Algemene beschouwingen PCW kaderbrief 2021-2024

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Meneer de voorzitter,

De algemene beschouwingen over de kaderbrief bestaan uit twee delen:
- Ik dien eerst 2 moties en een amendement;
- Daarna geef ik een beschouwing over de midtermreview.

Moties en amendementen


Collectieve zorgverzekering
Het is een stap in de goede richting om de beëindiging van de collectieve zorgverzekering voor minima tot 130%
tenminste tot 1 januari 2022 uit te stellen. De PCW wil echter meer zekerheid voor de inwoners die gebruikmaken van
deze verzekering. Een misschientje is niet genoeg. Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve
zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet worden, dan doen we dat maar op iets anders.
Daarom dienen we een motie in:

MOTIE – Zorgverzekering voor iedereen bereikbaar

 • De raad verzoekt het college de voorgenomen bezuiniging op de collectieve zorgverzekering per 01-01-2022
  te schrappen;
 • de financiële gevolgen hiervan niet af te wentelen op de andere vier minimaregelingen;
  (Deze motie is aangenomen.)

Cultuurhuys de Kroon
Er wordt een extra bijdrage in exploitatielasten voor Cultuurhuys de Kroon gevraagd, van eerst € 35.000, daarna €
40.000 per jaar. Het blijkt om energielasten te gaan.
De wethouder gaf aan dat de energielasten enorm gestegen zijn. Maar ze kon niet uitleggen waarom ze dan nu
€ 40.000 hoger zijn. Dat blijkt ook helemaal niet zo te zijn: de energielasten zijn niet € 40.000 hóger. Ze zíjn in totaal
€ 40.000 in 2020, zo blijkt uit de begroting van de Kroon. In 2014 waren ze nog € 23.500. Conclusie:

 1. De energielasten voor de Kroon zijn in 6 jaar tijd met 60% gestegen, gemiddeld 10% per jaar;
 2. De wethouder deed in de commissie voorkomen dat ze de gestegen energielasten wil subsidiëren, maar uit
  de cijfers blijkt dat ze de volledige energielasten wil subsidiëren.

Dat is een risico voor de gemeente want hoe weten we of de stijging van 10% per jaar niet doorzet? Het is een open-
einde regeling. De wethouder lijkt zich hierbij neer te leggen, terwijl ze tegelijkertijd blijft zeggen dat de Kroon volgens
de afspraken verantwoordelijk is voor de exploitatielasten. Dat wringt.
Er is iets vreemds aan de hand met die energielasten1

 1. òf er wordt inefficiënt met energie omgegaan door het gebouw, de installaties of de gebruikers;
 2. òf de energieprijs per eenheid is veel te hoog en dan verdient er iemand verschrikkelijk veel geld aan.

De PCW wil nu geen besluit nemen over de extra subsidie aan Cultuurhuys de Kroon. Eerst moet het subsidiebeleid
besproken worden en de wethouder moet een aantal dingen beter uitleggen:

 • Welk onderzoek heeft ze gedaan, waar richt dat onderzoek zich op en wat is de uitkomst? Waarom hebben
  we het onderzoek niet gekregen, ondanks de toezegging vorige week?
 • Wat heeft Stichting Cultuurhuys de Kroon gedaan om meer inkomsten te genereren?
 • U geeft Stichting Cultuurhuys de Kroon een subsidie van € 40.000, terwijl het businessplan van de Kroon lijkt
  te zeggen dat de gebruikers (Vonk, bibliotheek en vrijwilligerswerk) moeten meebetalen aan de energielasten
  en evt. daarvoor subsidie moeten vragen bij de gemeente;
 • Welke afspraken denkt u te maken met de Kroon t.a.v. de verantwoordelijkheid over de exploitatie en hoe
  gaat u om met de afspraken die er nu al zijn?
  Daarom dienen we nu een amendement in om de beslissing over de extra bijdrage voor de Kroon uit te stellen.

AMENDEMENT – Uitstellen beslissing bijdrage Cultuurhuys de Kroon

 • De gemeenteraad van Waddinxveen besluit de beslissing over de extra bijdrage aan Cultuurhuys de Kroon uit
  te stellen tot de herijking van het subsidiebeleid;
 • De volgende tekst van de kaderbrief te schrappen: Onder 4 ‘Nieuw beleid’, programma 2 – Mens in ontwikkeling:

  Extra bijdrage exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon (onvermijdelijk) Door de goede ontwikkeling van Cultuurhuys de Kroon en het vele gebruik is een extra bijdrage in de exploitatielasten noodzakelijk. Extra lasten: € 35.000 voor 2021 en € 40.000 structureel met ingang van 2022.
  (Dit amendement is verworpen.)


