Algemene beschouwingen PCW - Begroting 2017

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Voorzitter,

Ik heb zelden tussen twee achtereenvolgende meerjarenbegrotingen zulke grote verschillen gezien als tussen deze en de vorige begroting van Waddinxveen. Van geprognotiseerde nadelen om en nabij de € 3 miljoen naar voordelen van enkele tonnen. Een trip van zorgen naar blijdschap, We danken het college (en in hun kielzog de organisatie) voor hun zorgvuldig manoeuvreren en voorzichtig beleid. De bui is meegevallen en de noodweer waarschuwingen konden in 2016 alweer ingetrokken worden. Waddinxveen heeft weer een sluitende begroting en daar zijn we content mee en dat de inwoners meeprofiteren via lagere lokale lasten is helemaal mooi.

Een meerjarenbegroting met een positief saldo kan de raad in verleiding brengen extra wensen in te brengen. Het college is ons voor met twee prima ideeën: geld voor de toekomstvisie en geld voor meer groen. Dat laatste kan Waddinxveen alleen maar ten goede komen en daar kunnen wij ons wel een beeld van vormen. Maar de concrete invulling van de stelpost voor de toekomstvisie vraagt om toelichting. We willen geen blanco cheque afgeven.

Dat het college de taakstelling voor procesoptimalisatie schrapt lijkt ons ingegeven door het goede begrotingsresultaat. Wij twijfelen of een en ander al structureel geschrapt moet worden. Anderzijds willen we een nieuw college niet opzadelen met een onhaalbare openstaande bezuiniging. Graag nadere toelichting om ons te overtuigen.

De inwoner centraal

Onze fractie heeft zich de laatste twee jaar bezonnen op haar positie ten opzichte van de inwoners van Waddinxveen, of zoals het college dat noemt: “een burgernabije overheid”. De lokale democratie is geen rustig bezit. Inwoners zijn mondiger geworden en willen meer betrokkenheid dan eens in de vier jaar een cirkeltje rood maken. Ze willen niet alleen geïnformeerd worden over veranderingen in hun leefomgeving, maar ook inspraak en participeren in thema’s die hen aangaan of raken. In Waddinxveen doen we dat best al goed, maar er zijn nog slagen te maken. Omdat, zo is regelmatig gebleken, informatieavonden door de inwoners nog teveel als eenzijdige communicatie wordt ervaren, vragen we het college  informatieavonden om te zetten naar inspraakavonden. Daarbij moeten inwoners van het begin af aan het gevoel hebben een serieuze inbreng te hebben. (We wachten af of het college hier een in eerste instantie een toezegging over doet, anders dienen we in tweede instantie een motie in).

De wijkplatforms zijn niet meer weg te denken. Of hun huidige manier van werken ook toekomstbestendig is en aansluit bij de “burgernabije overheid”, vindt mijn fractie een discussie waard. We hebben begrepen dat enkele voorzitters van wijkteams zich ook al in die zin hebben uitgelaten. Deze discussie zou ook een evaluerend karakter moeten hebben.

Een opkomende speler van belang met vertakkingen in de samenleving is de PAR. De PCW kan en wil niet om dit orgaan heen. Wijkteams en de PAR geven gestalte aan de burgernabije overheid. Wij vragen het college in 2017 met een memo te komen over de burgernabije overheid in relatie tot de rol van de raad. We denken dan aan grenzen in verantwoordelijkheden en ruimte en procesbegeleiding bij burgerinitiatieven

Ook zouden we in die memo aandacht willen voor het rapport 15,9 uur over de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie (van Jack Wallage) en dienen daarvoor een motie in.

 

De nieuwe inwoner en Waddinxveen.

De PCW is blij met de welkomstbijeenkomst die de burgemeester heeft georganiseerd voor nieuwe inwoners. Het zou mijn fractie deugd doen, als de gemeente bij inschrijving van nieuwe inwoners een Waddinxveens welkomstpakket uitreikt. Opa Willem zou erg geholpen zijn met zo’n welkomstpakket. Hij weet dan waar hij zijn afval kwijt moet en waar hij zakken voor plastic afval kan krijgen. Misschien wil hij wel lid van een wijkplatform, maar dan moet hij wel weten dat het bestaat. Ondernemers zouden via zo’n welkomstpakket zichzelf ook kunnen presenteren. We dienen hiervoor een MOTIE in .

 

Inwoners en veiligheid.

De Veiligheidskrant was een mooi medium om de inwoners bewust te maken van hun eigen veiligheid. Inwoners voelen zich onder andere door de gebeurtenissen in de wereld bedreigd. Radicalisering en crimineel gedrag door jongeren heeft een grote impact op inwoners. Zij verwachten bescherming door de overheid. Aan de andere kant is het ook belangrijk, dat inwoners niet over de jeugd praten, maar met de jeugd. De PCW blijft vragen om meer wijkagenten en zichtbare politie.

