Arrangeur om schotten tussen zorgdomeinen weg te nemen

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol - den Ouden

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt 8,9 miljoen euro uit om mensen te helpen bij het vinden van de juiste zorg (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/20/vws-trekt-89-miljoen-uit-voor-arrangeur-tussen-zorgdomeinen ). Met dit geld kunnen gemeenten een gemeentelijke zorgadviseur/lokaal arrangeur aanwijzen. Deze adviseur gaat naast een cliënt staan en gaat op zoek naar de beste zorg voor diegene en kijkt naar mogelijkheden binnen de WMO, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.

‘Ontschotten’ en ‘belemmeringen wegnemen’; het zijn veel gehoorde wensen om samenwerking tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning gemakkelijker te maken. We willen goede zorg voor kwetsbare ouderen, zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een lokale arrangeur met doorzettingsmacht kan de sleutel zijn om dat in de praktijk goed en snel te organiseren. Een arrangeur kan beslissen wanneer extra zorg of ondersteuning nodig is om het dagelijks leven van een kwetsbare oudere draaiende te houden. Dat doet hij of zij in afstemming met de cliënt en naasten, huisarts en praktijkondersteuner, zorgaanbieder, welzijnsorganisatie en anderen. Daarbij wordt er ook gekeken naar de inzet van het netwerk rond de cliënt en de inzet van vrijwilligers. 

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Wat vindt u van een lokaal arrangeur voor onze gemeente?
  2. Heeft u het voornemen een aanvraag in te dienen bij het ministerie van VWS? Waarom wel/niet?

Wethouder Leferink gaf de volgende reactie vanuit het college:

Een mantelzorgadviseur en ouderenadviseur hebben we al in de gemeente Waddinxveen en zij helpen al bij het vinden van de juiste zorg. 

Daarnaast is er een lopend experiment met een wijkverpleegkundige die aan mag geven wanneer er een client huishoudelijke hulp nodig heeft. De huishoudelijke hulp wordt dan betaald vanuit de WMO. 

De toegevoegde waarde van een lokaal arrangeur is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Een nadere bestudering van de resultaten van de drie pilotgemeentes zal eerst plaats gaan vinden, voordat er besloten wordt wel/geen subsidie aan te vragen. 

Als PCW hebben we aangegeven dat juist de ontschotting tussen zorgdomeinen echt van meerwaarde kan zijn. Het ontlast de familie en het netwerk van de client en zorgt voor het fijner en langer thuis kunnen blijven wonen van de ouderen in hun vertrouwde omgeving in plaats van een plekje in een verzorgingstehuis. 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»