Afstoten schoolgebouwen
Waddinxveen Noord zal de komende 20 / 30 jaar verjongen. De wijk is aantrekkelijk voor jonge mensen vanwege de
goedkope koopwoningen en de sociale-huurwoningen. Daarmee kan de behoefte aan ruimte voor een schoolgebouw
toenemen. Als we nu alle schoolgebouwen die straks leegstaan gaan afbreken en de grond verkopen, snijden we
onszelf misschien over een paar decennia in de vingers. De PCW denkt aan de toekomst. Daarom willen we een aantal
locaties aanhouden. We denken daarbij aan Wingerd 45, waar De Nieuwe School was gevestigd en de locatie
Bethelschool.
De gebouwen mogen best plat. Maar maak er mooie groene plekken van, midden in de wijk. Als ze later nodig zijn,
kunnen er weer scholen op gebouwd worden.
We dienen daarom de volgende motie in:

MOTIE – Denken aan de toekomst - strategisch grondbezit

 • De raad verzoekt het college de locatie Wingerd 45 aan te houden, het gebouw af te breken en de grond in
  bezit te houden;
 • de vrijgekomen grond groen in te richten;
  (Deze motie is aangenomen.)

Midtermreview


Voorzitter,
Het college heeft in haar midtermreview aangegeven hoe zij terugkijkt op de afgelopen twee jaar.
Het college noemt ‘terugkijken, vooruitkijken en waar nodig bijsturen’ sleutels voor succesvol besturen. Wat de PCW betreft klopt dit. Maar het maakt wel uit hoe je de 3 sleutels van het college gebruikt:

 • Terugkijken is goed, maar alleen als je er iets van leert;
 • Vooruitkijken is prima, maar je hebt er alleen iets aan als je een langetermijnvisie hebt;
 • Bijsturen is OK, maar dan wel graag voor het te laat is.

De PCW vindt dat het college slechts een halve sleutelbos heeft. Aan de sleutelbos ontbreken de sleutels ‘daadkracht, visie, lef en samenwerken’.
De indruk van dit college na twee jaar is: een aarzelende, niet doortastende aanpak, weinig initiatief, reactief en defensief, weinig actieve communicatie met de raad. We moeten veel zelf vragen.

Ik noem een aantal voorbeelden:

Vredenburghzone
Het oorspronkelijke plan was om de Vredenburghzone in 2019 klaar te hebben. Hoe komt het dat we nu, een jaar
later, slechts 3 grondaankopen hebben gedaan en er nog níets is gedaan aan de plannen voor de invulling van deze
groene buffer?
Hoe komt het dat een initiatiefnemer in de Vredenburghzone, die met zijn plannen staat te trappelen voor het
gemeentehuis, maar niet in gesprek komt met het college, maar strandt bij de ambtenaren?
Zou het kunnen dat vooral wordt gekeken naar belemmeringen en niet naar mogelijkheden en kansen?

Wonen

 • Wanneer wordt de oude postkantoorlocatie herbouwd? Hoelang moeten de jongeren nog wachten op een
  eigen woning? De PCW heeft hier samen met andere partijen hard voor gestreden.
 • Waarom is de locatie oude gemeentehuis nog altijd niet gesloopt? Als u de aanbestedingsprocedure niet had
  afgebroken, hadden er nu al senioren gewoond in het prachtig gerenoveerde oude gemeentehuis.
 • Het woonwagendossier: hoe lang sleept dit al, en waarom horen we er zo weinig van? Wie pakt eens door?

Regio en provincie
Hoe effectief is het college in de regio en de provincie? Voor het programma Beter Bereikbaar Gouwe lijkt
Waddinxveen achterover te leunen, afwachtend waar de provincie mee komt. Andere gemeentes hebben een veel
steviger lobby richting provincie en gaan zelf aan de slag met knelpunten.
Waarom duurt de aanpak van de Henegouwerweg zo lang?
Over de concept Regionale Energie Strategie (RES) hebben regiogemeenten gedebatteerd. In onze raad hebben
fracties een debat in moeten afdwingen en zelf een notitie moeten schrijven. We missen de regie van de wethouder
hierin.

Lange termijnvisie
Het college wilde in deze periode geen beslissing over nemen de toekomst van het zwembad, de tennishal is niet
aangekocht, er is nog geen herijking van het subsidiebeleid. Vorig jaar hebben we het beleidskader Sociaal Domein
moeten afdwingen. We hebben heel lang moeten wachten op het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed
en nog is het niet compleet. We wachten op een visie op de bedrijventerreinen. Ook hebben we het afgelopen half
jaar raadsvergaderingen gehad met weinig raadsvoorstellen. Waar is de langetermijnvisie van dit college? Waar is de
integrale kijk? Waarom is deze kaderbrief zo beleidsarm? Alleen maar vanwege corona? Of ook omdat u zelf alle
stelposten voor nieuw beleid uit de begroting hebt gesloopt? Het lijkt wel alsof dit college al uitgeregeerd is.

