koopwoningen voor starters aan de markt onttrokken. Door een wetswijziging mogen gemeenten vanaf 1 januari 2022 een opkoopbescherming invoeren. Veel gemeenten hebben dit inmiddels ingevoerd of oriënteren zich hierop. De PCW vindt dat we alles moeten doen om de inwoners
van Waddinxveen in staat te stellen om een woning te kopen. Daarom dienen we de volgende motie (samen met CDA en WeWa) in waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:
- Bij het verkopen van woningen, indien juridisch mogelijk, standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht voor minimaal 3 jaar op te nemen;
- Bij nieuwe projecten, op grond van private partijen, indien juridisch mogelijk, een zelfbewoningsplicht op te nemen in een anterieure overeenkomst;
- Bij bovengenoemde zelfbewoningsplicht een uitzondering te maken voor eerstegraads en tweedegraads familieleden;
- Met een voorstel te komen naar de raad, waarin bovengenoemde 3 punten verder onderzocht zijn, als onderdeel van de zelfbewoningsplicht;
- In 2022 Incidenteel 75.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het onderzoek.

Daarnaast dienen we een amendement in om de programmabegroting 2022-2025 te wijzigen.

Besluit:
Punt 4 toe te voegen aan het raadsbesluit.
- Incidenteel €75.000 euro in 2022 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de zelfbewoningsplicht
voor Waddinxveen.

Afvalbeleid
In de commissie heeft de PCW aandacht gevraagd over de manier van het afval inzamelen in Waddinxveen. Daarnaast weten we dat de Groene Hart Rekenkamer voornemens is om een onderzoeksrapport te schrijven over afvalinzameling waarbij het nascheiden ook als onderdeel wordt meegenomen. In de commissie zegde de wethouder al toe dat ze eerst dit onderzoek afwacht en de mogelijkheid er is om het in de raad te bespreken voordat er definitieve besluiten worden genomen over het nieuwe contract met Cyclus wat in 2024 zou ingaan. Kan deze toezegging nog worden toegevoegd aan de lijst met toezeggingen?

Zwembad de Sniep
Voorzitter, binnenkort nemen we als raad een besluit over de toekomst van zwembad de Sniep. De PCW is groot voorstander van de nieuwbouw van het zwembad. Het is een basisvoorziening, waar we niet meer zonder kunnen.
Voorzitter, op de korte termijn zien we echter nog steeds grote wachtlijsten m.b.t. het diplomazwemmen. Kan de wethouder aangeven hoe groot de wachtlijsten zijn? De PCW vindt dat er hier een structurele oplossing voor moet komen. We zijn dan ook benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen deze problematiek en of ze voornemens is om hier met een plan van aanpak voor te komen.

Energietransitie
De PCW zet zich in voor een duurzame samenleving waarin we zorgvuldig omgaan met de schepping. De energietransitie is een belangrijk thema met een mogelijk grote impact op de inwoners van Waddinxveen. Daarom is een goede communicatie met de inwoners noodzakelijk. En er is urgentie om met dit thema aan de slag te gaan. De wereldleiders vergaderen niet voor niets in Glasgow.... Maar ook in Waddinxveen moeten we er mee aan de slag. We hadden daarom graag gezien dat het participatieproces met betrekking tot de startwijk uit de transitievisie volgend jaar gestart zou worden. We hebben tenslotte niet voor niets een transitievisie warmte vastgesteld. Er zijn echter nog geen middelen voor vanuit het rijk. Uit de commissievergadering bleek dat de stap om voor het hele traject zelf middelen vrij te maken nu te ver gaat. Mogelijk dat we dit bij de komende burap kunnen heroverwegen.

We zijn blij dat er volgend jaar een aantal zaken wél opgepakt worden: Er wordt gestart met de gemeentebrede aanpak voor verduurzaming, de wethouder heeft als antwoord op onze vragen in de commissie aangegeven dat ze een concreet waddinxveens kader ontwikkelt voor duurzame elektriciteitsopwekking én er wordt gewerkt aan een convenant mbt de verduurzaming van de
glastuinbouw Oostland. We hopen dat deze drie zaken snel tot concrete verduurzaming leidt in onze gemeente.

J. (Jannes) Berghout
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»