Bestemmingsplan Kerkweg-Oost woonzorgeenheden

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Grote woorden zijn er in deze zaal gebruikt door omwonenden. De geloofwaardigheid van de politiek zou op het spel zou staan. Het beeld wat op deze manier is neergezet van het gemeentebestuur (college en raad) betreuren wij en vinden wij Waddinxveen-onwaardig.

Hoewel meerdere omwonenden zich tegen het plan hebben uitgesproken, schatten wij het aantal belanghebbenden dat direct in hun belang wordt geraakt in op circa 3 gezinnen. Hier tegenover staat een groep van 24 jong volwassen, kwetsbare mensen en hun families. Deze mensen worden direct in hun belang geschaad als wij dit plan afwijzen. In de informerende raad hebben wij van diverse mensen ook deze kant van de medaille te zien gekregen. Sommige bewoners hebben hun verhuisdoos 4 jaar geleden al ingepakt, in de veronderstelling dat zij snel naar hun nieuwe woning zouden kunnen verhuizen.

In de opiniërende raad is door diverse fracties gesproken over het toetsingskader van de raad. Zijn dat alleen belangen en emoties? Nee, niet alleen belangen en emoties spelen een rol. Als raad moeten wij in redelijkheid ervan overtuigd zijn dat een bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Behalve het oude beeldkwaliteitsplan en bestaande bestemmingsplan, spelen voor een beoordeling hiervan ook nieuwe ontwikkelingen en inzichten een rol. Wij hebben de verbeelding van het voorgenomen bouwplan ontvangen, waardoor we ons een goed beeld kunnen vormen van de situatie zoals die straks zal bestaan. Wij zijn van mening dat het voorgenomen bouwplan op deze locatie past. Voor Waddinxveen ontstaat hiermee ook geen unieke situatie, er zijn meerdere vergelijkbare plekken in ons mooie dorp. Met deze conclusie komt het uiteindelijk toch neer op een belangenafweging.

Een belangenafweging tussen de omwonenden enerzijds en een groep kwetsbare jongeren anderzijds. Hierbij kiest de PCW voor laatstgenoemde groep. De PCW roept de overige fracties op om zich samen met ons achter dit raadsvoorstel te stellen. Met uw steun kunnen wij Stephan, Wessel, Margriet, Jeannine, Femke, Arron en alle andere bewoners hopelijk snel feliciteren met hun eigen, nieuwe plekje, waar ze al zo lang naar uit kijken.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»