Algemene beschouwingen kaderbrief 2020-2023

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Meneer de voorzitter,

Als er een begrotingstekort dreigt, moet je bezuinigen. Het is dan wel verstandig om eerst te zorgen dat het tekort niet verder oploopt.

En dát is onze grootste zorg, want het tekort loopt wél op. De kraan moet eerst dicht, dan pas heeft dweilen zin.

Tekort loopt op

Uit de monitor Sociaal Domein blijkt dat het tekort in 2019 verder oploopt. Helaas hebben we deze monitor veel te laat ontvangen. We lopen daarmee achter de feiten aan.

Wat is nu het plan van het college om de tekorten te stoppen? Wethouder Ten Zijthoff zei vorige week in een emotioneel betoog: “We gaan zorgen dat er minder jongeren in de jeugdzorg komen. Als dat minder kost, is dat mooi meegenomen.” Hij moet er echter ernstig voor waken dat dit niet alleen bij woorden blijft.  Want de wethouder kon vervolgens niet aangeven hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen en dát is het punt: Er is geen plan! Waar blijft dat beleidskader Sociaal Domein? Mede namens de PCW wordt straks een motie over het beleidskader in gediend.

 “Verbeter de interne controle”, zegt de accountant. Ook in de regio en met de zorgpartners waarmee we een contract hebben. Alleen met hen praten is niet genoeg. Stel doelen, maak afspraken! En informeer de raad daarover.

Om beter te kunnen sturen, vindt de PCW dat de monitor Sociaal Domein verbeterd en doorontwikkeld moet worden. We dienen samen met de fractie van het CDA een motie in, waarvan het dictum luidt:

MOTIE - Monitoring Sociaal Domein

 • Verzoekt het college: de monitor sociaal domein door te ontwikkelen als sturingsinstrument voor de raad, waarin zowel de maatschappelijke effecten als de financiële voortgang worden gemonitord en waarin eventuele bijsturingsmaatregelen worden genoemd;
 • deze monitor sociaal domein ieder halfjaar aan de gemeenteraad toe te sturen.

OZB niet verhogen

Hoe denkt de PCW over de aangekondigde bezuinigingen in de kaderbrief?

In 2015 zaten we in een vergelijkbare situatie met een dreigend tekort in het sociaal domein. Hierbij een citaat van uit 2015 van een van de toenmalige oppositiepartijen, nu een coalitiepartij:

“We zijn het eens met het college dat deze tekorten niet alleen door bezuinigingen in de sociale sector zijn op te vangen.  (…) We moeten nu eerst helderheid krijgen over de financiële situatie en tot die tijd moeten we pas op de plaats maken (…). Waar is op te bezuinigen (…), zonder over te gaan tot lastenverzwaring?”

In deze verstandige woorden van de toenmalige oppositiepartij kan de PCW zich volledig vinden. We zijn dan ook tegen een verhoging van de OZB. Eerst moet het oplopen van het tekort worden gestopt en dan nemen we andere bezuinigingsmaatregelen. De PCW wil niet dat inwoners meer moeten gaan betalen. Er zijn al genoeg andere lasten die in de toekomst zullen stijgen, zoals de afvalstoffenheffing.

We dienen daarom een motie in, waarvan het dictum luidt:

MOTIE - OZB niet verhogen

 • Verzoekt het college: De onroerende zaakbelasting niet te verhogen;
 • Draagt het college op: bij het opstellen van de begroting 2020-2023 dit als uitgangspunt te nemen.

En gezien het geciteerde uit 2015, hebben we goede hoop dat onze motie een meerderheid zal halen.

Meneer de voorzitter,

Er is hard gewerkt om deze kaderbrief tot stand te brengen en daar heeft de PCW waardering en respect voor.

