Bijdrage afvalinzameling

Geschreven op: | Door: Jaël de Kool-van der Woude en Hans van Mourik

Tijdens de commissievergadering hebben we allemaal gehoord en gezien dat als het om afval inzamelen en ophalen gaat, we hier allemaal een mening over hebben. Het was zoeken waar we elkaar in die verschillende meningen en standpunten kunnen vinden. Het is goed om de verschillende opties met elkaar te spiegelen om uiteindelijk tot de meest praktische oplossing voor alle Waddinxveners te komen. Vanuit de PCW is de grote vraag hoe komen we van de 112 KG restafval per bewoner naar de VANG doelstelling van 25 KG in 2025. Weten we dat na een online enquête die met name gericht is op PMD?

Als Waddinxveners doen we het erg goed als het gaat om het scheiden van ons afval en daar mogen we trots op zijn. De hoeveelheid restafval is sinds de invoering van het diftar systeem en omgekeerd inzamelen behoorlijk afgenomen van 250 KG in 2010 naar 112 KG in 2022. Ook hebben we in Waddinxveen een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk afval dan vergelijkbare gemeentes. Het zou mooi zijn, als we dit gedrag ook in de toekomst kunnen vasthouden maar ook kunnen belonen!

De enquête geeft ons in ieder geval inzicht. Als PCW hebben we dit naast het college programma gezet.
In het collegeprogramma worden drie pijlers genoemd als het gaat om het afvalbeleid.

1. Dit zijn het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval,
2. minder vervuiling van het PMD-afval door restafval en
3. de kosten niet te veel laten oplopen voor inwoners.

Containertuintjes

Voor punt 1 en 2. We zijn blij met de reactie van de wethouder om op plaatsen waar meerdere keren zwerfafval rondslingert door het inzetten van buurtcoaches en gerichte acties wat aan te gaan doen. Afval dat naast een container is geplaatst, nodigt uit om meer afval bij te plaatsen, wat leidt tot zwerfafval, verloedering van het straatbeeld en aantrekking van ongedierte.

Containertuintjes kunnen bijdragen aan minder zwerfafval op straat en de vergroening en biodiversiteit in Waddinxveen laten toenemen.

Daarom dienen wij gezamenlijk met de fracties D66, WeWa en CDA een motie in om een experiment te starten met containertuintjes rondom containers. De motie is breed gesteund en aangenomen.

Apart inzamelen luiers

Voor punt 3 de kosten niet te veel laten oplopen kan het apart inzamelen van luier en incontinentiemateriaal direct rond de 18,5 % van 112 KG = ongeveer 20 KG minder restafval per persoon opleveren. Overigens ligt dit aantal landelijk (8 %) veel lager, reden te meer om binnen Waddinxveen zo snel als mogelijk hiermee te starten, ook al is er op het ogenblik onvoldoende fabriekscapaciteit om dit daadwerkelijk te recyclen. Daarom staat in het dictum om aan te sluiten bij het initiatief vanuit Rijks brede programma Circulaire Economie “uit de luiers”. We hopen op meer capaciteit vanaf 2025.

Wij dienen dan ook gezamenlijk met CDA, D66 en WeWa een motie in. Deze motie is ook breed aangenomen. We hebben de wethouder na een schorsing opgeroepen om deze motie gewoon uit te voeren en luier containers te plaatsen net als Bodegraven Reeuwijk.

Omgekeerd inzamelen

Hebben we het over circulaire economie dan is de verwachting dat er steeds minder afval geproduceerd zal worden en dat we dus ook steeds minder containers in de tuin nodig hebben. De komkommers liggen straks echt zonder plastic in de winkel. We heffen tegenwoordig statiegeld op blikjes en plastic flesjes en we weten ook dat aan de andere kant de verwerkingskosten van afval zullen stijgen. Ook al zouden we nascheiding toe gaan passen.

- 2023 en verder: evt. verdere verhoging belasting op verbranding afvalstoffen;
- 2024: invoering CO2-heffing op afvalverbranding (tarief per ton restafval: nog onbekend)

Daarom kiezen wij als PCW ervoor om het beleid van Diftar: scheiden van afval en het omgekeerd inzamelen. Dit wil zeggen het meer service verlenen op inzamelen van grondstoffen thuis (zoals: GFT, Papier en Karton, en PMD) en minder service op restafval verder door te voeren door het plaatsen van ondergrondse containers.

Dit geeft een directe besparing van 21 KG minder restafval. Totaal leveren deze moties de volgende aangeleverde kengetallen aan minder restafval op.

1. Luier en incontinentiemateriaal 20 KG
2. PMD via minicontainers 5 KG
3. Restafval via ondergrondse containers 21 KG

Totaal 46 KG minder restafval per bewoner minus 112 KG nu. Zou medio 2025/2026 naar een totaal van 66 KG restafval gaan, wat direct resulteerde in minder afvalstoffenheffing.

Natuurlijk is dit niet direct geregeld, maar dit beleid willen we wel voorstellen doormiddel van een motie omgekeerd inzamelen.

Deze motie heeft het niet gered. Als raad heeft men besloten om scenario 2 in te gaan voeren. Die gaat voor een extra container in de tuin om vanaf 2025 PMD afval in te zamelen. Wij vinden scenario 2 te mager. Daarnaast voor mensen met een klein tuintje komt er een extra container in de tuin bij. Wij verwachten ook dat de containers niet in de tuin blijven, maar uiteindelijk in de brandgang/poort belanden met alle gevaren van dien. Het gaat voor Waddinxveen om ongeveer 9000 containers. Dat is ook een hoop plastic. Daarnaast scheelt dit maar 5 KG minder restafval. Zet dit weg tegen de kosten om afval te verbranden en of te verwerken en de CO2 taks, dan halen we hiermee niet de doelstelling die in het collegeprogramma (VANG doelstellingen) staat. Daarnaast denken wij dat als zowel restafval als ook PMD in de tuin staan we meer vervuiling creëren van restafval tussen het PMD afval.

 

Jael de Kool-van der Woude en Hans van Mourik
Commissielid en Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»