Vanuit de lokale samenleving en vanuit de landelijke brandweer bereiken ons signalen dat er zorgen zijn over de aanrijdtijden van de brandweer. Te lange aanrijdtijden verhogen de kans op fysieke en materiële schade. Kunt u de raad vóór de raadsvergadering in december een overzicht verstrekken van de het tijdsverloop tussen eerste melding en aankomst bij de brand van de laatste vier grote branden in Waddinxveen.

De PCW vraagt de burgemeester ons ook te informeren of overal in Waddinxveen voldoende en snel bereikbaar bluswater voorhanden is.

Daarnaast wil mijn fractie in december geïnformeerd worden over de verhouding tussen gewenste en werkelijke aanrijdtijden van de ambulance..

 

Het belang van ondernemers voor gemeente en inwoners.

Voor het behartigen van consumenten- en ondernemersbelang, voor het scheppen van werkgelegenheid en voor het welzijn van Waddinxveen in het algemeen, is een goede samenwerking tussen gemeente en Ondernemers een must. De PCW vindt dat de onzekerheid over het voortbestaan van het Ondernemersfonds de wereld uit moet. Het tempo van de samenwerking tussen ondernemers en gemeente moet omhoog, maar het voortbestaan van Ondernemersfonds moet wel verduurzaamd worden. De aanwending vanuit het fonds (bijv. het gemeentelijke deel) zien we graag wat meer gericht op city marketing. We dienen een amendement in om het Ondernemersfonds structureel op te nemen in de begroting 2018-2021.

De doelstelling “Waddinxveen als ondernemersvriendelijkste gemeente van Zuid-Holland” is een wens van de PCW. De PCW vindt, dat het college hier te laat mee begonnen is. Extra geld voor uitvoering van het Actieplan is prima, maar had volgens ons eerder aangevraagd moeten worden. In welk jaar wil het college die prijs binnenhalen? Geeft u zichzelf nog een kans?

U komt in 2017 ook met een visie op de toekomst van de winkelstrips. Is het u bekend dat veel ondernemers het rapport “Droogtrommel en Broekhuis” graag bij de discussie wil betrekken? Gaat u dit doen? Het zou de kosten van het onderzoek kunnen drukken.

 

Kwetsbare inwoners

Nog steeds leven een aanzienlijk aantal Waddinxveners om en nabij de armoedegrens. Nog steeds doen Waddinxveners een beroep op de Voedselbank. Bovendien blijkt het aantal uitkeringsgerechtigden ook hoger dan gewild. (pag 13). De PCW voelt zich betrokken bij deze kwetsbare groep en zal in haar besluitvorming deze groep niet laten vallen. Armoede is voor ons niet alleen een gebrek aan financieel perspectief, maar ook aan menselijke perspectief. Daar zullen we, waar het kan, vanuit onze christelijke roeping de helpende hand blijven bieden. Waddinxveen kent kansarme en kansrijke inwoners, zieken en gezonden; allochtonen en autochtonen. En juist de eerst genoemden van iedere combinatie behoren tot een groep mensen waarvan een deel dreigt vast te lopen en wantrouwend staat tegenover de overheid en de samenleving. Dat is een risico. Welke mogelijkheden ziet het college om polarisatie en risico’s in deze in Waddinxveen te verminderen? 

Jonge inwoners en scholenhuisvesting

Het één na grootste risico in de begroting betreft het Integraal Huisvestingsplan. De wethouder heeft tijdens de informerende raad een groot aantal deelrisico’s daarvan opgesomd. Onze zorgen rond een goede risico beheersing tijdens de uitvoering zijn niet weggenomen. We vragen het college daarom de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de structuur/vormgeving van het projectmanagement van het IHP. 

De oudere inwoner en zijn woning

De laatste tijd is er veel aandacht geweest voor de problematiek rondom sociale huurwoningen en de moeilijke positie van starters. Binnenkort hopen we hier als raad een thema avond aan te besteden. Vandaag wil de PCW graag aandacht vragen voor de positie van een andere, soms kwetsbare doelgroep: de ouderen. Sommige van hen ervaren een beperking op de plek waar zij nu wonen. Een verhuizing zou verstandig zijn, maar is belastend en zij zien er tegenop. Andere senioren willen niet verhuizen, maar worden wel geconfronteerd met obstakels in hun woning. Dat vraagt keuzes, waar men vaak tegenop ziet en zelf niet uitkomt. Zij moeten geholpen worden. Vraag: is hier vanuit het college aandacht voor en op welke wijze?

Tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste problematiek zijn soms aanpassingen aan de eigen woning nodig, waarvoor men het geld niet heeft, dan wel een groot deel van het vermogen zit vast in de overwaarde van de eigen woning. Volgens de PCW zou de blijverslening van de SVn uitkomst kunnen bieden. Wij vragen het college om een toezegging voor de raad te onderzoeken of de “blijverslening” ook in Waddinxveen kan worden geïntroduceerd.

De zorgen en ergernissen van de inwoners.

Inwoners maken zich zorgen dat arbeiders uit de MOE - landen goedkope woning krijgen toegewezen Deze woningen worden vervolgens regelmatig onderverhuurd als nachtverblijf voor collega gastarbeiders. In die woonomgeving zijn sociale contacten minimaal  en de parkeerdruk verergert. De PCW neemt de klachten, die zij hierover krijgt,  serieus. Wij zijn van mening dat een bootje, ofwel een buurt niet te zwaar belast moet worden. Wij vragen het college hun invloed uit te oefenen, zodat er in wijken geen opeenhoping plaats vindt van arbeiders uit die andere landen. Bovendien moeten goedkope woningen even bereikbaar zijn voor onze inwoners als voor gasten.

Inwoners maken zich zorgen over de hoge snelheden waarmee binnen de bebouwde kom over doorgaande routes wordt gereden, bijvoorbeeld op de Beethovenlaan. Kinderen en ouderen ervaren steeds minder respect bij het oversteken (al of niet op een VOP). De PCW vraagt het college of er voldoende snelheidscontroles plaatsvinden binnen de bebouwde kom, ook in de avonduren, evenals op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of het toenemend gebruik van lachgas in auto’s tijdens de late avonduren.

De uitlaatveldjes voor honden en de opruimplicht hondenpoep zijn niet in iedere wijk een succes. Kan het college zorg dragen voor intensievere handhaving door de BOA’s en kan er samen de wijkteams hernieuwde aandacht gegeven worden aan dit maatschappelijke ongenoegen?

In de informerende raad heeft het college aangegeven, dat zwerfafval alleen door preventieve maatregelen wordt bestreden. Mijn fractie vindt dat te weinig. Zwerfvuil irriteert inwoners en gaat ten koste van de leefbaarheid van de wijken. De PCW wil alle pijlers inzetten om zwerfvuil tegen te gaan. Dus ook handhaven, reinigen en monitoren. In januari 2013 heeft de raad een motie “Schoon Waddinxveen” aangenomen om zwerfafval intensiever te bestrijden. Wijkplatforms, Halt en overlastgevers zouden daarbij betrokken worden. Wij zien de resultaten van die motie nog steeds niet terug op straat. Wij vragen een toezegging van het college dat zwerfvuil intensiever bestreden zal worden dan nu.  

Duurzaamheidsinvesteringen ten gunste van gemeente en inwoners.

In het kader van de milieuwetgeving wordt een verplichte investering in het zwembad gedaan voor energiebesparende maatregelen (pag. 23). Deze verplichting bestaat al voor maatregelen welke binnen 5 jaar worden terugverdiend en hierop wordt op toegezien door het ODMH. Hoe kijkt het college er tegenaan om aanvullend hierop, voor alle gemeentelijke bezittingen te onderzoeken of levensduur- rendabele energiebesparende investeringen mogelijk zijn. Wij dienen hiervoor een motie in.

Binnen Waddinxveen vindt de komende jaren veel nieuwbouw plaats. De snelle ontwikkeling van de Triangel, maar ook de woningen in het glasparelproject en diverse andere ontwikkelingen binnen het dorp komen de komende jaren op de markt. Wettelijk is het nu nog niet verplicht deze woningen volledig energie-neutraal te maken, terwijl de extra investeringen hiervoor bij nieuwbouw relatief beperkt zijn. Is het college bereid alle ontwikkelaars welke in Waddinxveen woningen willen ontwikkelen, te verzoeken in de verkoopdocumentatie standaard een optiepakket “0-op-de-meter” op te nemen?


Inwoners en waarden en normen.

Christelijke partijen hebben altijd het belang van waarden en normen onderstreept. Inmiddels zijn er meer partijen die dat doen. De gebeurtenissen in Zaanstad dreven de minister-president zelfs tot de uitspraak dat we de waarden en normen weer moeten herijken. De vraag is natuurlijk wel welke waarden leidend zijn om normen te stellen. De PCW is daar duidelijk in: we staan in de joods-christelijke traditie en ontlenen onze waarden aan de Bijbel: naastenliefde, gerechtigheid, eerlijkheid, rentmeesterschap, zijn termen die ons de weg wijzen. Vanuit dat kompas zullen we ook in 2017 onze bijdrage leveren in deze raad.

We wensen en bidden het college Gods zegen toe bij het uitvoeren van deze begroting.  

 

Waddinxveen, 9 november 2016

A. (Ton) van Doorn (fractievoorzitter PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»