Algemene beschouwingen

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

Ik las bij de voorbereiding van deze vergadering een mooie tekst ‘Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?’ (Lucas 14:28)

Het was Jezus die zo’n 2000 jaar geleden deze woorden sprak. Uiteraard in een bepaalde context die anders is dan nu. Maar de wijsheid is wat mij betreft nog steeds waar. Als we willen bouwen moet er een goede doordenking van de kosten en middelen zijn. Ofwel: een begroting. En daar gaat het vandaag over. We bespreken de begroting 2024-2027. Ik wil eerst wat in het algemeen zeggen over het maken van plannen. Daarna zeg ik iets in grote lijnen over de begroting die voorligt. Ik sluit dan af met een paar concrete zaken.

Plannen maken
Als eerste dus iets over plannen. Wat is belangrijk bij het maken van een plan?
1. Als eerste vraagt het maken van een plan een visie. Zonder visie geen plan. We merken dat dit college hard werkt aan een aantal belangrijke visies. Maatschappelijke voorzieningen, gebiedsvisies, mobiliteitsvisies en zelfs een visie voor de lange
termijn. Goed dat dit opgepakt wordt.
2. Het maken van een plan vraagt ook moed en daadkracht. Dit college heeft de moed om een aantal complexe vraagstukken ter hand te nemen: woningbouw, energietransitie, duurzame opvang vluchtelingen, groei na 2030, etc. Vraagstukken waar nooit iedereen het 100% mee eens is. En daar is moed voor nodig.
3. Het maken van een plan vraagt ook realiteitszin. Het maken van plannen en het uitvoeren daarvan vraagt ambtelijke capaciteit. Goed dus dat het college in 2024 de organisatie evalueert in het licht van toekomstbestendigheid.
4. Als laatste wil ik noemen dat plannen maken ook iets van nederigheid, relativering, nuchterheid vraagt. De wereld is niet maakbaar. Dat zien we in de grote vraagstukken van oorlog, honger, natuurrampen ver weg. Maar ook in het kleine verdriet en zorg dichtbij. In die zin is het ook bij het maken van plannen zo belangrijk om dicht bij onze inwoners te blijven. Wat merken zij, wat voelen zij, wat is het effect op het welbevinden van onze inwoners? In dat kader is ‘nabijheid’ wellicht een veel mooier woord dan ‘participatie’.

Voorzitter, we zien deze vier elementen terug bij de plannen die het college maakt en presenteert in voorliggende begroting. En daar zijn we blij mee!

De begroting
Dan een paar algemene punten over de begroting. Allereerst wil ik noemen dat we blij zijn met een meerjarig sluitende begroting. In de commissie is daar ook al iets over gezegd. Daarbij hebben we ook onze waardering uitgesproken over het feit dat het overgrote deel van de plannen uit het collegeprogramma voor 2024 opgenomen zijn in de begroting.

Een belangrijk algemeen punt van aandacht is wat ons betreft de kosten die nodig zijn voor de plannen die volgen uit de visies die we maken. Deze staan niet in de begroting. Dat kan ook niet. We hebben immers nog niet voor alles visies en uitvoeringsplannen. Gelukkig zijn we middels een aantal relevante bestemmingsreserves al wel aan het sparen voor een aantal zaken zoals het zwembad. Als fractie hebben we zelf afgelopen periode vast een vingeroefening gedaan door een eerste inschatting te maken van de kosten voor al de zaken die nog gaan komen. We kwamen tot de conclusie dat we mogelijk niet alles op korte termijn uit kunnen voeren en dus komende tijd goed moeten kijken naar prioritering en planning van zaken. En hopelijk komt er daarnaast meer duidelijkheid over de inkomsten vanuit het rijk.

Een groot deel van de begrote uitgaven, een kleine 30 miljoen euro, gaat het komende jaar naar de juiste zorg voor iedereen. Variërend van ‘kinderen een goede start geven’ tot ‘een schoon huis als het alleen niet meer lukt’. Als PCW vinden we het belangrijk dat deze hulp en ondersteuning er is en blijft. Kwetsbare Waddinxveners hebben onze aandacht. We kijken dan ook uit naar de plannen van aanpak bestrijden van eenzaamheid, ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers en nieuwe minimabeleid. 

