Begroting 2018 - 2021

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Meneer de voorzitter,

We bespreken de laatste begroting van deze collegeperiode. Is de laatste begroting ook de beste? In ieder geval is de afgelopen 4 jaar het saldo van de begroting nog niet eerder zo positief geweest.
Dit college heeft zijn huishoudboekje goed op orde!
Dit wordt onderstreept als we kijken naar de gemeentelijke belastingen. In Waddinxveen hoeven inwoners minder gemeentelijke belasting te betalen dan in omliggende gemeenten. Er is zelfs geen stijging door inflatie geweest.

De controlerende taak van de raad is verbeterd door een aantal toevoegingen in deze begroting. Zo is er nu een liquiditeitsprognose die inzicht geeft in het saldo van de langlopende schulden en de financierings-behoefte.
De raad kan ook beter de risico’s controleren door de genoemde beheersmaatregelen.

In het sociaal domein is de nodige zorg en ondersteuning geboden aan onze inwoners. Toch is budgettaire neutraliteit gehaald. Een meerjarige opgave met veel onzekerheden. Compliment aan de portefeuillehouder die dit tot een goed einde heeft gebracht.

De PCW vindt het belangrijk dat ouderen- en verpleegzorg in Waddinxveen mogelijk blijft. Daarom vinden wij het positief dat Souburgh niet verdwijnt! Daaraan heeft de wethouder, vooral achter de schermen, een belangrijke bijdrage geleverd.

Goede onderwijsvoorzieningen zijn belangrijk, ze maken ons dorp ook aantrekkelijker voor gezinnen om te wonen. We hebben waardering voor de positieve ontwikkeling die het Coenecoopcollege heeft doorgemaakt.

Een compliment aan het college en de politie voor het ontmantelen van de criminele jeugdgroep. Het aantal inbraken is gedaald en de veiligheid is daardoor toegenomen. Met de komst van een extra wijkagent zouden we de veiligheidsbeleving nog kunnen verbeteren.

Dit college hecht aan het vergroten van vertrouwen van de inwoners in het bestuur, zo staat in de begroting te lezen . Nog regelmatig horen we kritische geluiden over de communicatie van de gemeente, met name bij projecten in de openbare ruimte. Herkent het college zich hierin? Ziet zij nog ruimte voor verbetering op dit punt?

Dit college werkt aan verkeerveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer in Waddinxveen. Zo is onlangs besloten de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen. In de Juliana van Stolberglaan staat sinds kort een informatiepaneel dat automobilisten doorverwijst naar de Coenecoopbrug als de Hefbrug open is. Dit verbetert de doorstroming op de rotonde bij de Passage. Verder zijn veel wijken inmiddels ingericht als 30 km-zone volgens het concept ‘duurzaam veilig’.

Waddinxveen moet groener worden. Daarom wordt voor elke boom die gekapt wordt, een nieuwe geplant. Ook is er per jaar 1 ton extra beschikbaar om het openbaar groen te verbeteren.

"De vraag uit de markt is leidend geworden voor het woningaanbod en het bijbehorend voorzieningenniveau." Dit staat in de begroting te lezen. In onze PCW-oren klinkt dit wel heel liberaal. Dit lijkt te wringen met de doelen uit de woonvisie. En als de markt leidend is, hoe kan je dan anticiperen op demografische ontwikkelingen?

Meneer de voorzitter,
Niet alles wat in het coalitieprogramma overeengekomen is, is daadwerkelijk tot stand gekomen. Zo is er nog geen visie op de winkelstrips en zijn nog veel doelen te halen op het gebied van duurzaamheid.
Maar overall zijn wij zeer tevreden met de resultaten die het college de afgelopen 4 jaar geboekt heeft. We denken bijvoorbeeld aan de erfgoedverordening, waardoor Waddinxveen nu gemeentelijke monumenten heeft, de decentralisaties in het Sociaal Domein en de snelle ontwikkeling van de Triangel.
Daarmee is het terecht dat de nu voorliggende begroting relatief beleidsarm is en ruimte geeft voor een nieuw college met nieuwe ambities.

Komend jaar is een enorme bouwopgave gepland om het Integraal Huisvestingsplan voor de scholen uit te voeren. In totaal wordt er bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de verkiezingsperiode en onder leiding van een nieuw college. Daarmee geven we een groot vertrouwen aan de gemeentelijke organisatie, dat zij voor de continuïteit zorgen gedurende de verkiezingstijd en de periode daarna.

Meneer de voorzitter,
Dit college heeft veel complimenten verdiend en gekregen, maar minstens zoveel waardering heeft de PCW voor alle medewerkers van de gemeente. Zij zijn het die de plannen schrijven en ze ook daadwerkelijk uitvoeren.

Wij wensen dit college en alle medewerkers van harte Gods zegen toe bij hun werk en bij het afronden van deze collegeperiode!

Chris van Harten

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»