Bijdrage besluitvormende raad Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, leden van de raad,

Vandaag staan we op het punt een besluit te nemen over het Lokaal Gezondheidsbeleid. We willen de ambtenaren, wethouder en de PAR danken voor hun vele werk en doorwrochte adviezen.

Integrale benadering beleidsvelden:

Voorzitter, de titel van het gezondheidsbeleid is: ‘Een route naar positieve gezondheid’. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan, en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Juist als het gaat om regie voeren, ervaart 13% van de inwoners van Waddinxveen onvoldoende regie over het eigen leven. Hoe denkt de wethouder daar in de uitvoeringsplannen rekening mee te houden?

Voorzitter, in deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Volgens de koepel adviesraden sociaaldomein is een integrale benadering van groot belang om de route naar positieve gezondheid te doen slagen. Het is belangrijk dat positieve gezondheid deel uitmaakt van de visie en de koers van de gemeente. De samenhang tussen de beleidsvelden is onmisbaar voor de verankering van het gedachtegoed. In het huidige lokaal gezondheidsbeleid wordt er in het hoofdstuk ‘Beleid in Samenhang’  kort stilgestaan bij de relatie met de vijf andere beleidsvelden. (Vitaal Sportbeleid, Beleidskader Sociaal Domein, Lokaal Gezondheidsbeleid, Lokaal Veiligheidsbeleid, toekomstige Omgevingswet) Al deze beleidsvelden willen een bijdrage leveren aan één of meerdere domeinen van de positieve gezondheid van de inwoners van Waddinxveen. Dit door acties en activiteiten van de gemeente, van de inwoners zelf en de organisaties in de samenleving van Waddinxveen.  

Voorzitter, dit gezondheidsbeleid biedt een strategische kans om verbindingen te maken met de andere beleidsvelden. Helaas wordt die verbinding niet of nauwelijks gemaakt, en dat vinden we een gemiste kans.

Voorzitter, kan de wethouder ons toezeggen om in de uitwerking van het gezondheidsbeleid zich ook nadrukkelijk te richten op verdere integratie van beleid gericht op positieve gezondheid? En is de wethouder bereid om de uitkomsten van het uitvoeringsprogramma in een themaraad met de raad te delen?

 

Jongerenpeiling:

Voorzitter, in 2013 is de laatste jongerenpeiling afgenomen. We begrepen van de wethouder dat de scholen terughoudend waren om de volgende jongerenpeiling af te laten nemen in het kader van de privacy. Nu wordt in 2019 een nieuwe jongerenpeiling afgenomen. Is dit al gebeurd? Zo, ja zijn de uitkomsten al bekend? Zo, nee gaat dat in 2019 nog gebeuren? Wat gaat de wethouder met deze uitkomsten doen? Wat voor invloed hebben deze uitkomsten op het lokaal gezondheidsbeleid wat we vandaag vaststellen? Wat doen we met de uitkomsten als die reden geven tot onmiddellijke bijsturing van dit gezondheidsbeleid?

 

Wijkgerichte aanpakken:

Voorzitter, de uitkomsten van de GGD Gezondheidsanalyse vormen onder andere de input voor dit gezondheidsbeleid. Je kunt op onderdelen dezelfde uitkomsten zien als gaat om Waddinxveen. Toch kun je ook verschillen onderscheiden op wijkniveau. Is de wethouder bereid om ook te kijken of er in de uitvoeringsplannen rekening gehouden kan worden met de verschillen tussen de wijken en hier ook met de relevante partners (wijkplatforms, scholen etc.) mee in gesprek te gaan.  

Voorzitter,

Afrondend, naast hetgeen ik zojuist benoemd heb liggen er nog genoeg uitdagingen in Waddinxveen te wachten. Wat te denken van de  grote groep volwassenen in Waddinxveen die hun gezondheid als slecht ervaart of het aantal vrouwen dat tijdens hun zwangerschap gebruik maakt van genotsmiddelen of het relatieve hoge percentage van kleuters die opgroeien met een risico op achterstanden. Genoeg om in het uitvoeringsprogramma nadrukkelijk rekening mee te houden.

J. (Jannes) Berghout

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»