Bijdrage Algemene Beschouwingen

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Er is oorlog, honger en er zijn mensen op de vlucht. Ook in Nederland speelt er veel. Er liggen grote vraagstukken voor wat betreft asielzoekers, klimaat, stikstof, Groningen, toeslagen-affaire. En ook lokaal zijn er mensen en gezinnen met zorgen.
Als we zo naar de wereld kijken, herkennen we de woorden uit de bijbel: De schepping zucht. Geen hoopgevend begin voorzitter. Daarom wil ik aan het begin van mijn bijdrage daar iets tegenover zetten. Wij leven namelijk in een welvarend land. En als ik naar Waddinxveen kijk, kan ik niet anders dan concluderen dat we het ook hier goed hebben. Een bekende facebookpagina heet niet voor niets Parel aan de Gouwe...
We beseffen daarbij dat Waddinxveen niet één grote parel is. Zoals al gezegd zijn er ook Waddinxveners met zorgen. Over de opvoeding en toekomst van hun kinderen. Over de energierekening. Mensen die snakken naar aandacht. En ook onder jongeren is er steeds meer sprake van eenzaamheid en onzekerheid. De PCW is blij dat het college in dit eerste jaar heeft laten zien dat daar aandacht voor is. Wij hoorden laatst bij de behandeling van de aanpassing van de verordening sociaal domein een wethouder die aan de ene kant duidelijk is over regels maar aan de andere kant ook oog heeft voor het individu dat net niet binnen de regels past.

Voorzitter, niet alleen het college heeft aandacht voor het kwetsbare individu. Ook zien we in Waddinxveen een samenleving waar aandacht is voor elkaar: verenigingen, kerken, sport, etc. En het mooie is dat ze niet op eilandjes leven maar ook samen zaken oppakken. Een mooi voorbeeld, een parel, is dat er op meerdere locaties nieuwe ‘bruispunten’ ontstaan in Waddinxveen. De kerken werken samen met bijvoorbeeld Ipse de Bruggen, de Paddenstoel en de Gouwebloem aan ruimte voor ontmoeting, een maaltijd en een luisterend oor. Als we het dan hebben over voorzieningen in de wijk voor ontmoeting, is er niet eens veel nodig.
Laten we voortbouwen op het mooie dat er is. En de inspraak van de heer Van Steensel laatst over het gebruik van de kantine van ASW voor jongeren past hier uitstekend bij! Wij gaan er vanuit dat dergelijke initiatieven die door de samenleving opgepakt worden, door het college omarmd en waar nodig gefaciliteerd worden door net even een steuntje in de rug te geven.

Voorzitter, er zijn nog meer voorbeelden, parels, te noemen waaruit blijkt dat we het goed hebben en dat we met de goede dingen bezig zijn in Waddinxveen. Ik noem vier punten; klein en groot door elkaar:
1. We hebben een stabiele lokale samenleving: overzichtelijk en relatief rustig. En ook in de politiek zoeken we op thema’s zoals bijvoorbeeld de huisvesting voor vluchtelingen verbinding in plaats van polarisatie.
2. We hebben afgelopen jaar meters gemaakt met betrekking tot wonen. Met de ontwikkeling van de woonzorgvisie en het dashboard wonen heeft de wethouder belangrijke stappen gezet. Het geeft ons veel inzicht in waar we ons komende tijd op moeten richten.
3. Op het gebied van voorzieningen hebben we een aantal noodzakelijke investeringsbesluiten genomen met betrekking tot Korbis, Be Fair en het zwembad waardoor verenigingen verder kunnen ontwikkelen. En niet te vergeten het besluit voor extra voorzieningen in de Triangel. Goed dat het college deze zaken voortvarend oppakt.
4. Wat ook mooi is, is dat er mooie plekjes in ons dorp ontstaan zoals Dreefland bij de wokkels of het plein hier voor het gemeentehuis met de fonteintjes. Kleine parels die gewaardeerd worden. We kijken tegelijkertijd uit naar de ontwikkeling van een grotere groenstructuur om Waddinxveen heen: Gouwebos aan Noordkant, Vredenburghzone aan Zuidkant, Bloemendaal aan oostkant, en het college gaat een visie ontwikkelen voor het gebied aan de westkant: wat ons betreft geen verstedelijkt gebied maar een gebied met ruimte voor de groen zodat de structuur rond gemaakt kan worden.

