Algemene beschouwingen PCW

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter, bij de bespreking van het coalitieprogramma noemde mijn voorganger het beeld van een pelgrim. En dat beeld wil ik vandaag ook graag weer naar voren halen.

Bekijk hier dit bericht in video!

U ziet hem of haar wellicht voor u. Hij of zij gaat zijn weg door moeilijk begaanbare gebieden. Op weg naar een heilige plaats. Vaak om daar te gaan bidden; een bedevaartstocht dus. Enerzijds moeizaam. Maar toch… Zijn blik is helder en ook verwachtingsvol. Uitkijkend naar zijn doel!

En ook al gaan wijzelf misschien nooit op bedevaartstocht, toch zijn we eigenlijk allemaal pelgrims. Op reis. Onderweg. Met een doel voor ogen; wellicht ook een hoger, geestelijk doel.

Voorzitter, zo’n pelgrim is niet alleen. Want als wij allemaal eigenlijk van die pelgrims zijn dan is de kans groot dat we elkaar als pelgrims tegenkomen. Of dat we op een of andere manier een poosje met elkaar optrekken. En eigenlijk is dan Waddinxveen een plek waar allerlei mensen die allerlei levensreizen maken, met elkaar samenleven. 

Die mensen vormen gezinnen, werken met andere mensen in een bedrijf, gaan in hun vrije tijd sporten en vormen verenigingen, sluiten zich aan bij kerkverbanden, etc. Kortom: in die wirwar van individuen die op een levensreis zijn, ontstaan dus verbanden, structuren. Pelgrims zijn dus niet eenzaam maar leven in een gemeenschap waarin oor en oog voor elkaar is.

Voorzitter, met dit beeld van de pelgrim wil ik graag vijf uitgangspunten noemen die wat de PCW betreft belangrijk zijn voor het politieke werk in de gemeente.

 

 1. De pelgrim heeft perspectief. Hij heeft een einddoel voor ogen. Visie is dus belangrijk. 
 2. De pelgrim leeft tegelijkertijd ook in het nu: hij handelt, hij wil voortgang maken. Daadkracht is dus belangrijk. De visies moeten dus wel handen en voeten krijgen.
 3. De pelgrim heeft medereizigers en voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Als het nodig is verlaagt hij even het tempo zodat een zwakke medereiziger met hem op kan trekken.
 4. De pelgrim streeft niet naar bezit, leeft sober, maakt niet meer op dan dat de omgeving hem biedt; hij is daarmee het toonbeeld van duurzaamheid.
 5. De pelgrim is als laatste ook flexibel. Situaties en ontmoetingen kunnen leiden tot aanpassing van het reisschema; het doel blijft echter staan! Wendbaarheid is dus belangrijk.

 

Voorzitter, met deze uitgangspunten hebben wij gekeken naar collegeprogramma en begroting. En wil ik stilstaan bij een aantal concrete punten.

Ik wil beginnen met het uitspreken van waardering. Er komen veel rijkstaken naar gemeenten. Denk alleen maar aan duurzaamheid. Tegelijkertijd groeit Waddinxveen hard. Er ligt dan ook veel werk voor het college. Het college laat met het collegeprogramma zien dat ze dit ambitieus op gaat pakken. Waardering dus daarvoor!

Als wij de plannen zien ligt er veel werk de komende jaren. Als er niet voldoende medewerkers zijn, zal er veel beroep gedaan moeten worden op externen. We zijn allemaal voorbijgangers maar externen zijn dat wel in hoge mate! Hoe kijkt het college hiernaar? Veel externe inzet vraagt immers veel regie.

Er is een inhaalslag nodig om tot visies te komen op belangrijke dossiers zoals zorg, infra, groen, etc. Die visies zijn nodig om richting te bepalen. Maar het komt uiteindelijk wel aan op de uitvoering, dat er iets verandert in Waddinxveen. Blijft er bij het schrijven van al die visies en plannen voldoende armslag over voor de uitvoering?

Een aantal visies en plannen zijn nog niet vertaald in voorliggende programmabegroting. De wethouder heeft toegelicht dat dit ook niet kan op dit moment. Dat begrijpen we. Toch willen we als raad graag inzicht in benodigde middelen en de uitvoerbaarheid van visies en uitvoeringsplannen die de komende tijd opgesteld worden. Daarom dienen wij een motie in met het volgende dictum:

 1. In elke visie die aan de raad wordt aangeboden een paragraaf op te nemen met een globale inschatting op haalbaarheid qua middelen en uitvoerbaarheid;
 2. In elk uitvoeringsplan dat aan de raad wordt aangeboden een paragraaf op te nemen waarin de incidentele en structurele financiële vertaling naar de programmabegroting is opgenomen en een risicoparagraaf waarin onder andere de uitvoerbaarheid qua ambtelijke capaciteit is ingeschat.
 3. In elke visie en plan die aan de raad wordt aangeboden aandacht geven aan de concreetheid en meetbaarheid zodat de raad de doelbereiking na uitvoering kan toetsen.

