Bijdrage luchtkwaliteit

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Meneer de voorzitter,

In deze raad hebben we reeds het nodige gezegd over de wenselijkheid van biomassacentrales in Waddinxveen. Ik ga die punten niet herhalen. Duidelijk is dat er een grote groep inwoners is die zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit in haar woonomgeving. En die zorgen moeten we serieus nemen. Wij zijn daarom blij dat de, door de PCW geamendeerde, motie van 19 september 2018 gelukkig wel 1 concreet resultaat opgeleverd heeft, namelijk het doen van onderzoek naar de feitelijke luchtkwaliteit en de invloed van alle ontwikkelingen in Waddinxveen op deze luchtkwaliteit. 

We zullen de 4.556 ondertekenaars van de petitie met dit onderzoek naar verwachting niet tevreden stellen. Die hebben namelijk een duidelijk verzoek: geen biomassacentrales in Waddinxveen. Maar de PCW is ervan overtuigd dat, mede naar aanleiding van vele gesprekken, face-to-face en via allerlei sociale media, en vele kopjes koffie met bezorgde inwoners, onder deze petitie een diepere  zorg verborgen gaat. Deze is:

Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen in het glasparelgebied ten zuiden van de bebouwde kom van Waddinxveen. Niet alleen de biomassacentrales, maar ook de aanleg van de vredenburghlaan, extra verkeer bij een mogelijke doortrekking naar de N11, groei van transportbewegingen over de Gouwe, de A12 en de A20, de bouw van de distributiecentra met alle verkeer, etc. Wat is de optelsom van al die activiteiten op het woon- en leefklimaat van Waddinxveen? Is de totale optelsom van al die losse ontwikkelingen wel voldoende in samenhang beschouwd? En wat kunnen we doen om onze leefkwaliteit te beschermen en te verbeteren?

En daarom zijn we blij met dit onderzoek. Heeft onderzoek geeft inzicht in de impact van al die ontwikkelingen en de optelsom van al die ontwikkelingen op Waddinxveen. Wel geven wij het college graag 3 aandachtspunten mee:

  1. Wij hebben gemerkt dat er ook de nodige vragen leven over de betrouwbaarheid van het onderzoek en de uitkomsten hiervan. De presentatie in de commissie geeft wel helderheid over hoe het model geverifieerd wordt aan de hand van het landelijk beschikbare meetnet. Echter, dit lijkt ons voor Waddinxveen onvoldoende. Wij zouden graag zien dat de juistheid van de berekeningen ook in Waddinxveen zelf wordt gevalideerd. Daarom hebben wij, samen met de VVD, de motie ingediend die dit moet regelen.
  2. Het onderzoek gaat niet specifiek in op ultrafijnstof met een diameter kleiner dan 0,1 micrometer. Dit terwijl uit recent onderzoek de nodige aanwijzingen zijn dat juist het ultrafijnstof de meeste impact op de gezondheid kan hebben. Tegelijkertijd ontbreken er wettelijke normen of richtlijnen op dit punt. De onderzoeker van Touw geeft aan dat het gros van het ultrafijnstof wordt ondervangen in het begrip elementair koolstof/roet. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten op dit punt en zullen m.n. ook op dit punt de uitkomsten van het onderzoek en eventuele reacties ten aanzien van ultrafijnstof op de onderzoeksresultaten vanuit betrokken inwoners nauwlettend volgen.
  3. Los van fijnstof en ultrafijnstof maken mensen zich zorgen of de momenteel af en toe optredende stankoverlast vanuit de exploitatie van de Wagro erger zou kunnen worden als gevolg van de biomassacentrales.  Wij hebben een technische vraag gesteld over het feitelijke aantal geurklachten in de afgelopen periode. Vanmorgen ontvingen wij het antwoord. Kijkt u naar deze grafieken! Van 12 klachten in 2017 naar 656 klachten een jaar later. En nu is de bouw van de biomassa centrales nog niet eens gestart en de triangel nog niet half bewoond. Dit is geen incident meer. Het college heeft de vorige keer, bij het behandelen van de verklaring van geen bedenkingen, toegezegd  de motie Toezicht en Handhaving van 19 april 2017 uiteraard te gaan uitvoeren. Ik heb echter de motie niet bij het actuele overzicht van moties meer zien staan en ook de toezegging van het college op dit punt is niet zodanig opgenomen. Dit punt is, hoewel misschien niet 1-op-1 gekoppeld aan het voorliggende onderzoek, belangrijk. Ik wil daarom de griffie verzoeken deze motie toe te voegen bij het raadsvoorstel, en tevens het college verzoeken de eerder gedane toezegging op dit punt te herhalen en op te nemen in de lijst van toezeggingen inclusief deze motie als bijlage. Het lijkt me goed dat het college zich nu reeds gaat voorbereiden over hoe men met deze klachten wil omgaan. Laten we niet wachten tot deze meer worden of totdat de biomassacentrales in bedrijf zijn, maar nu in actie komen.

Graag ontvangen wij nog een reactie van het de collega fracties en van het college op deze 3 punten.

Tenslotte:

Afgelopen weken zijn wij door vele mensen aangesproken met de vraag: en wat gaat de PCW doen met de uitkomsten van het onderzoek? Beste mensen, wij weten dat nog niet. Wij weten nu nog niet welke bronnen welke impact hebben en hoe we daarop invloed kunnen uitoefenen. En tegelijkertijd , indien de bronnen niet weg te nemen zijn (zoals bijvoorbeeld een A12 en het industriegebied Rotterdam-Rijnmond), weten we nog niet welke mogelijkheden we hebben om lokaal maatregelen te treffen om fijnstof te reduceren. We zullen dus nog even het onderzoek moeten afwachten om daarover verder keuzes in te maken.

Op 1 punt is de inzet van de PCW wel duidelijk. De PCW had in haar verkiezingsprogramma staan dat de PCW wil investeren in groene parels in Waddinxveen. We weten dat groen een positieve impact heeft op het wegvangen van fijnstof, verminderen van hittestress en vergroten van het woongenot.

Misschien wil het college daarom  inzicht geven hoe ze de stelpost van 100.000 euro voor meer groen in Waddinxveen gaat inzetten. Dit als eerste stap naar een dorp vol groene parels.

Nav deze bijdrage en het debat over dit onderwerp is het volgende besloten:

- de motie en het raadsvoorstel  zijn beide unaniem aangenomen; 

- de wethouder heeft toegezegd in het onderzoek, voor zo ver mogelijk, inzicht te geven in en duiding te geven aan de ultrafijnstofconcentratie in waddinxveen

- het college heeft toegezegd op korte termijn een reactie te geven op de aangekaarte  geurproblematiek

Een eerste stap voor meer groen in Waddinxveen verwachten we in mei in de raad met een voorstel voor de groeninrichting van het WSE-terrein. Daarnaast wordt, in overleg met omwonenden, de groeninrichting van de Vredenburghzone uitgewerkt.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»