Voorzitter, we weten ook dat er nog veel moet gebeuren en dat er daarbij onzekerheid is over het financieel meerjarenperspectief. Vandaar deze beleidsarme kadernota. We zien in de kaderbrief dat we met de huidige vooruitzichten afstevenen op een tekort vanaf 2026. Gelukkig stelt de meicirculaire dit perspectief in positieve zin bij zodat we meerjarig positief uit kunnen komen. Dit biedt perspectief voor de verdere uitvoering van het ambitieuze collegeprogramma. We gaan er vanuit dat dit dan ook voortvarend voortgezet wordt. Wat betekenen deze onzekere ontwikkelingen wat de PCW betreft? Ik ga zes punten noemen.

1. We zijn niet de enige gemeente met deze onzekerheid en moeten daarom niet in de kramp van bezuinigingen schieten. Het college doet dit ook niet en daar staan wij achter.
2. We moeten wel voorzichtig zijn. De PCW vindt dat bijvoorbeeld met betrekking tot de voorzieningen. Maak zoveel mogelijk gebruik van ruimten die er al zijn. Ik noemde daar al voorbeelden van. Maak het ook niet luxer en uitgebreider dan nodig. Zoals het zwembad. Een goede basis met zelfs nog wat plussen is echt prima voor Waddinxveen.
3. Kwetsbaren mogen niet de dupe worden. Als we echt een stapje terug moeten gaan doen is het niet op deze doelgroep. We zijn welvarend genoeg om blijvende zorg te kunnen bieden voor deze doelgroep.
4. We moeten met scenario’s werken. Scenario’s kunnen helpen om in de toekomst wendbaar en flexibel te zijn zonder het gewenste eindbeeld uit het oog te verliezen. Bij de scenario’s zijn financiën en arbeidsmarkt belangrijke aspecten. Als we onvoldoende medewerkers hebben, is het lastig om doelen te bereiken. We weten dat er hard gewerkt wordt in de organisatie maar dat het door de werkdruk ook af en toe piept en kraakt.
5. We moeten investeringen over langere termijn spreiden. Niet alle verkeersmaatregelen hoeven bijvoorbeeld komende vier jaren gerealiseerd te worden. Laten we slim kijken naar wat nu noodzakelijk is en wat wenselijk is voor de lange termijn.
Over verkeer gesproken: het college is bezig met een mobiliteitsvisie en een Verkeerscirculatieplan. Veel maatregelen zullen landen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) die in 2024 weer zal worden opgesteld en waarvoor de kosten al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Tegelijkertijd zien we in de startnotitie Verkeerscirculatieplan maatregelen die het algemene beheer overstijgen en gaan over verkeersveiligheid en verkeersknelpunten. Een voorbeeld daarvan is de Brugweg. Voor deze overstijgende knelpunten willen we het college vragen om aanvullend budget te reserveren voor de komende jaren. Aan het einde van mijn betoog zal ik daarvoor een motie indienen.
6. Als het over de energietransitie gaat, gaan de kosten voor de baten uit. En daar zit voor veel mensen met een krappe beurs het probleem. Ze hebben veelal geen benul van welke maatregelen wel of niet zinvol zijn laat staan dat ze het kunnen betalen.
Als gemeente zouden we deze inwoners echt moeten ontzorgen. Ook financieel. Dat betekent niet dat we alles moeten betalen maar dat we als gemeente bijvoorbeeld een rol spelen bij laagdrempelige financieringsconstructies voor deze doelgroepen.
Om inwoners handelingsperspectief te bieden is naast ontzorging ook duidelijkheid nodig over de toekomstige infrastructuur in de wijk. Als er mogelijk een warmtenet in de straat komt, moet je nu niet gaan investeren in warmtepompen. Het is belangrijk dat we deze keuzes voor toekomstige energie-infrastructuren in de wijken nu echt gaan maken.

Graag reflectie van het college op deze zes punten.

Voorzitter,
Ik begon somber en met het beeld van een zuchtende schepping. Maar ik sluit af met perspectief. De bijbel schetst een stad als eeuwige eindbestemming. Met poorten en straten van parels, goud en doorzichtig glas. Onvoorstelbaar mooi. Een plek zonder zorgen en zonder zuchten. Daar verbleekt Waddinxveen bij. Zolang die stad nog geen werkelijkheid is, zetten we ons met z’n allen in voor ons dorp.
We wensen het college en alle medewerkers daarbij veel wijsheid toe. We noemen daarbij dit keer speciaal de burgemeester omdat hij tegen de tijd van begrotingsbehandeling herbenoemd is. We kijken uit naar deze herbenoeming. We wensen hem, het college, de
medewerkers en ons als raad Gods zegen toe.

Lambert den Dekker
Fractievoorzitter, Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»