 

Voorzitter, we hadden onlangs de week van de eenzaamheid. Een goed initiatief! Eenzaamheid is niet iets van een week. We zijn daarom ook blij met de structurele aandacht voor dit thema in het collegeprogramma. Alleen vinden wij het iets te eenzijdig op ouderen gericht. We zien in toenemende mate, mede door de Corona-maatregelen, dat ook jongeren eenzaam zijn. We hoorden dat laatst ook bij het werkbezoek aan het Coenecoop College. Wij zijn tevreden met de reactie van de wethouder in de commissievergadering op de vragen die hierover gesteld zijn. Zij gaf aan dat dit thema breed meegenomen wordt bij de uitwerking van de collegeplannen.

De pelgrim heeft oog voor zijn medereizigers en blijft soms dus ergens hangen of wonen om voor een ander te zorgen. Hij of zij doet dit met liefde en passie. Ook al is het soms zwaar om dagelijks te doen. Fijn dat er hulp is van thuiszorg en respijtzorg. Even op adem komen en zorg weer oppakken. We kijken als PCW uit naar de visie op mantelzorg. De oproep aan de wethouder is om daarbij de vrijwilligers niet te vergeten.

We leven in een complexe wereld. Een mens, een pelgrim, moet dan af en toe ook tot rust en ontspanning komen. We vinden het mooi dat er in het collegeprogramma ingezet wordt op het verbinden van groene gebieden. Mijn collega Hans van Mourik heeft in de commissievergadering het Waddinxveens Pieterpad voorgesteld dat door al deze verbonden groengebieden kan lopen. Volgens mij reageerde de wethouder nog niet zo enthousiast over deze naam. Dat is niet erg. Er zijn genoeg andere ideeën te bedenken. Wat dacht u er van om er het Hans van Mourik-pad van maken. Als dat niet past kunnen we altijd nog een prijsvraag onder onze inwoners uitzetten om tot een mooie naam te komen. Want voorzitter, alle gekheid op een stokje, het zou echt wel heel mooi zijn als wij een dergelijke groen- en wandelstructuur om Waddinxveen heen kunnen maken. Wij zijn daarom ook echt blij met dat het college hiermee aan de slag gaat als onderdeel van het integraal recreatieplan. Jammer dat dit pas in 2025 gepland staat. Maar we begrijpen dat niet alles gelijk in de beginperiode opgepakt kan worden.

Een deel van de verbindingsroute loopt door de Vredeburghzone. We zouden graag heel de Vredeburghzone ontwikkelen maar weten ook dat er vooralsnog middelen zijn voor 50% van het gebied. We zouden graag zien dat het college onderzoekt of extra middelen nodig zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden zodat binnen de huidige 50%-ontwikkeling, de genoemde verbinding mogelijk te maken. Hiervoor dienen we een motie in met het volgende dictum:

 1. Te onderzoeken hoeveel budget er nodig is om de Vredenburghzone aan beide zijde van de Beijerincklaan (Oost- als ook Westkant) komende jaren (2023-2026) verder te ontwikkelen,
 2. Eventueel extra benodigd budget op te nemen in de geplande investeringen vanuit Fonds Bovenwijks,
 3. Een terugkoppeling te geven tijdens de themabijeenkomst in februari 2023 met daarbij een overzicht van de uitgegeven budgetten en geplande budgetten wat nodig is voor de verdere inrichting van de Vredenburghzone.

 

Voorzitter, fijn dat het college aan gang gaat met flexwonen en dat ook tiny houses daarin meegenomen wordt. Wij willen daar nog iets aan toevoegen. Ons idee is namelijk om hiervoor een experiment op te zetten. Dit zou kunnen door een prijsvraag uit te zetten waarbij met name jongeren de mogelijkheid krijgen om een plan in te dienen waarbij ze uitgedaagd worden om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Wat zou het mooi zijn als we voorbeelden van kleinschalige goedkope en duurzame woningen in onze gemeente krijgen. Graag de reactie van de wethouder of hij dit op een dergelijke experimentele manier wil meenemen.

Wellicht hoeven deze woningen niet op het rioolstelsel aangesloten te worden. In ieder geval niet voor wat betreft het regenwater. De PCW zou graag zien dat dit voor bestaande woningen gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld door een lager tarief te hanteren voor woningen die hemelwater niet op het riool aansluiten. Wij zouden graag zien dat de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden en dienen hiervoor een motie in met het dictum:

 1. In dit onderzoek de mogelijkheid om vanuit het rioolrecht een voorziening te vormen voor het financieel stimuleren met betrekking tot waterberging op particulier terrein en afkoppeling van hemelwater van de riolering,
 2. In dit onderzoek mee nemen dat de gefinancierde actie leidt tot verlaging rioolheffing,
 3. Aan het einde van 2023 tegelijk met het onderzoek naar de mogelijkheid van invoering gedifferentieerd rioolheffing een voorstel indienen aan de raad.

