Bijdrage Afvalbergstation

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Meneer de voorzitter,

wij blijven bij het formele punt dat wij eerder een raadsvoorstel hebben voorgelegd hebben gekregen om over een locatiekeuze te besluiten. Daarmee heeft het college haar eigen mandaat bepaalt in dit dossier. Daar zijn moties over uitgesproken. Een nieuw besluit naar aanleiding van deze moties zou dus opnieuw dit beslispunt moeten bevatten. 

Maar goed ook bij dit besluit over het beschikbaar stellen van het krediet is de centrale vraag: waar willen we in de toekomst ons afvalbrengstation vestigen? En wat is daarin goed voor de Waddinxveners inwoners en ondernemers? En daaruit volgt de vraag of we een voorbereidingskrediet voor deze locatie beschikbaar willen stellen.

En daarom heb ik de 3 debatpunten opgesteld die ik ook met de fracties gedeeld heb. Graag licht ik het standpunt van de PCW op deze 3 punten kort toe.

Het eerste punt wat ik in wil brengen is de invulling van de motie van 23 mei jl.

Deze motie had natuurlijk al een historie na het van de agenda halen van het voorstel in januari van dit jaar. En het doel van deze motie was heel helder namelijk: voordat je definitief besluit tot deze locatie, ga inhoudelijk in gesprek met de ondernemers in de omgeving en weeg de bezwaren en zorgen die daar leven nadrukkelijk mee in je definitieve afweging. En, meneer de voorzitter, het is duidelijk dat dat niet is gedaan. De memo legt nogmaals uit waarom dat niet nodig is en geeft een aantal procedurele argumenten waarom het ook niet hoeft. 

Maar wat krijgen we nu? De ondernemers mogen nu geen bezwaar maken, de gemeenteraad zou niet over de locatiekeuze gaan, eventuele formele bezwaren kunnen pas worden ingebracht bij de vergunningverlening  maar die hebben geen opschortende werking. Kortom: in het formele proces lijken de ondernemers met de rug tegen de muur te staan. En ja, dan zegt het college toe dat ze in gesprek gaat. Maar dat heeft ze tussen 23 mei en heden nog steeds niet gedaan. En ze geeft geen richting aan over hoe ze die bezwaren dan gaat meenemen. 

De gemeente wil een moderne milieustraat ontwikkelen; de ondernemers vrezen voor een vuilnisbelt midden in hun prachtige bedrijfsterrein. Notabele op de Coenecoop! 

En, daar bovenop, de brieven die in januari allemaal geschreven zijn en in mei netjes bij des stukken zaten, maken nu geen deel meer uit van het collegebesluit en ook niet van het raadsbesluit. Dat is voor ons onverteerbaar. Ondernemers, die de zich zorgen maken over een langjarig concurrerend toekomstperspectief op de Coenecoop, scheep je niet af met zulke procedurele argumenten. Die neem je serieus. En daarom wil ik verzoeken deze bezwaren die op 23-5 bij het dossier zaten, opnieuw bij dit besluit toe te voegen. <deze stukken zijn in het debat aan de voorzitter overhandigd>

Het heeft materieel geen impact op hebt besluit wat we nemen, maar het lijkt me goed als we allemaal bewust blijven bij deze inhoud die deel uitmaakt van het gehele proces.

Hoe kunnen we nu het vertrouwen ontwikkelen met elkaar dat de bezwaren van de ondernemers ten volle worden meegewogen en niet alleen formeel-procedureel? 

Wat ons betreft geeft de algemene opmerking in de memo onvoldoende zekerheid over de uitkomst van het gesprek. En daarmee is er geen zekerheid dat het gesprek leidt tot overeenstemming met de ondernemers over de condities waaronder een milieustraat mogelijk is. Wij denken dat het goed is als we nogmaals heel helder maken wat we daarin van het college verwachten. De memo alleen is daarin onvoldoende. Daarom dient de PCW deze motie in.

En meneer de voorzitter, het andere punt inzake het breder kijken naar mogelijkheden op het gebied van publiek-private samenwerkingen, laat ik maar even terzijde liggen. Ik vind dit oprecht een gemiste kans, maar ik constateer dat er geen draagvlak is voor het verder verkennen van dit pad. 

Nu kom ik tot mijn tweede punt: de toekomstvaste oplossing

De centrale vraag in dit debat is: vinden wij deze locatie voor een afvalbrengstation de beste plek voor Waddinxveen? Langzamerhand en mede op het spoor gezet door het CDA zijn wij overtuigd geraakt dat het locatieonderzoek financiële appels met peren vergelijkt. De eenmalige aanschafkosten van het te grote terrein wordt voor een te groot deel aan Ecopark A12 locatie toegerekend terwijl de gemiste huuropbrengsten apart worden weggeboekt via de burap. Daarnaast zijn nog vele raakvlakken en risico’s niet duidelijk, zoals bijvoorbeeld de oplossing voor het vrachtwagenparkeren, extra maatregelen om de zorgen van ondernemers tegemoet te komen, etc. Etc. 

