Bijdrage interpellatie afvalbrengstation

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Onze introductie voor de aanvraag van het interpellatiedebat over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het afvalbrengstation op de Coenecoop 53.

 

Geachte voorzitter,

Afgelopen dinsdag 19 maart zijn wij op bezoek geweest bij de inloopmiddag inzake het schetsontwerp voor het nieuwe afvalbrengstation zoals momenteel wordt geprojecteerd op de Coenecoop 53. Daarnaast hebben de ondernemers de raad woensdagavond geïnformeerd over hun zorgen t.a.v. het doorlopen proces en het nu voorliggende schetsontwerp.

Bij het bestuderen van het schetsontwerp en de brief viel ons ondermeer op:

 1. het schetsontwerp wijkt af substantieel van de schets zoals is opgenomen op pagina 29 van het onderzoek naar de locatiekeuze zoals in februari 2018 aan de raad is gepresenteerd.
 2. Het schetsontwerp is veel groter en ligt nog dichter bij de omliggende bedrijven. Er zijn geen aanvullende voorzieningen meegenomen om overlast te reduceren.
 3. De participatie van de ondernemers heeft niet geleid tot concrete maatregelen om overlast te verminderen (hun suggesties zijn allemaal niet meegenomen).
 4. In de toelichting door de deskundigen wordt herhaalde malen aangegeven dat knelpunten in het beheer kunnen worden opgelost. In onze optiek is dat het naar achter schuiven van het procbleem. Ons is niet duidelijk waarom in het ontwerp niet meer preventieve maatregelen zijn opgenomen. Wij vragen ons af of in het vervolgproces en in de komende besluitvorming hier keuzes inzichtelijk worden gemaakt voor de raad.
 5. Wij maken ons zorgen of dit grote ontwerp (7.500 m2 i.p.v. 4.500 m2) en eventuele aanvullende preventieve kosten, tot een veel grotere investeringsraming zal leiden, waardoor de businesscase niet meer aansluit op hetgeen waarop het locatieonderzoek uit februari 2018 is gebaseerd.
 6. Er is nog steeds geen oplossing voor het parkeerprobleem van Van Noort, zowel voor haar eigen exploitatie als voor de invulling van haar overeenkomst met de gemeente). Wij vinden het zeer onwenselijk dat ondernemers zo lang in onzekerheid moeten blijven en achten dat als een onwenselijk risico voor haar bedrijfsvoering.
 7. Er is verdere vertraging waardoor in gebruik name per 1-1-2020 niet meer realistisch is. Daarnaast hebben wij grote zorgen over mogelijke juridische bezwaren waardoor verdere vertraging mogelijk is. Er is nog geen steeds geen duidelijkheid over de manier hoe de overbruggingsperiode wordt vormgegeven.

Gezien het feit dat in de voorlopige planning van het college is aangegeven dat in de mei-cyclus reeds een investeringskrediet voor het nieuwe afvalbrengstation aan de raad zal worden gevraagd, achten wij het noodzakelijk dat, voordat gesproken wordt over eventuele investeringen, de raad zich buigt over bovenstaande zaken. Indien hier pas tijdens de behandeling van het investeringskrediet hierover in gesprek gaan, zien wij het risico op verdere vertraging van het proces. Dit lijkt ons zeer onwenselijk.

Praktisch zien wij daarvoor als enige mogelijkheid de komende raad van woensdag 27 maart a.s.

Daarom dienen wij bij deze, conform artikel 31 van ons reglement van orde, een verzoek in tot het houden van een interpellatie over het geplande afvalbrengstation op de Coenecoop 53.

Wij hebben daarbij ondermeer de volgende vragen aan het college:

 1. Herkent het college de hierboven genoemde problematiek?
 2. Is het college nog steeds voornemens in mei een investeringskrediet aan te vragen voor een afvalbrengstation op de Coenecoop 53?
 3. Wat wordt nu concreet het voorstel voor het overbruggen van de periode tussen 1-1-2020 en het moment totdat het afvalbrengstation open is? Hoe lang kan deze situatie uiterlijk voortduren?
 4. Wat wordt nu concreet het voorstel richting van Noort voor het oplossen van haar parkeerproblematiek en het invullen van het tijdelijk vrachtwagenparkeren voor de gemeente?
 5. Is het college voornemens op basis van deze inzichten het locatieonderzoek van februari 2018 te actualiseren en bij te voegen bij het raadsvoorstel voor het investeringskrediet?
 6. Is het college voornemens bij het raadsvoorstel voor het investeringskrediet een nota van beantwoording toe te voegen waarin inhoudelijk wordt ingegaan op alle bezwaren die in het verleden tot op de dag van vandaag door ondernemers kenbaar zijn gemaakt (dus inclusief de bezwaren die opnieuw door de PCW zijn toegevoegd aan dossier op basis waarvan in oktober 2018 een besluit is genomen)?

Wij zijn van mening dat de raad in staat moet worden gesteld, afhankelijk van de reactie van het college, aanvullende uitspraken te kunnen doen, voordat verder wordt gewerkt aan en gesproken over het investeringskrediet voor de realisatie van een afvalbrengstation.

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw reactie. Wij verzoeken u de brief van de ondernemers zoals deze afgelopen woensdag aan ons is verzonden tevens aan het college te verstrekken. Graag ontvangen wij tijdens het debat een reactie van het college op deze brief.

Tijdens het interpellatiedebat hebben wij in aanvulling op het bovenstaande nog de volgende zaken aan de orde gesteld:

 1. Is het college bereid om, voordat de omgevingsvergunning definitief wordt aangevraagd, de raad middels een nota van beantwoording te informeren over de wijze waarop zij om is gegaan met alle bezwaren die in 2018 en 2019 zijn binnengekomen vanuit de ondernemers?
 2. is het college bereid om, voordat de omgevingsvergunning definitief wordt aangevraagd de raad te informeren over welke preventieve maatregelen worden getroffen om de overlast voor ondernemers en omwonenden in de bedrijfswoningen te voorkomen?

(Een motie over deze 2 punten is samen met de VVD ingediend en aangenomen.) 

 1. is het college bereid bij de aanvraag van het investeringskrediet voor de realisatie van het afvalbrengstation de tijdelijke oplossingen voor het afvalbrengstation mogelijk zijn na 1-1-2020 inzichtelijk te maken en tot wanneer deze beschikbaar zijn?
 2. is het college bereid in de aanvraag van het investeringskrediet tevens de definitieve oplossing voor het vrachtwagenparkeren voor Van Noort en het beschikbaar stellen van vrachtwagenparkeerplaatsen vanuit de gemeente op te nemen?

(Een motie over deze 2 punten is uiteindelijk niet aangenomen. Wel heeft de wethouder toegezegd deze informatie beschikbaar te stellen voordat het investeringskrediet wordt aangevraagd.)

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/18002/meer-overleg-over-afvalstation-?redir

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»