Bijdrage Algemene Beschouwingen + Motie Bestemmingsreserve Maatregelen BBG

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, de kaderbrief 2022-2025 deed me een beetje denken aan een gezagvoerder van een vliegtuig, die zijn passagiers meedeelt dat het dalen voor de landing is begonnen. Passagiers merken het ook, maar de echte landing laat nog wel even op zich wachten. Het is terecht, dat de kadernota voornamelijk beleidsarm is ingestoken, met uitzonderingen voor incidenteel beleid. Een college behoort terughoudend te zijn over een begroting, die door een nieuw college wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben we te maken met een aantal andere onzekerheden zoals het college aanmerkt. Ten eerste, de (na) effecten van het coronavirus. Ten tweede, de tekorten in de jeugdzorg.

Voorzitter, als PCW zoeken we naar een harmonieuze samenleving waarin we ons veilig voelen en met elkaar kunnen samenwerken. Dat dat niet vanzelfsprekend is, bleek ook gisteravond met de schietpartij op een journalist. Ook in Waddinxveen streeft de PCW naar een harmonieuze samenleving. Dat is ook de reden dat we als PCW op woensdag 20 januari 2021 een motie hebben meeondertekend waarin we pleiten voor een lokaal inclusiebeleid, omdat we vanuit onze christelijke waarden en normen niemand willen uitsluiten. Inclusiebeleid houdt voor de PCW in dat je rekening houdt met alle uitsluitingsgronden zoals, religie, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, beperkingen, etniciteit, armoede, opleiding, identiteit of vervreemding.


Bekijk hier de video:Voorzitter, als PCW willen we bij een aantal thema’s nadrukkelijk stilstaan.

Groei van de gemeente
Waddinxveen groeit hard en is een aantrekkelijke plaats om in te wonen. Dit kunnen we o.a. zien door de ontwikkelingen in de Triangel. Dat bij de snelle ontwikkeling van Waddinxveen soms ook groeipijnen ontstaan is evident. Graag alertheid van het college op dit onderwerp, met name als het gaat om verkeersknelpunten. De oplopende groei van de gemeente heeft ook gevolgen voor de beschikbare uitvoerende formatie van de gemeente zelf. Het voorstel van het college om de bestaande formatie met 11,2 FTE uit te bereiden vinden we fors, maar noodzakelijk. Wat de PCW betreft is daarmee voor de korte- en middellange termijn voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Wonen
Voorzitter, als er een thema actueel is op dit moment dan is het wel wonen. Voor iedere Waddinxvener moet er een betaalbare woning zijn en we zien steeds meer de knelpunten. Voor de PCW is het belangrijk om te weten waar die knelpunten het meest knellen. Met andere woorden: naar welk type woning wordt het meeste gezocht, hoe krijgen we de doorstroming op gang zodat ook starters op de woningmarkt weer kans maken voor een woning in Waddinxveen. Het afgelopen jaar heeft de Wethouder hard gewerkt aan een Dashboard Wonen en daar zijn we als PCW erg blij mee. Daarnaast wordt in 2022 de huidige woonvisie geactualiseerd. De vraag is wel: Met welke input? Wat de PCW betreft breiden we het dashboard wonen uit met een module woningbehoefte. Hier zullen we op een later moment op terugkomen.

Veiligheid
De groei van de gemeente heeft ook directe invloed op het aantal wijkagenten in onze gemeente. De wijkagenten zijn de ogen en oren van de wijk en kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van overlast en criminaliteit. Momenteel zijn er 5 wijkagenten, maar hebben we er gezien het aantal inwoners recht op 6. Onze vraag is dan ook aan de burgemeester: Wanneer kunnen we in Waddinxveen de 6e wijkagent verwachten?

Duurzaamheid
Voorzitter, in 2030 willen we in Nederland een vermindering van de CO2 uitstoot met 49%, oplopend naar 95% in 2050. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord hebben we een werkbudget van €125.000 in 2022 en 2023. De PCW blijft bij de verdere uitwerking graag nauw betrokken en hoopt dat er op een zorgvuldige maar snelle wijze invulling aan wordt gegeven door het college.

Woonlasten
Voorzitter, als PCW zijn we altijd alert op de gemeentelijke woonlasten voor onze inwoners. We willen deze zo laag mogelijk houden en zijn dan ook blij dat er geen voorstel ligt om deze te verhogen. Daarnaast zien we dat het lek van de afvalstoffenheffing boven water lijkt te zijn, (we hebben alleen nog niet precies helder waar het lek zat) en er zelfs een storting kon worden gedaan in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. We roepen het college dan ook inhoud te geven aan het kostendekkend begroten
van deze heffing en de nieuwe ontwikkelingen te verwerken in de programma-begroting.

