Bijdrage bij de Jaarstukken 2022, voorstel reserve voor betaalbare woningen

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Hieronder onze bijdrage bij de behandeling van de jaarstukken 2022 in de raadsvergadering van 5 juli 2023. Daarbij hebben we voorgesteld om van het resultaat over 2022 een reserve te vormen van 3 miljoen euro voor de bouw van betaalbare woningen zoals sociale huurwoningen. Wonen is immers een belangrijk speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. We hebben hiervoor samen met CDA, PvdA/Groen Links en het onafhankelijk raadslid Sattaur een amendement ingediend dat door de raad werd aangenomen met stemverhouding 13 voor 10 tegen.

Bijdrage jaarstukken
Voor ons liggen de jaarstukken over 2022, het verkiezingsjaar, waarin de uitvoering van de begroting plaatsvond deels door het vorige college en deels voor het eerst door het huidige college. Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor deze jaarstukken. Het is altijd een hele tour om deze op tijd af te hebben inclusief de controle die steeds omvangrijker en complexer wordt. Een hele prestatie in een tijd met een krappe arbeidsmarkt, veel vacatures en personeelswisselingen.
Wat aan deze jaarrekening opvalt is het grote overschot van 11 en een half mln. Vooral veroorzaakt door het grillig verloop van de rijksuitkeringen en dat is weer een gevolg van de mondiale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne. Deels hadden meevallers eerder kunnen worden voorzien, het college heeft aangegeven daar ook dit jaar meer op te sturen.
Mooi is dat dit resultaat ook een aantal structurele componenten bevat zoals de extra opbrengst van de OZB door de groei van Waddinxveen, dit biedt perspectief voor de toekomst. En dat is ook wel nodig want voor de jaren 2026 en verder is het financiele vooruitzicht een stuk minder positief. Ook weer door de onzekerheden over de rijksuitkeringen.
Echter al met al is onze financiele positie gezond te noemen, dat was ook de conclusie van de accountant in het controlerapport. We hebben een solide reservepositie (met een weerstandsratio van 5,4) die ruimte laat om deels aan te wenden voor de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. En dat is nodig, in het afgelopen jaar is de gemeente weer flink gegroeid. Daarom is groei van voorzieningen en verbetering van de infrastructuur nodig.
De ontwikkeling van de kosten van het Sleutelkwartier baart ons zorgen. Aan de andere kant zien we ook weer een stevige winstuitkering vanuit de Triangel.
Inhoudelijk zien we dat het afgelopen jaar veel is gerealiseerd of in gang is gezet. We merken dat het college goed aan het stuur zit om het ambitieuze collegeprogramma uit te voeren.

Ik kom nu toe aan de bestemming van het resultaat van 11,5 mln. Het college stelt diverse bestemming voor waar we ons voor een groot deel goed in kunnen vinden. Wel hebben wij een bijstelling in de vorm van een amendement.

Het betreft de bestemming van het overschot naar de algemene bedrijfsreserve van 8.4 mln. Van dit bedrag willen wij 3 mln. reserveren voor de uitvoering van de motie extra sociale huurwoningen en voor de realisatie van andere categorieën betaalbare woningen. Wat de PCW betreft willen we hier een politiek statement maken. We spreken al geruime tijd over het halen van de 30% norm uit het uitvoeringsplan woonzorgvisie. De behoefte aan betaalbare woningen is groot zo bleek ook uit het Stec-rapport. Over de wijze waarop de reserve wordt ingezet zien we graag het uitvoeringsplan van het college tegemoet. Graag een reactie van het college. Het dictum van dit amendement luidt als volgt: etc.

In de commissie hadden wij nog 2 andere bestemmingswijzigingen geopperd te weten voor de oplossing van verkeersknelpunten en de ontwikkeling van de Vredenburghzone. Bij nader inzien willen we over de oplossing van de verkeersknelpunten terugkomen bij de bespreking van de kaderbrief. Voor wat betreft de ontwikkeling van de Vredenburghzone heeft het college in de commissie toegezegd om voor de begrotingsbehandeling met een notitie te komen met daarin de verdere uitwerking. Omdat nog veel onzeker is wachten wij eerst deze uitwerking af.

Steun voor voorstel PvdA/Groenlinks voor een blijvende herinnering aan de Coronaperiode
Verder hebben we een amendement op initiatief van PvdA/Groen Links gesteund voor het reserveren van een bedrag van € 25.000 voor een blijvende herinnering aan de Coronaperiode. Onze reactie was als volgt: Het amendement van PvdA/Gr links steunen wij. Wij vinden het een goede gedachte om de herinnering aan deze ingrijpende periode levendig te houden en dan stil te staan bij de lege plaatsen, onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Niet alles is vanzelfsprekend en maakbaar. Daarnaast: Ook denken aan het dienstbetoon aan elkaar wat er ook geweest is die periode. Herinneren is ook Bijbels, het volk Israël plaatste ook herdenkingsstenen bij bepaalde gebeurtenissen. Als vorm van de herinnering heeft het onze voorkeur dit zichtbaar te maken in de openbare ruimte. Overigens niet voor iedereen is deze periode voorbij, er zijn inwoners die nog steeds worstelen met Long Covid en hun baan zijn kwijtgeraakt.

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»