Bijdrage Beleidskader Sociaal Domein

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Inleiding (visie)

Voorzitter, wat voor gemeente willen wij de komende jaren zijn voor onze inwoners. En wat is onze visie op de samenleving. Fundamentele vragen bij het lezen en voorbereiden van dit Beleidskader Sociaal Domein. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging maken wij als PCW de keuze voor een samenleving waarbij iedereen erbij mag horen en actief mee mag doen. Daarbij hebben we oog voor elkaar en kijken we niet naar wat de inwoners níet kunnen, maar vooral naar wat ze wél kunnen. Met elkaar staan we klaar voor jongeren en ouderen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Daarbij maken de mensen en maatschappelijke organisaties het verschil.

Aanvraag naar hulpvraag:

Voorzitter, we zijn daarom verheugd dat we in de Beleidskader streven naar een samenleving waar iedereen op basis van gelijkwaardigheid meedoet. Dat we een inclusieve samenleving nastreven waarin wordt gekeken naar de gaven en talenten van de inwoners.  Om die beweging verder vorm te geven stellen we de hulpvraag voorop in plaats van de aanvraag. Een mooie streven waarin hulpvragen in een bredere context worden bekeken. De nadruk zal nog meer komen te liggen op het eigen initiatief van de hulpvrager en zijn sociale netwerk. En daar ligt wat ons betreft direct ook een groot risico voor de (meest) kwetsbare inwoners. Hoe denkt de wethouder deze beweging ook bij hen te realiseren? Uit onderzoek blijkt dat zij vaak geen sociaal netwerk meer (over) hebben en nauwelijks in staat zijn tot het nemen van initiatief. Kan de wethouder toezeggen in de uitvoeringsprogramma’s nadrukkelijk rekening te houden met deze kwetsbare groep inwoners.

Jeugdzorg:

 Voorzitter, we lazen in de krant dat een groot deel van de decentralisatie met betrekking tot de jeugdzorg wordt teruggetrokken. Dit na een vernietigend rapport van de inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid,  Sinds 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de zorg en bescherming van kwetsbare kinderen en jongeren. Kan de wethouder toelichten wat dit voor consequenties heeft voor Waddinxveen? En hoe wil hij ons als raad bij deze ontwikkeling de komende periode blijven informeren en betrekken?

Formele zorg-informele zorg

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol laten zijn van dit Beleidskader is de rol van de vrijwilliger en de mantelzorger in de informele zorg. Door het niet toenemen van de formele zorg (door ontwikkelen preventieteam) en het toenemen van de informele zorg ontstaat er in de toekomst een probleem met de vraag en aanbod van de formele/informele zorg. Informele zorg neemt toe door: 1: vergrijzing (afgelopen week onderzoek van gepresenteerd) 2: beweging van aanvraag naar hulpvraag 3: veranderende rol van de mantelzorger en vrijwilliger. Daarnaast constateren we dat de mantelzorger en de vrijwilliger op dit moment (te)zwaar belast worden. 20 % van de mantelzorger geeft aan formele zorg te verlenen doordat er anders schrijnende situaties ontstaan.

Voorzitter in het beleidskader wordt hier nog onvoldoende op ingegaan. De wethouder gaf afgelopen week aan om daar samen met mij over in gesprek te gaan. Bedankt daarvoor. Dit heeft geresulteerd in de volgde motie*:

Verzoekt het college:

  • Door middel van een denkkader inzicht te geven op welke wijze mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden in hun werk en hoe zij denkt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers in de toekomst te (blijven)borgen;
  • In het denkkader aan te geven hoe het college aankijkt tegen de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de te leveren informele zorg in relatie tot de taken en de verantwoordelijkheden van de formele zorg;
  • De inhoud van dit denkkader mee te nemen bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en ter kennisgeving toe te sturen aan de raad;

 

Cliënt ondersteuner:

Als PCW pleiten we voor de aanwezigheid van een cliëntondersteuner bij ieder keukentafelgesprek tussen consulent en hulpvrager.  En wel om de volgende redenen;

  • Dit zorgt voor evenwicht in het gesprek en voorziet in het recht van de hulpvrager;
  • Door de beweging van aanvraag naar hulpvraag worden de gesprekken per definitie complexer en is de aanwezigheid van een cliënt ondersteuner nog meer gewenst;
  • Door te tekorten in het sociaal domein kunnen de gesprekken (onbewust) toch financieel gestuurd gaan worden.

Kan de wethouder toezeggen  ervoor te zorgen dat voordat er een keukentafelgesprek plaatsvindt er telefonisch/fysiek overleg is geweest tussen de consulent en hulpvrager waarin er expliciet gesproken is over de aanwezigheid van een cliëntondersteuner tijdens het keukentafelgesprek.

Kan de wethouder ons daarnaast toezeggen om ons als raad uiterlijk in november 2020 te informeren middels een evaluatierapport over de ervaringen van hulpvragers tijdens hun contacten met de consulent/sociaal team.  

* De motie is door de partijen CDA en VVD mee ingediend en door de gehele raad gesteund.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»