Bijdrage Coalitieakkoord

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

We hebben in het formatieproces met elkaar een mooie en interessante weg afgelegd die heeft geleid tot een mooi resultaat. Ik wil in mijn bijdrage dan ook stilstaan bij proces en bij het resultaat.
Eerst over het proces.

Advies informateur als startpunt
Op 14 april bespraken we hier in deze zaal het advies van de informateur. Dat advies was duidelijk, maar bood tegelijkertijd een aantal punten waar we mee aan de slag konden. Het hoofdadvies was: Werk in ieder geval de volgende onderwerpen uit: de groei van de voorzieningen in relatie tot de groei van het aantal inwoners, tot wonen, tot het sociaal domein, tot duurzaamheid en tot financiën.

De aanbevelingen van de informateur waren in hoofdlijnen:
1. Coalitieakkoord op hoofdlijnen;
2. Ruimte voor de rol van de coalitie en de oppositie;
3. Aandacht voor het vormen van een sterk team;
4. Aantal wethouders
5. Een evenwichtige portefeuilleverdeling.

Er was dus een goede basis, maar er moest nog wel gewerkt worden aan een aantal zaken zoals zojuist benoemd. Wij zijn blij dat de formateur deze adviezen ter harte heeft genomen door in de beginfase van het formatieproces op een heel zorgvuldige manier hieraan te werken met de formerende partijen. Door deze zorgvuldige werkwijze is een goede basis gelegd voor de samenwerking tussen de partijen. Het is evident dat het uitwerken van deze aanbevelingen de nodige tijd heeft gevraagd. In deze periode hebben we geprobeerd u door middel van voortgangsberichten mee te nemen in de stand van zaken in de formatie.

Karakter van het akkoord
Die zorgvuldigheid die ik eerder noemde was er ook bij de inhoudelijke uitwerking van het akkoord. We hebben in het proces heel bewust stilgestaan bij het karakter van het coalitieakkoord en de daarmee samenhangende bestuurscultuur. Hoe duaal willen we zijn? Hoe willen we in de komende vier jaar verder vormgeven aan participatie? Op basis van deze gesprekken hebben we uiteindelijk besloten een slank coalitieakkoord op te stellen waarin we vooral de vraag beantwoorden welke maatschappelijke vraagstukken we zien in onze gemeente en hoe we hier vanuit onze verkiezingsprogramma’s en de input vanuit de andere partijen (PvDa/Groenlinks, D66 en WeWa) invulling aan kunnen geven. Op die manier geven we richting zonder gelijk de details van de uitvoering in te duiken.

Laten we het de komende periode van vier jaar dan allemaal maar gebeuren? Leggen we de uitwerking helemaal in handen van het college? Nee, natuurlijk niet. We hebben heel bewust op hoofdthema’s richting gegeven. Het college kan en moet hiermee aan de slag. En wij als raadsleden, zullen het collegeprogramma en de uitvoering daarvan nauwgezet volgen en controleren. Daar zitten we hier tenslotte voor.

Inwoners
Belangrijk om te noemen is dat we bij het opstellen van het akkoord ook steeds teruggegrepen hebben op onze verkiezingsprogramma’s. Het verkiezingsprogramma is immers in nauw overleg met de achterbannen tot stand gekomen. De inwoners hebben gekozen op basis van de programma’s. Dus daar hebben we ons zoveel mogelijk aan gehouden. In die zin is de inbreng van onze inwoners verweven in het akkoord. Daarnaast hebben we allerlei onderliggende documenten gebruikt ter informatie in het proces. En uiteraard continueren we de komende periode de aandacht voor de inbreng van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Als raad leggen we ons oor te luisteren bij de inwoners. En het college maakt werk van de doorontwikkeling van participatie. We geven het nieuw college mee om daarbij elke keer weer aan de voorkant van de diverse vraagstukken duidelijk te communiceren wat de inbreng zal zijn van de inwoners en wat daarmee gedaan gaat worden.