Ondernemers
Voorzitter, we vinden de relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven van groot belang. Een duurzame relatie tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de ondernemers is in het belang van de Waddinxveense inwoners. Het bedrijfsleven in Waddinxveen schept banen en creëert stageplaatsen voor middelbare scholieren. De PCW vindt dat er dan ook vanuit het gemeentehuis voldoende capaciteit moet zijn om het bedrijfsleven te ondersteunen. Mocht extra capaciteit nodig zijn, willen daar als PCW graag in meedenken bij de programmabegroting.

Onderwijs
Voorzitter, in de commissievergadering gaf de wethouder aan dat er naar oplossingen wordt gezocht voor de aanvullende huisvesting van 3 lokalen v/d Th. Thijssenschool binnen de huisvestingsverordening. Echter, kon de wethouder niet aangeven of dit ook daadwerkelijk zonder lasten kon gebeuren. Daarom het verzoek om nog is kritisch te kijken of er in de programmabegroting
mogelijk toch wat geld voor moet worden opgenomen om niet tegen onverwachte kosten aan te lopen.

BBG (Motie)
Voorzitter, al enkele jaren participeert Waddinxveen in het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). De PCW vindt het belangrijk om met omliggende gemeenten en provincie te kijken hoe we de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie kunnen vergroten in onze regio. Wat ons wel opvalt is dat Waddinxveen aan tafel zit met lege zakken. Alle andere participerende gemeenten en de provincie hebben reserveringen gedaan voor investeringen binnen BBG. En dat dat meegewogen wordt werd ons pijnlijk duidelijk door de brief van de Provincie van 23 Juni. Citaat over het voorgestelde maatregelenpakket: Vanzelfsprekend is gekeken naar draagvlak en het door de partners beschikbaar gestelde budget. Dat vertalen wij: Waddinxveen heeft niets gereserveerd, dus
maatregelen in het belang van Waddinxveen worden niet of minder meegenomen dan maatregelen die voor bijv. de gemeente Alphen aan den Rijn die 20 miljoen gereserveerd heeft voor dit project. We zien echter maatregelen die uitgezocht zijn door BBG die voor Waddinxveen heel waardevol kunnen zijn: (Verlaging snelheid Hengouwerweg, Brugweg, Diverse fietsroutes (Brugweg/Henegouwerweg), verkeer noordeinde beperken. En daar gaan we in het 4e kwartaal het debat over voeren.
De verwachting van de wethouder en ook van de raad is dat er maatregelen op draagvlak kunnen rekenen in Waddinxveen en daarom is het goed om hier vast geld voor te reserveren. Daarom dienen wij een motie in, samen met CDA, VVD en PvdA/Groenlinks Waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:
- Een Bestemmingsreserve Maatregelen BBG op te nemen in de Programma Begroting 2022-2025;
- Een voorstel te doen voor een realistische Bestemmingsreserve Maatregelen BBG, die financiële consequenties hebben voor de gemeente Waddinxveen;
- Na besluitvorming in Q4 door de gemeenteraad van Waddinxveen over het exacte maatregelenpakket BBG, deze bestemmingsreserve aan te passen naar het te verwachten investeringsbedrag;
- Deze bestemmingsreserve ook te gebruiken voor maatregelen die binnen BBG zijn onderzocht, niet in het pakket zijn opgenomen, maar waar in Waddinxveen wel draagvlak voor is;

En gaat over tot de orde van de dag

Reserve fysieke leefomgeving
Voorzitter, In de jaarstukken is er een Reserve Fysieke Leefomgeving gevormd. Hieruit worden tekorten vanuit het IBOR gedekt. Daarnaast begrepen we dat een deel als reserve moet blijven staan en het overige deel wordt in de kaderbrief gereserveerd om het aantal bomen te laten toenemen in Waddinxveen. De PCW is indiener geweest van de motie: voor elk huishouden een boom. We vinden het belangrijk dat hier uitvoering aan wordt gegeven. Groen is immers goed voor ons welbevinden. Tegelijkertijd zien we de enorme investering die het vergt en we roepen het college op om zoveel als mogelijk het aantal bomen te laten toenemen door facilitair en actief grondbeleid. Er wordt veel ontwikkeld in Waddinxveen en voor initiatiefnemers moet dat (net zoals alle duurzaamheidseisen) een eis worden om mee te nemen in de ontwikkelingen. Mooie voorbeelden daarvan zien we in ’t Suyt en
het gebied Dreef – oude Dreef. Hopelijk blijft er daardoor nog budget over om investeringen te doen tbv de verkeersveiligheids van onze wegen.

Slot
Voorzitter, de PCW hecht veel waarde aan de christelijke waarden en normen en zal vanuit die overtuiging Waddinxveen graag blijven dienen. Die overtuiging stimuleert ons juist. We wensen het college en de raad Gods zegen toe bij de afronding van hun werkzaamheden.

Jannes Berghout
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»