 

Voorzitter, de pelgrim heeft behoefte aan veilige en begaanbare wegen. In het kader van het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt hier in de regio aan gewerkt. Daarnaast zijn er in het algemeen verkeersknelpunten in Waddinxveen waaraan gewerkt wordt. In de commissie hebben we gehad over structurele budgetten hiervoor en we vragen het college om ook te zoeken naar voldoende budget om de ambitie om werk te maken van het oplossen van verkeersveiligheid goed uit te kunnen voeren. Specifiek willen we graag aandacht voor een veilige Brugweg. Nu de Brugweg geen onderdeel meer uitmaakt van het project Beter Bereikbaar Gouwe, onderzoekt het college nu samen met Bodegraven-Reeuwijk naar een oplossing. Het is de verwachting dat ook Waddinxveen financieel bij zal moeten dragen aan de oplossingen. Naar aanleiding van onze vragen blijkt dat er investeringskrediet beschikbaar is voor de Brugweg. De vraag is of dit ook zichtbaar gemaakt kan worden voortaan in de jaarrekening. 

Voorzitter, de pelgrim is ons een voorbeeld als het gaat om duurzaam leven. De visies en documenten die we afgelopen jaren ontwikkeld hebben vormen een goede basis maar zijn voor een deel nog abstract. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van ons dorp duidelijkheid krijgen welke maatregelen voor hun woningen geschikt zijn. Voor leken is het best complex om goed te weten welke maatregelen voor jouw eigen woning mogelijk en toepasbaar zijn. Het is ook vaak maatwerk. Daarnaast gaat het om hoge kosten die niet iedereen zomaar kan betalen. Wij hebben de wethouder daarom gevraagd of zij bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma de insteek heeft om onze inwoners echt goed te ontzorgen met een totaalaanpak waarbij ook financiering en subsidie meegenomen wordt. De wethouder heeft hierop positief gereageerd in de commissievergadering. Daar zijn wij dus tevreden mee. 

Voorzitter, als het gaat om warmtenetten heeft minister Jetten heel recent (21 okt) de Tweede Kamer geïnformeerd en aangegeven dat warmtenetten in publieke handen moeten komen. Dit kan veel van gemeenten gaan vragen. Het lijkt ons raadzaam om dit vraagstuk niet alleen uit te werken maar in samenwerking met de regio gemeenten. Wij willen graag dat het college dit zogenaamde governance-vraagstuk komende tijd verkent en dienen daarvoor een motie in met het volgende dictum:

 1. Op basis van het besluit van minister Jetten en de genoemde kamerbrief hierover, een verkenning uit te voeren naar het governance-vraagstuk van warmtenetten in publieke handen
 2. Deze verkenning te doen als onderdeel van de uitwerking van de businesscase die in het kader van Warmte Samenwerking Oostland wordt uitgewerkt
 3. Daarbij ook de mogelijke ontwikkelingen van warmtenetten in de wijken van Waddinxveen te beschouwen
 4. De samenwerking met de regiogemeenten, en mogelijk ook met de provincie, te verkennen
 5. De raad in Q1 2023 te informeren over de aanpak en planning van deze verkenning

Motie: M9 CDA PCW Verenigingen warm houden
Motie: M10 PvdAGL PCW D66 Energietoeslag Hardheidsclausule

Voorzitter ik kom bijna tot een afronding. Voordat ik dat doe wil ik graag het belang onderstrepen van samenwerken. Ik noem twee niveaus. Als eerste de regionale samenwerking. Er zijn steeds meer en ook steeds complexere opgaves die we in regionaal verband oppakken. Het is bekend dat de PCW hecht aan de zelfstandigheid van Waddinxveen. Maar duidelijk is ook dat dit alleen kan als we regionaal goed samenwerken. Het tweede niveau van samenwerking is even zo belangrijk. Dit gaat over de onderlinge samenwerking in de raad en met het college. Ik merk persoonlijk dat we na de zomervakantie een goede start gemaakt hebben. Ik hoop ook dat we de sfeer van gezamenlijkheid vast kunnen houden. Uiteraard met onze eigen politieke kleuren. Door een goede samenwerking maken we uiteindelijk onze gemeente sterker. En daar doen we het toch voor?

Voorzitter, ik begon mijn betoog met de pelgrim. In de bijbel gaat het ook vaak over pelgrims. Pelgrims die op weg waren naar de tempel in Jeruzalem. Dat waren soms best barre tochten. Zeker in die tijd en die context. Die pelgrims gingen zingend hun weg. In een van die pelgrimsliederen die we in de bijbel vinden, hoor je dat die pelgrimstocht niet vanzelf gaat.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Mooi is dan dat in dat lied ook de tegenstem klinkt: Mijn hulp is van de Heere, van God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. 

Dat lied geeft de pelgrim kracht en perspectief om zijn weg te vervolgen. Omdat hij weet dat God hem helpt. Die hulp en die zegen van God wensen we het college, de medewerkers en ook de raad toe bij de uitwerking van al de plannen.

 

Dank u voorzitter.


Lambert den Dekker
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»