Bijdrage Commissie behandeling Memo BBG Wethouder Schippers

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Beter Bereikbaar Gouwe. Een regionale samenwerking wat zich richt op het gebied rondom de Gouwe. Globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven.
Het doel is: een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied en het versterken van de (lokale) economie.
De PCW waardeert de inzet van het college voor het maken van een memo, maar vindt dat dit memo BBG geen correcte weergave is van de consultatie op 9 december jl.
Als woordvoerders BBG hebben we gemeend om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan n.a.v. dit memo. Dit was een goed en constructief overleg tussen de verschillende fracties.
Het is onze patissier gelukt om tijdens de mini ijstijd van alle wensen en bedenkingen chocolade te maken. De fractievertegenwoordiger van de PCW, Dhr. Corné Verduijn wil ik daarvoor hartelijk danken.
Het resultaat is een raadsbrede evenwichtige Motie – BBG Waddinxveen, waarin we als raad onze standpunten kenbaar maken. Met het indienen van deze motie geven we de wethouder een duidelijke boodschap mee richting de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG).

We dienen daarom namens CDA, D66, WeWa, VVD en PvdA/GroenLinks de volgende motie in waarvan het dictum luidt:

  • Oplezen dictum
  • Lees de motie hier.

Voorzitter, als PCW zijn we blij met het werk wat gedaan wordt door het team van BBG. De focus ligt zowel lokaal als regionaal. De maatregelen dienen dan ook in samenhang gezien te worden, ze raken elkaar!

Om welke maatregelen gaat het concreet?

  • W20 Aanleg van een noordwestelijke randweg Boskoop (inclusief oeververbinding): Zien wij een verantwoorde oplossing regionaal, mits mitigerende maatregelen worden genomen om het aantal motorvoertuigen binnen Waddinxveen niet toe te laten nemen. Denk bijvoorbeeld aan het Noordeinde en de verlengde Bentwoudlaan.
  • Henegouwerweg: De PCW vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid op de Henegouwerweg wordt vergroot en de verkeersintensiteit wordt verkleind en de maximale snelheid wordt gesteld op 60km per uur. Hier hebben we in het verleden al een raadsbrede motie voor ingediend. Mogelijk dat alle ingediende Waddinxveense maatregelen daaraan een bijdragen leveren. Dan is de vraag meer. Wanneer kunnen we de Henegouwerweg veilig afwaarderen?
  • Brugweg: Voor het oplossen van de verkeersproblemen aan de Brugweg zien we als PCW Maatregel (W24) als goede oplossing. Dit is een nieuwe ontsluitingsweg van Reeuwijk dorp. Hierbij moet gezocht worden naar oplossingen voor niet alleen de Brugweg, maar ook op wegen zoals de Bloemendaalseweg, Middelburgseweg en de Zwarteweg. Ook de bereikbaarheid van de ondernemers die aan de oostkant zijn gesitueerd moet hierin worden meegenomen. Weids Bloemendaal is een Groene Parel in Waddinxveen en dat willen we graag zo houden en indien mogelijk beter toegankelijk maken door het toepassen van de W24.
  • Triangel- Coenecooppootje: Voor het Triangel pootje/Coenecoop W25 staat in de memo BBG dat deze onvoldoende doelbereik heeft en te duur is in verhouding met het doelbereik. We lezen echter in de stukken dat de kosten zijn geraamd op €500.000,-

Kan de wethouder dit bevestigen?

Toekomst: proces en planning BBG;
Een besluit over het definitief maatregelenpakket en de financiering door de gemeenten, waterschap en provincie verwachten we dit jaar. Vanaf 2022 liggen de plannen ter inzage en start de uitvoering.

Een aantal vragen zou ik aan de wethouder mee willen geven en zal haar dit schriftelijk doen toekomen om het proces duidelijk te krijgen en ik wil haar vragen of ze hier een toezegging voor wil doen om hier (later) schriftelijk op terug te komen.

  • Er zijn een aantal vragen geformuleerd in de motie onder het dictum “In Waddinxveen is er behoefte aan” en “het verzoek vanuit Waddinxveen voor het vervolgtraject”. Wanneer kunt u deze vragen beantwoorden en beargumenteren?
  • Op welke manier kom het voorstel vanuit de BAG weer naar de raad retour (in proces en planning) wordt enkel de financiering benoemd. Wat zijn dan nog de keuze opties die elke gemeente lokaal en of regionaal nog kan maken?
  • Daarnaast zijn we benieuwd, wanneer we een planning van de gekozen maatregelen kunnen verwachten, met daarin opgenomen logische verkeerstechnische volgorde en afstemming op de gekozen maatregelen.

Ik wil de collega raadsleden danken voor de constructieve manier waarop deze gezamenlijke motie tot stand is gekomen.
Wij wensen de wethouder succes met het vertegenwoordigen van de Waddinxveense standpunten binnen de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG).

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»