Besluit bekrachtiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Geschreven op:

Allereerst wil ik het college hartelijk bedanken voor de beantwoording van de technische vragen.

WVG Noordkade

Vanavond nemen we als raad 3 besluiten over het toepassen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Allereerst zou ik iets algemeens willen zeggen over het vestigen van WVG.  Als PCW fractie beseffen we dat het vestigen van WVG een stevig instrument is wat inbreuk doet op het bezit van mensen. Soms zijn percelen al jarenlang in het bezit van een familie of bedrijf en dan kan een brief over het vestigen van WVG stevig binnen komen. Daarnaast legt het ook beperkingen op voor de grondeigenaren als men deze percelen willen verkopen. 

Echter is er ook een andere kant. Waddinxveen is hard gegroeid de afgelopen jaren, en dat wordt gezien door diverse marktpartijen. Hierdoor wordt er volop gespeculeerd op gronden in en rond Waddinxveen waarop we als gemeente nog geen visie hebben geformuleerd of gronden waar we bezig zijn met een ontwikkeling. Het is in sommige gevallen in het belang van Waddinxveen om reeds voor het vaststellen van een bestemmingsplan voorkeursrecht te vestigen op perscelen zodat de gemeente slagvaardig kan optreden bij de ontwikkeling die we als gemeente voor ogen hebben.  

Dan nu het raadsbesluit tot het vestigen van WVG op percelen op de Noordkade.
B
innen Waddinxveen hebben we aantal projecten waar we als gemeente ontwikkelplannen hebben voor grootschalige woningbouw. Dit om tegemoet te komen aan de woningnood in Waddinxveen. Zo ook het plan ter transformatie van het bedrijventerrein Noordkade naar een gemengd gebied wonen-werken. 

Daarvoor vinden wij het te rechtvaardigen dat we in het Noordkade gebied WVG vestigen op percelen die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van deze wijk. Het is daarom goed dat het college regie neemt bij deze ontwikkeling. Daarnaast roepen we het college op om dit (waar mogelijk) mét de grondeigenaren te doen in het gebied.

WVG Vredenburghzone

Bij het vorige raadsbesluit heb ik al wat gezegd over het instrument WVG. Nu wil ik me beperken tot het gebied Vredenburghzone. 
Zoals u allen weet is de PCW fractie is een warm pleitbezorger voor de aanleg van de Vredenburghzone tussen de wijken Zuidplas en Triangel en aan de ander kant de Vredenburghlaan. Vele vragen zijn er door onze fractie al gesteld over de stand van zaken rondom de aankoop van de gronden en de inrichting van deze zone. De Vredenburghzone moet een gebied worden voor ontspanning, natuurontwikkeling en een groen long aan de Zuid-West kant van Waddinxveen. 

Veel van de percelen heeft de gemeente reeds kunnen aankopen om daarmee een deel vast in te richten als natuurgebied. Het vestigen van WVG op de overige percelen heeft wat ons betreft als doel om te voorkomen dat er gespeculeerd gaat worden op deze gronden en we hopen dat we hiermee als gemeente in de gelegenheid worden gesteld om meerdere percelen kunnen aankopen om de zone verder in te richten.

WVG Waterzuiveringslocatie

De PCW is voorstander van binnenstedelijke ontwikkelingen voor het bouwen van woningen, maatschappelijke voorzieningen of het inrichten van groen. De grond om dit te realiseren is schaars in en rond ons dorp en daarom willen we voorkomen dat er door speculatie gronden buiten het bereik van ontwikkeling komen. Daarom is het goed dat we als gemeente WVG vestigen op het perceel van de voormalige waterzuivering. Hiermee hopen we dat er op termijn ontwikkeling kan plaatsvinden van genoemd perceel. 

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»