Bedankt
En voorzitter dan ga ik langzamerhand over van het proces naar de inhoud. Maar dat doe ik niet nadat ik de formateur bedankt heb voor de begeleiding van het proces. Mevrouw Veninga heeft het proces uitstekend begeleid en ons als formerende partijen dichterbij elkaar gebracht. Ook bedanken we Lucas van Bokhoven (en de betrokken ambtenaren) voor de deskundige en professionele ondersteuning bij het proces. Heel waardevol! En uiteraard bedank ik ook het hele team van onderhandelaars.
Het woord onderhandelaars zou de suggestie kunnen wekken dat zo’n team met onderhandelaars met geslepen messen rond een verweerde oude houten tafel zit. Maar ik kan u verzekeren dat het zo niet ging. Natuurlijk ging het er weleens fel aan toe. Maar er is vooral in een prettige sfeer op een constructieve wijze nagedacht over wat het beste is voor de inwoners van Waddinxveen.

Inhoud
Voorzitter, en dan nu naar de inhoud. We zijn trots op het ambitieuze coalitieakkoord. We hebben mooie ambities geformuleerd. Een aantal willen we graag nog benoemen.

  • We gaan bijvoorbeeld meer investeren in de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen, zodat de voorzieningen in de toekomst goed aangesloten blijven bij de groei van Waddinxveen. We gaan onderzoeken hoe een toekomstbestendig aanbod van voorzieningen past bij de groei van Waddinxveen.
  • Daarnaast komt er nadrukkelijke aandacht voor de versterken van de informele zorg door vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Ook willen we bouwen naar behoefte en voor iedere Waddinxvener een passende woonruimte hebben. Op voorhand sluiten we geen enkele optie uit. We zetten in op doorstroom mogelijk binnen de eigen wijk (woonzorgvisie/Huisvestingsverordening/gerichte prestatieafspraken).
  • We willen de bereikbaarheid verbeteren, snelheid verlagen waar het kan, aanpakken van onveilige situaties rondom scholen en rotondes (verkeercirculatieplan)
  • Ontwikkelen van een goede balans tussen woningbouw, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en een groene leefomgeving (ruimtelijke visie op de groei van Waddinxveen).
  • We willen natuurgebieden met elkaar verbinden, waar het niet kan zichtbaar maken door routes etc. (integraal recreatieplan)
  • We ontwikkelen een visie op de gewenste laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, waarbij we voldoende aanbod op wijkniveau nastreven.

Afronding
Voorzitter, ik ga afronden. De afgelopen raadsperiode is er hard gewerkt door de verschillende colleges. Daarvoor bedanken we de wethouders, ook dit college willen we bedanken voor hun inzet! Ze laten een financieel gezonde gemeente achter.

De PCW is zoals eerder genoemd trots op het akkoord. We gaan met vertrouwen een nieuwe periode in. We hebben vertrouwen en hoge verwachtingen van dit nieuwe college. De wethouders hebben stuk voor stuk uitdagende en evenwichtige portefeuilles, waarin de komende periode genoeg te doen is. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van duurzaamheid, wonen, voorzieningen en bereikbaarheid. We wensen het college veel wijsheid en Gods zegen toe bij hun mooie en verantwoordelijke werk.
Daarnaast, voorzitter, kijken we uit naar de samenwerking met de gehele raad, laten we kijken of wel elkaar op de inhoud kunnen vinden en versterken.

Voorzitter, ik schetste net een karikatuur van de onderhandelaars. Zo’n karikatuur kan je ook schetsen van ons als raadsleden; Belangrijke mensen die veel praten. Die prachtige plannen denken te maken. Die denken dat ze Waddinxveen beter kunnen maken. Die de groei in goede banen kunnen leiden met visies en beleidsstukken. Ik weet dat we zo hier niet zitten. Toch kan het idee van
maakbaarheid ons te pakken krijgen. Daarom eindig ik met wat relativering. We zijn namelijk voorbijgangers, met een wat ouderwets woord: pelgrims. We hebben hier geen blijvende plek. Maar wel een plek met een opdracht: bouwen en bewaren. Daarom steken we de handen uit de mouwen en mogen we ons werk doen, in het besef dat we afhankelijk zijn van God.

Jannes Berghout
Fractievoorzitter

link naar 'Groeien aan de Gouwe'

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»