Kortom wij maken ons ernstig zorgen dat op deze plek het project het risico in zich heeft financieel uit de hand te lopen. 

Daarnaast hebben wij grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Deels vanuit onze eigen duurzaamheidsvisie; deels opgelegd vanuit het rijk. De locatie op de Coenecoop heeft niet de ruimte om een educatieve voorziening rondom afvalverwerking en recycling mogelijk te maken of bedrijvigheid rondom circulaire economie te faciliteren. Als er nu geen alternatief zou zijn, dan zouden we dit voor lief moeten nemen en onze ambities op dit punt moeten bijstellen. Maar er is wel een alternatief namelijk: A12 locatie. Daar hebben we de mogelijkheden om een moderne toekomstvaste recycling/upcycling voorziening te realiseren die strategisch slim is gelegen en mogelijk zelfs nieuwe samenwerkingskansen biedt in de regio. 

Wij zijn er steeds meer van overtuigt dat de locatie Ecopark A12 een betere, toekomstvaste oplossing is die past in onze duurzaamheidsambities. En bij een betere businesscasevergelijking verwachten we  dat het financiële verschil voor het huishoudboekje van Waddinxveen heel anders uitpakt dan nu wordt geschetst.

Daarom dienen we hierbij een 2e motie in

En daarmee kom ik ook tot het laatste punt: hebben we hier nog tijd voor?

Uit de memo bij het raadsvoorstel blijkt dat sowieso een tijdelijke oplossing noodzakelijk is. Ik heb de vraag gesteld hoe dat kan worden ingevuld, maar daar blijft het college vaag over. Duidelijk is wat mij betreft: in geval van een afspraak met een gemeente in de omgeving kan ik me voorstellen dat er behoefte is aan een duidelijk tijdvenster. Die kan voor beide locaties gemaakt worden. In het geval dat we zelf ergens een tijdelijke locatie moeten inrichten, dan zullen de eenmalige kosten de grootste kosten van het geheel zijn en daarmee geen verschil maken tussen de locatie Coenecoop en Ecopark A12. Door nu actief de tijdsdruk eraf te halen en beide moties zorgvuldig in gang te zetten hoop ik dat er inzichten ontstaan die de balans door laten slaan naar Ecopark A12.

En wat is dan het resultaat van dit alles? Ons inziens zijn er dan 3 mogelijke sporen:

  1. In de uitwerking komt een resultaat op de Coenecoop 53 dat gedragen wordt door de ondernemers in de omgeving en financieel aantrekkelijk is ten opzichte van de locatie Ecopark A12. Dan gaan we door op het ingeslagen spoor.
  2. In de uitwerking van de tweede motie en als gevolg van de gesprekken met de ondernemers constateren we dat de Ecopark A12 locatie sowieso financieel aantrekkelijker blijkt dan de Coenecoop 53. Zodra dat duidelijk wordt, lijkt me dat een aanleiding om zo snel mogelijk opnieuw met elkaar in debat te gaan. Dan zijn we mogelijk een deel van de 65 duizend euro armer, maar kunnen we gelukkig tijdig bijsturen.  
  3. We constateren dat de benodigde aanvullende investeringen om de inpassing op de Coenecoop 53 mogelijk te maken zodanig hoog zijn, of dat er geen overeenstemming / draagvlak met de ondernemers mogelijk blijkt. Dan zullen we opnieuw moeten nadenken of we ondernemers teleur moeten stellen of op een andere manier bijsturen.

Dat brengt ons op de vraag: moeten we dit voorstel steunen of niet?

Oorspronkelijk zaten wij duidelijk op de koers: dit voorstel is niet rijp voor besluitvorming. Er is onvoldoende nagedacht over de gevolgen. En wij vinden dat het college echt steken heeft laten liggen en een grote uitdaging heeft om het vertrouwen terug te winnen van de ondernemers. 

Maar met opnieuw uitstel laten we als Waddinxveen ook geen bestuurskracht zien. Daarom alles overziende  en afhankelijk van de reacties op onze moties door de andere fracties en de reactie van het college op onze inbreng staan wij open om het college het voordeel van de twijfel te gunnen. De coalitie heeft aangegeven graag samen te werken met de oppositie. Daarom is dit ons voorstel. 

 

In het debat bleek alleen vanuit het CDA steun voor beide moties. Omdat daarmee voor beide moties geen raadsmeerderheid was, heeft de PCW besloten tegen het voorstel te stemmen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»