Bijdrage Financieel kader project Sleutelkwartier

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Voorzitter, na de presentatie van het plan Sleutelkwartier eind oktober hadden we toch wel gemixte gevoelens. Nieuwe / hippe, jonge ondernemers zouden ruim baan krijgen, naast woonvoorzieningen voor hippe jongeren. En door de inrichting en manier van bouwen zouden hippe / jonge mensen worden aangetrokken.

Dat klinkt allemaal mooi en is zeker belangrijk, maar we vragen ons af wat er met de bestaande ondernemers en bewoners in het Sleutelkwartier zou gaan gebeuren. En krijgen de vele ouderen in Waddinxveen die dringend een zorgwoning nodig hebben wel een kans in het Sleutelkwartier? En hoe zit het met de sociale woningbouw?

En passen de bestaande kerken (Brugkerk en Kruiskerk) nog wel in de plannen voor het bruisende Sleutelkwartier? Volgens ons overigens zeer zeker!

Begrijp me niet verkeerd, het is ook voor de PCW belangrijk dat ook dit gebied in Waddinxveen, met een beeldbepalende hefbrug als entree en een station een mooie uitstraling krijgt.

Na de behandeling van het financieel kader Sleutelkwartier in de commissie R+I hadden we nog meer gemengde gevoelens. Hoe wordt het Sleutelkwartier de wijk voor alle inwoners van Waddinxveen en niet alleen voor hippe jongeren? En wat gaat er gebeuren met de huidige ondernemers, huidige bewoners en kerken? En waar kunnen de vele ouderen uit Waddinxveen terecht die een zorgwoning zoeken?

En waarom zoveel verlies lijden? Het gaat wel om gemeenschapsgeld, dus daar moeten we zuinig mee omgaan.

Verder hebben we ook problemen met de terughoudendheid van het college om de raad zorgvuldig, concreet en op tijd mee te nemen in de deelplannen van het Sleutelkwartier. Mede gelet op de nog onduidelijke plannen die nu aan ons zijn gepresenteerd en het daarbij behorende negatieve resultaat van 5,4 miljoen euro. Het college zou dus feitelijk een blanco cheque van de gemeenteraad krijgen voor de verdere uitvoering van het project Sleutelkwartier.

Mede gezien de andere belangrijke majeure plannen die ook op stapel staan, zoals het uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed, de Grex Centrumplan en de toekomstige bouw van een nieuw zwembad, vragen we ons af of de financiële draagkracht van Waddinxveen niet teveel wordt ondermijnd als de plannen voor het Sleutelkwartier, met een negatief resultaat van 5,4 miljoen euro, tegelijk met de andere genoemde majeure plannen wordt uitgevoerd.

Is het niet beter om de plannen voor het Sleutelkwartier in de tijd te faseren om zo de druk op de gemeentelijke financiën enigszins weg te nemen? Dan kan het college tegelijk nog eens kritisch naar de verschillende deelplannen van het Sleutelkwartier te kijken en de raad hierin zorgvuldig meenemen.

Daarom willen we het raadsvoorstel amenderen (verworpen) en een zesde voorstel toevoegen: zie amendement.

Dit amendement is voor ons wel cruciaal bij ons oordeel over het voorliggende besluit.

 

Tweede termijn

En dan nog specifiek het oude gemeentehuis, ook een locatie in het Sleutelkwartier.

De PCW wil heel graag, zoals u al weet, dat het oude gemeentehuis wordt omgebouwd tot zorgappartementen voor inwoners van Waddinxveen. Dit is voor ons een heel belangrijk punt, zoals al eerder is gebleken uit de vragen die we aan het college hebben gesteld. Niet voor onszelf, maar voor de vele ouderen in Waddinxveen die grote behoefte hebben aan een zorgwoning, zoals o.a. ook uit de Woonvisie Waddinxveen 2018-2022 blijkt.

Ik verwijs het college en de raad hierbij ook nog naar het Rijksprogramma Langer Thuis. Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. De herbestemming van het oude gemeentehuis tot zorgwoningen past hier perfect in.

Daarom willen we in ieder geval aan de voorkant betrokken worden bij de plannen voor de herbestemming van het oude gemeentehuis; dus op een eerder moment dan de behandeling van eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan.

Ik herinner u graag ook nog aan een zinsnede uit het ‘Marktonderzoek Station tot Bruggebied Waddinxveen’; ik citeer: “Het oude gemeentehuis is een bijzonder gebouw uit de naoorlogse periode in Waddinxveen, welke bij voorkeur als icoon gehandhaafd dient te blijven”.

En uit de ontwikkelvisie van Station tot Hefbrug blijkt dat de meest kansrijke functies in dit gebied onder meer wonen voor ouderen en zorgwoningen zijn.

We hechten daarom grote waarde aan een zorgvuldige besluitvorming betreffende de herbestemming van het oude gemeentehuis.

Daarom dienen we een motie (verworpen) in met de volgende strekking; zie motie.

--

Mede door het verwerpen van onze motie is de toekomst van het oude gemeentehuis dus ongewis; we zullen uiteraard de vinger aan de pols houden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»