Bezuinigen = keuzes maken. Op een aantal onderwerpen wil de PCW andere keuzes maken:

Meer groen

Veel colleges in steden zetten in op meer groen. Het college van Waddinxveen echter, is van plan de structurele stelpost voor ‘meer groen’ te schrappen. De PCW vindt dit niet passen bij de duurzaamheidsvisie. En we vinden het om meerdere redenen onverstandig:

Groen heeft vele nuttige functies. Zo stelt bijzonder hoogleraar natuurbeleving prof. dr. Agnes van de Berg dat groen in een wijk zorgt voor verkoeling, het verlaagt stress en verbetert de concentratie, het zorgt voor schonere lucht, dempt geluid, nodigt uit tot meer bewegen, zorgt voor hogere soortenrijkdom. En als je een groene zone verstandig inricht, kan die ook dienen als buffergebied voor regenwater.

Afgelopen week waren de conclusies van een Zwitsers onderzoeksteam in het toonaangevende wetenschapsblad Science in het nieuws. De onderzoeksleider stelt dat als we massaal bomen gaan aanplanten op de hele wereld, we een groot deel van de CO2 kunen vastleggen, zóveel dat we qua aantal deeltjes in de atmosfeer weer op het niveau zitten van voor de industriële revolutie. Als het gaat om klimaatverandering, zijn bomen een van onze grootste bondgenoten.

Voor groen geldt: hoe meer, hoe beter. We leggen de komende jaren meer wegen aan en we bouwen veel huizen. Daarom zegt de PCW: Laten we Waddinxveen groener maken dan het nu is. Dat wilde de hele raad in 2017 overigens, want daarvoor was die stelpost bedoeld. Hij kán ook niet wegbezuinigd worden, want 40% van het bedrag is al gereserveerd voor beheerskosten na aanleg van de Vredenburghzone. Ook als deze stelpost in 2020 in de beheerplannen worden verwerkt, is dat geld nog steeds nodig.

We dienen een amendement in, waarvan het  besluit luidt:

AMENDEMENT- Groen is goed

 • Besluit: In de kaderbrief op blz. 10, onder ‘3. Openbare ruimte’ de tekst* onder ‘Stelpost’, te schrappen.

(Toelichting voor de mensen op de tribune en de meekijkers: Dit besluit zegt dat we de stelpost voor meer groen, niet willen schrappen, maar willen behouden om Waddinxveen groener te maken.)

Gymzaal

Gymzalen bouw je alleen als ze nodig zijn. We hebben een halfjaar gewacht op de leerlingprognoses. We zien dat gymzaal De Duikelaar en Sporthal De Dreef op een bepaald piekmoment een tekort hebben aan zaalruimte en dat dat ook in 2036 het geval zal zijn. Voor de komende jaren is er nog geen tekort. Het college heeft echter verzuimd een duidelijke onderbouwing te schrijven waaruit blijkt wanneer dat tekort wel ontstaat. De noodzaak van een gymzaal in de Triangel is daarmee niet aangetoond en we vragen het college om nu eindelijk eens duidelijkheid te geven. We gaan aan de ene kant nuttige groenaanplant schrappen en ondertussen stenen stapelen terwijl niet is aangetoond dat dat al nodig is? Als de wethouder een nieuwe gymzaal hard nodig vindt, waarom doet ze dan niet meer moeite om de raad te overtuigen?

We dienen een amendement in, waarvan het besluit luidt:

AMENDEMENT- Gymzaal Triangel

 • Besluit: In het raadsvoorstel punt 1.a.III. ‘Nieuw gymlokaal park Triangel´ te laten vervallen.

Wijkbudgetten

Zo drastisch op de wijkbudgetten bezuinigen als het college voorstelt, wil de PCW niet. Maar een minder rigoureuze bezuiniging vinden we aanvaardbaar. Mede namens de PCW wordt straks een motie over de wijkbudgetten ingediend.  

