Bijdrage gebiedsvisie Vredenburghzone

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Eerste termijn

Meneer de voorzitter,

Een groene long, een buffer, een park waar het heerlijk wandelen is, met daarin een groene wal die de Vredenburghlaan aan het zicht zal onttrekken. Dat moet de Vredenburghzone worden.

De PCW kan zich vinden in de gebiedsvisie en steunt het plan.

In het projectgebied van de Vredenburghzone liggen gronden die de gemeente wil aankopen of ruilen, of misschien maakt de gemeente afspraken met eigenaren hoe hun grond ingepast kan worden.

De gesprekken daarover met de grondeigenaren lopen inmiddels anderhalf jaar.

Enerzijds is er de gemeente, die een onderhandelingspositie heeft. Anderzijds zijn daar grondeigenaren die in onzekerheid verkeren over wat er met hun grond gaat gebeuren.

En het wordt nu tijd dat er een einde komt aan die onzekerheid. De wethouder heeft in de commissievergadering (van 05-06-2019) niet aangegeven wanneer de grondeigenaren de gewenste duidelijkheid zullen krijgen. Daarom dien ik een motie in waarvan het dictum luidt:

MOTIE: Verzoekt het college om voor het eind van het derde kwartaal in onderhandeling te treden met de grondeigenaren binnen het projectgebied.

Over de uitvoering leven nog enkele vragen bij de PCW:

  • Wordt de bestemming straks alleen voor de aangekochte gronden gewijzigd, of voor het gehele projectgebied? Als u de bestemming alleen van de aangekochte gronden wilt wijzigen, dan kan dat toch pas als u duidelijk hebt welke gronden u daadwerkelijk gaat kopen? Kunt u daarop nog even ingaan?
  • In de presentatie van 21-05-2019 is een prioritering aangegeven. Daaruit blijkt dat u van bepaalde eigenaren niet hun erf en bouwvlak wilt kopen maar wel hun grasland. Dat zou betekenen dat hun grondgebied wordt gedeeld. We hopen dat u overeenstemming bereikt. Mocht u niet tot overeenstemming komen dan wil de PCW dat u de raad informeert over uw vervolgplannen voor grondverwerving. Daarvoor dien ik een motie in.

MOTIE: Verzoekt het college

  • in het geval dat er geen overeenstemming wordt bereikt met grondeigenaren in het prioriteringsgebied, de raad te informeren over vervolgstappen voor grondverwerving;
  • dit te doen voordat u daadwerkelijk vervolgstappen gaat nemen.

Er is nog een ander punt dat ik aan de orde wil stellen. Als de Vredenburghzone er over een paar jaar ligt is er jaarlijks onderhoud nodig.

In december 2017 heeft de raad het investeringskrediet voor het project Vredenburghzone vastgesteld. In dat raadsvoorstel worden beheerskosten van € 38.000 per jaar genoemd. De dekking daarvoor wordt gevonden in de stelpost ‘meer groen’.

Vorige week, lazen we in de kaderbrief dat u die stelpost wilt wegbezuinigen. Terwijl er dus een beslag op ligt van € 38.000. Van welk budget gaat u straks de Vredenburghzone onderhouden?

Meneer de voorzitter,

De Vredenburghzone moet er komen en het wordt een prachtig gebied. Ik roep de wethouder op om zowel raad als grondeigenaren als inwoners steeds zorgvuldig mee te nemen in het proces.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»