Raad serieus nemen
Voorzitter, hoe serieus neemt het college de gemeenteraad? Bijna 2 jaar geleden maakte ik hier al een punt van bij de
begroting. Toen ging het over het anders uitvoeren van moties dan de eigen duiding van het college. Maar het lijkt
erger te worden.
We hebben alleen al in deze vergadering drie voorbeelden dat het college een raadsbesluit geheel of gedeeltelijk
naast zich neerlegt: de gebiedsvisie Oude Dreef, waar de sport uitgesloopt is, de rotonde KW-plein die er niet zou
komen (en in het mobiliteitsplan staan meer dingen die niet gedaan zijn) en het besluit over de toekomst van het
zwembad. Het is de omgekeerde wereld als de raad via het indienen van moties het uitvoeren van raadsbesluiten
moet afdwingen.
Maar als het beter uitkomt, doet u ook het omgekeerde. Dan zegt u: “Nee, we kunnen de Tennishal niet kopen want
de raad heeft dat besloten.” Of, “Nee, we gaan geen nieuwe detailhandelsstructuurvisie schrijven, want de raad heeft
hem weggestemd.” Het college plaatst zichzelf daarmee onnodig tegenover de raad.

Coalitie
Voorzitter, hoe staat het met deze coalitie?
Het is duidelijk dat dit een zondagscoalitie is, een eendagsvlieg. Na twee jaar lijkt elke fractie zich steeds
ongemakkelijker te voelen. Het lijkt alsof de kleur van de wangen is verdwenen:

 • Het rood/groene sociale geluid van PvdA/GL, is steeds zachter gaan klinken. Hoewel, als je ze kietelt willen ze
  best kleur bekennen als het gaat om de minima of om meer groen.
 • De VVD: deze blauw-oranje fractie is een beetje hybride geworden: soms morrend met de coalitie
  meestemmen, soms met tegenzin met de oppositie meedoen. Ze lijken soms een beetje heimwee te hebben
  naar vroeger tijden waarin de VVD als een zelfbewuste tank voortdenderde.
 • De Weerbare Waddinxveners houden zich dapper staande tussen de drie andere fracties. Maar
  oppositievoeren zit hun in het bloed. Ze noemen het nu anders, maar stiekem gaan ze er gewoon mee door.
 • En dan D66: landelijk wordt deze partij altijd kleurloos als ze in het kabinet zit. Maar nu ik erover nadenk,
  heeft D66 plaatselijk wel kleur: ze halen veel binnen: een ABS in de Coenecoop, het oude gemeentehuis mag
  plat, de OZB mag omhoog, het Ondernemersfonds wordt gehalveerd, er komt een gymzaal in de Triangel. En
  ik denk dat ik het volgende ‘Albert Grooten-plannetje' ook weet: ‘U zocht nog een invulling voor sport in het
  gebied Oude Dreef, PCW? Doe ons maar een Johan Cruijff court. De gemeente zal de grond gratis ter
  beschikking stellen en aanleg en onderhoud betalen. Als dat geen nieuw beleid is...’

Gelukkig zijn er altijd nog twee oppositiepartijen die best een handje willen helpen om het coalitiebeleid verder in te
kleuren!
O ja, en de nieuwe wethouder, die zorgt ook voor kleur! Hij informeert de raad goed, is terzake kundig, spreekt
gewone-mensen-taal, verdiept zich goed in de dossiers en...toont lef en daadkracht. Dat zien we op de dossiers
jongerenbeleid, collectieve zorgverzekering en grondbank RZG.

Voorzitter,
‘Dit collegeprogramma is niet in beton gegoten’, zegt u in de midtermreview. U bedoelt dat als ‘we zijn niet star’.
Maar u moet uitkijken dat u niet zó flexibel wordt dat u besluiteloos wordt. Ik hoop dat we in 2022 niet hoeven te
zeggen: “Dit collegeprogramma was inderdaad niet in beton gegoten. Het was op drijfzand gebaseerd…”

Ik sluit af met een oproep aan de coalitiepartijen: houd vol, werk lekker samen met de oppositie, en kijk verder dan
maart 2022. Want de toekomt eindigt niet in 2022, zij begint daar!

Martijn Kortleven 
fractievoorzitter PCW

1 De Kroon heeft ongeveer 1250 m2, de energielast is dan € 32,-/m2. Normaal voor zo’n gebouw is € 20,-/m2). Stichting Swanla in
Zevenhuizen heeft 3000 m2 en € 40.000 energielasten. Dat is € 13,- / m2. De rekening is door belastingen de afgelopen 2 jaar
opgelopen van € 32.000 naar € 40.000. Regelmatig van energieleverancier wisselen en meters plaatsen bij gebruikers.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»