Ondernemers

Meneer de voorzitter, de PCW staat niet alleen klaar voor inwoners, maar ook voor ondernemers. Zij zijn de pijlers onder de Waddinxveense economie. Zonder ondernemers zou Waddinxveen er niet best voorstaan. Het is daarom belangrijk hen te faciliteren. Momenteel wordt de beleidsadviseur economische zaken en ruimte gemist. Er lijkt ook geen zicht op een vervulling van deze vacature. De PCW heeft hierover met de OPW gesproken. De wens van de OPW is om, net als in Gouda een Programmamanager economische zaken aan te stellen. In Gouda betreft dat een functie waarin een ondernemer is aangesteld die tussen de ambtenaren van de gemeente en de bestuurders van de verenigingen in staat. De ondernemers zijn zonodig bereid de dekking hiervoor mogelijk te maken.

We dienen samen met de fractie van het CDA een motie in, waarvan het dictum luidt: 

MOTIE – Waddinxveen voor ondernemers

 • Verzoekt het college: directna de zomer in gesprek te gaan met de OPW over de mogelijkheid om een programmamanager economische zaken aan te stellen.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

In de kaderbrief wordt de tegemoetkoming van eenverdieners voor de voorschoolse opvang van peuters versoberd. Alleen de rijksmiddelen die voor dat doel worden verkregen, worden nog ingezet. De PCW kan zich daar op zichzelf in vinden, maar de voorschoolse opvang mag voor eenverdieners met een laag inkomen niet onbetaalbaar worden. En dat gebeurt nu wel. Bezuinigen op de meest kwetsbaren is niet goed. Daarom dienen wij een motie in, waarvan het dictum luidt:

MOTIE – Voorschoolse opvang

 • Verzoekt het college: de voorgenomen tariefstijging progressief te maken, zodat de eenverdieners met het laagste inkomen, de kleinste tariefstijging krijgen; 
 • de raad bij de begroting 2020-2023 te informeren over de nieuwe tarieven voor eenverdieners;

De PCW wil ook niet dat bezuinigd wordt op de zorgverzekering voor minima met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Zij zijn een kwetsbare groep in onze samenleving en ze moeten goed verzekerd blijven.

Zo voorkomen we dat er een groter beroep gedaan op de bijzondere bijstand voor zorgkosten. We willen ook voorkomen dat mensen uit deze groep zorgmijders worden.

We dienen daarom samen met de fractie van het CDA een amendement in, waarvan het besluit luidt:

AMENDEMENT – collectieve zorgverzekering in stand houden

Besluit: De tekst van de kaderbrief 2020-2023 als volgt aan te passen: 

 • Onder 4.1 ‘Sociaal domein: iedereen die zorg nodig heeft, krijgt zorg’, de tekst in de vijfde alinea vervangen door: 

Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering aan de minima tot 130% van de bijstandsnorm is geen wettelijke verplichting. Toch willen we als gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor het blijven afsluiten van een zorgverzekering zowel de basisverzekering als een passende aanvullende zorgverzekering.  

 • Bijlage 2 ‘Ombuigingen 2019-2023’, onder 1. ‘Sociaal domein’, de tekst bij het vierde bullet laten vervallen. Dit betreft de tekst over de collectieve zorgverzekering bijstandgerechtigden

De dekking van € 57.000 voor het instandhouden van de collectieve zorgverzekering en voor de stelpost meer groen kan eventueel gevonden worden in het verlagen van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de scholen, door de afschrijvingstermijn te verlengen.

Meneer de voorzitter,

De PCW is ervan overtuigd dat de fracties, het college en de ambtelijke organisatie steeds het beste willen zoeken voor Waddinxveen. Alleen verschillen we op bepaalde punten van mening over wat het beste is. Daarom maken we soms verschillende keuzes. Om er toch steeds weer uit te komen blijft overleg en een constructieve samenwerking nodig. De PCW wil daar graag aan blijven bijdragen.

En zoals u weet, proberen we dat te doen in het besef afhankelijk te zijn van de zegen van God.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

 • Hart voor wonen.
 • Hart voor de ander
 • Hart voor duurzaamheid
 • Hart voor groen
 • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»