Bijdrage maatschappelijk vastgoed & moties

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,
We spreken vandaag over het raadsvoorstel Maatschappelijk Vastgoed. We waarderen alle inspanningen die gedaan zijn zowel door ambtenaren als college om dit voorstel tot een succes te maken. Vele inwoners van Waddinxveen zullen nu of in de nabije toekomst heel concreet te maken krijgen met de uitvoering van dit voorstel. Dat het de inwoners raakt, blijkt wel uit de vele reacties van zowel het onderwijs als de sportverenigingen.

De PCW begrijpt in grote lijnen het voorliggende voorstel, maar missen we op een paar cruciale
onderdelen visie van het college.

 • 1.Visie op de toekomst van Gouwebad De Sniep;
 • 2.Visie op de Tennishal als mogelijk aan te kopen strategisch vastgoed;
 • 3. Visie op het gebied Dreef-Oude Dreef, nu het verbindende element van sport er in zijn
  geheel uitgehaald wordt.

Ik hoop hier in mijn betoog later op terug te komen.

Voorzitter,

In februari 2019 heeft de raad het concept uitvoeringsprogramma vastgesteld. Helaas heeft de PCW
daar toen niet voor kunnen stemmen, omdat voor ons een aantal onderdelen onvoldoende
uitgewerkt waren. Waaronder het ontbreken van een visie op het gebied Dreef-Oude Dreef.

In oktober 2019 is de Gebiedsvisie Dreef-Oude Dreef vastgesteld. Een goede onderbouwde visie
waarin de scenario’s m.b.t. sporthal verder waren uitgewerkt.

In april 2020 heeft de raad een memo ontvangen over de voortgang van het maatschappelijk
vastgoed, en de uitwerking van de 2 scenario’s. Nieuwbouw of renovatie van de sporthal.

20 mei 2020 werd daar een 3 e scenario, een hybride sporthal op Sportpark De Sniep aan toegevoegd.
Dit laatste scenario ligt nu ter besluitvorming.

Er is een lange tijd van voorbereiding aan het raadsvoorstel vooraf gegaan. Het is goed dat we als
raad daar nu een knoop doorhakken. De PCW wil dan wel een integrale keuze maken waarin de
verschillende mogelijkheden zijn onderzocht en afgewogen.

1: Zwembad;

Het huidige college geeft zowel mondeling als schriftelijk aan deze collegeperiode niet naar de raad
te komen, met een visie over de toekomst van het Gouwebad De Sniep. Dit terwijl De raad op 31
januari 2018 het raadsvoorstel ‘Verduurzaming Gouwebad de Sniep’ unaniem heeft aangenomen. In
dat raadsbesluit is besloten dat er In de raadsperiode 2018 – 2022 een visie opgesteld wordt over de
toekomst van het Gouwebad De Sniep voor de periode na 2030. Juist nu is dat van belang als we
spreken over de toekomt van het Maatschappelijk Vastgoed. Daarnaast staat er in het
collegeprogramma benoemd dat er in 2021 een visie komt over de toekomst van Gouwebad De
Sniep.

We dienen daarom de volgende motie in: (mede namens VVD en CDA, met beide partijen goed
samengewerkt)

Verzoekt het college:

 • De raadsperiode 2018-2022 te komen met een visie over de toekomst van het Gouwebad De
  Sniep voor de periode na 2030;

2: Sporthal:

Op 31 mei 2018 is een raadsvoorstel t.a.v. aankoop tennishal verworpen. Iedereen had daar zo zijn
redenen voor om voor of tegen te zijn. Inmiddels hebben zich in de afgelopen jaren de nodige
ontwikkelingen voorgedaan, die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Door alle ontwikkelingen is een
integrale visie op sportpark de Sniep wenselijk en een visie op Gouwebad De Sniep noodzakelijk. Een
onderdeel van die visie kan de mogelijke strategische aankoop zijn van de tennishal.

We dienen daarom de volgende motie in: (mede namens CDA en VVD)

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of de aankoop van de tennishal van strategisch belang kan zijn voor de
  gemeente Waddinxveen;
 • De uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de op te stellen visie voor de toekomst van
  Gouwebad De Sniep voor de periode na 2030;

3: Gebiedsvisie;

In de besluitvormende raad van 9 oktober hebben we als raad de gebiedsvisie Dreef/Oude Dreef
vastgesteld. Hoofduitgangspunten in het gebied waren de functies onderwijs, sport, groen en wonen.
De groen en sportfuncties worden gezien als een verbindend element voor het gebied. Het gehele
onderdeel sport is er nu uitgehaald waardoor de verbindende rol van sport nu onvoldoende duidelijk
is.

We dienen daarom de volgende motie in:

Verzoekt het college:

 • Met een nadere uitwerking van de gebiedsvisie Dreef-oude Dreef naar de raad te komen,
  met daarin een uitwerking van het onderdeel sport als verbindend element.

Voorzitter,

Daarnaast willen we nog nadrukkelijk aandacht vragen voor het onderwijs en dan met name het
Coenecoop College. Het verplaatsen van de sporthal heeft niet hun voorkeur en wij kunnen ons dat
goed voorstellen. Wij vragen dan ook met klem of u bij de verdere uitwerking van de hybride
sporthal zoveel mogelijk aan de wensen van het onderwijs wilt voldoen.
Ook een aantal sportverenigingen heeft hun aarzelingen als het gaat om de nieuwbouw van de
hybride sporthal. Denk hierbij aan de ingezonden brieven van de badmintonvereniging en Toos.
Graag zouden we willen zien dat de wethouder actief met hen in gesprek gaat bij de verdere
uitwerking van de sporthal.

Jannes Berghout
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»