Bestemmingsplan bebouwde kom 2015

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Voorzitter, het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van karakter. Dit betekent dat het bestemmingsplan grotendeels aansluit bij het oude bestemmingsplan. In eerste instantie hadden wij hierover daarom ook geen opmerkingen. In de informerende raad hebben zich drie insprekers  gemeld met drie verschillende, individuele situaties. Hoe begrijpelijk de naar voren gebrachte zaken wellicht ook zijn: in de regel willen wij ons zo min mogelijk in onze besluitvorming laten leiden door individuele belangen. In dit geval willen wij echter voor één geval een uitzondering maken.  Eén van de wijzigingen die namelijk wel in het bestemmingsplan is doorgevoerd, betreft de wijzigingsbevoegdheid die het college onder het oude bestemmingsplan had voor de locatie Noordeinde 65 en 65a. In het nu voorliggende bestemmingsplan heeft het college deze wijzigingsbevoegdheid laten vervallen. De reden hiervoor vinden wij op zich terecht: hiermee komt de raad weer volledig in haar positie als het gaat om een mogelijke wijziging van deze locatie van bedrijvigheid naar wonen. Op dit punt kunnen wij het voorstel van het college dus zeker waarderen! 
 
In de informerende raad heeft de betreffende inspreker aangegeven dat hij met het college inmiddels diverse gesprekken hierover heeft gevoerd. En er bestaat ook al principeovereenstemming  over de realisatie van drie woningen. Wij zijn van mening dat verplaatsing van het huidige bedrijf van deze locatie voor de omgeving een goede zaak is en willen de realisatie van drie woningen op deze locatie van harte ondersteunen. Wij zien dat het college tot nu toe op een goede wijze invulling heeft gegeven aan haar huidige wijzigingsbevoegdheid  en willen voorstellen dat we voor deze locatie een (beperkte) wijzigingsbevoegdheid laten bestaan voor drie woningen. Zo kan men doorgaan op de ingeslagen route en worden de initiatiefnemers niet geconfronteerd met tussentijds gewijzigde spelregels, vertraging en hiermee samenhangende kosten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat college en initiatiefnemers samen tot een goede afronding komen. Daarom dien ik bij deze een amendement in (met dank aan griffie en ambtenaren voor de hulp), waarin de wijzigingsbevoegdheid voor dit perceel beperkt blijft bestaan.
 
Chris van Harten 
raadslid

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»