Over dat laatste nog een opmerking. Care for Family bestaat 20 jaar dit jaar. We voelen daar wat ongemak bij. Het zou toch niet mogelijk moeten zijn dat inwoners van Waddinxveen geen of te weinig geld hebben voor eten en drinken? Aan de andere kan zijn we blij met zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbaren en eenzamen in onze samenleving. Niet alleen bij Care for Family maar ook de vier bruispunten, de kerken en nog zoveel meer initiatieven die ontmoeting in ons dorp faciliteren.

Concrete zaken
Voorzitter zoals aangegeven nog een aantal concrete zaken. Want met visies en plannen zijn we er nog niet. Er moet wat gebeuren. En gelukkig zien we daar ook mooie voorbeelden van. De Vredeburghzone wordt ingericht, er worden betaalbare woningen gebouwd, de bouw van de Gouwehal is gestart, de nieuwbouw van het Coenecoop College is onlangs geopend, Be Fair heeft een nieuw kunstgrasveld, binnenkort start de bouw op de Beukenhof en ook de Triangel vordert gestaag.

Energietransitie
Wat nog wat minder zichtbaar is, is de voortgang met betrekking tot de energietransitie. De wethouder heeft al meerdere keren aangegeven dat er veel gebeurt. Daar zijn we blij mee. Maar de echt grote operatie die voorligt is de toekomstige energie- -nfrastructuur. We kijken daarom uit naar het onderzoek hiernaar. Dit project moet nog opgestart worden zo lazen we in antwoorden op de technische vragen. Wellicht kan de wethouder nog even kort aangeven wanneer zij verwacht dat dit project opgepakt wordt.

Verkeer
Verkeer is een punt dat onze inwoners direct aangaat. Wethouder Vleij heeft in de commissievergadering uitgelegd hoe zij een aantal zaken oppakt. We zien uit naar de visie op mobiliteit en het verkeerscirculatieplan als kader om verkeersknelpunten echt op te gaan
pakken. Zoals in de commissie aangekondigd vinden wij het belangrijk dat ook bij nieuwe ontwikkelingen er tijdig aandacht is voor de consequenties mbt verkeer. Zoals we begrepen worden projecten al multidisciplinair opgepakt. We zouden u aan willen moedigen om dit door te zetten en te versterken. Het is onze overtuiging dat we hiermee nieuwe verkeersknelpunten voorkomen. Graag zien we deze multidisciplinaire aanpak ook terug in de raadsvoorstellen van de projecten.

Hiervoor dien ik straks een motie in samen met CDA, PvdA/GL en VVD.

Groen
Voor elk huishouden een boom is wat ons betreft een letterlijke doelstelling die niet ophoudt op basis van de peildatum van de motie van d.d. 13 november 2019. De PCW wil graag voor echt elk huishouden een boom. Dat betekent dat het aantal bomen mee moet groeien met aantal huishoudens. We verzoeken het college dit budgetneutraal uit te werken en terug te laten komen in de raad tijdens een themabijeenkomst monitor “motie voor elk huishouden een boom”. Hiervoor dien ik straks een motie in samen met PvdA/GL en D66.

Omgevingswet
Voorzitter, met de komst van de Omgevingswet verandert er een en ander. Het college krijgt meer bevoegdheden om bepaalde plannen vast te stellen. We lopen er af en toe tegenaan dat het college iets moet vaststellen waarvoor de kader nog niet echt duidelijk vastgelegd zijn in de omgevingsvisie. Voorbeelden hiervan zijn het plan met betrekking tot zon op land maar ook het verkeerscirculatieplan. We vragen het college om de raad in dergelijke gevallen goed mee te nemen.

Afsluiting
Voorzitter ik ga afronden. We maken plannen, we bouwen aan Waddinxveen, we bewaken de begroting. Bij dat alles zijn we afhankelijk van God.‘Als God het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als God de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.’ Daarom wensen wij het college maar ook alle medewerkers en ook onszelf als raad Gods zegen toe! En omdat onze burgemeester deze week officieel zijn nieuwe termijn ingaat willen we hem en zijn gezin in het bijzonder Gods zegen toewensen voor deze nieuwe termijn.

Lambert den Dekker
Fractievoorzitter, Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»