Bijdrage ontwerp programma Zon op Veld

Geschreven op: | Door: Niels Hart

Voorzitter, als raad zijn wij al jaren meegenomen in de plannen van de RES. Als raad hebben we aangegeven wat wij voor Waddinxveen belangrijk vonden. Via moties of in mondelinge bijdragen hebben we dat de wethouder meegegeven en als uitkomst ligt er vandaag een programma voor ons: zon op veld. Wij herkennen ons in de geschetste kaders. Zo zien wij dat de zonneladder nog altijd in gebruik is. Dat is goed om te lezen, sterker nog wij zouden graag zien dat de inzet, focus en arbeidsuren die worden gestoken in lagere treden van de zonneladder, bij voorkeur eerst worden gestoken in zon op dak, de trede met de hoogste prioriteit en daarna pas in lagere treden, zoals dit programma zon op veld. Dat wil echter niet zeggen dat wij tegen dit programma zijn. Zeker niet, wij voelen ons juist gesterkt door dezelfde prioriteitsstelling in dit programma om eerst op zon op dak te richten.

Ruimte is schaars, in dit programma zijn zoekgebieden benoemd die tientallen hectare van de ruimte kunnen invullen. Tegelijkertijd worden ook juist tientallen hectare van andere gebieden niet als zoekgebied aangeduid. Alhoewel de exacte afmetingen niet precies bekend waren, waren de locaties al wel lange tijd duidelijk, en zijn we meegenomen in het traject aan welke zoekgebieden gedacht werd. Wij zijn voor zon langs infrastructuur. Zoekgebied Waddinxveen Knoop past daar goed in. Zoals al bij de RES 1.0 was aangegeven vormen de restruimtes in dit zoekgebied een kans op een groepering van 7 kleinere zonnevelden dicht bijelkaar. Voor zoekgebied Tweede Bloksweg is zon langs infrastructuur wat meer dan een restruimte. Alhoewel dat dus misschien niet helemaal past als een zon langs infrastructuur gebied is het wel een gebied met koppelkansen en een kijk op de totale inrichting van het gebied. Als voorbeelden noem ik: wellicht zonneenergie langs het talud van de A12, de mogelijke batterij, grote daken aan de andere kant van de Beijerincklaan, maar ook wellicht een heel andere koppeling dat niets met dit programma heeft te maken maar wel met de totale inrichting van een gebied zoals bijvoorbeeld een ontsluitingsweg langs de A12 waar vrachtverkeer voor de Wagro ook gebruik van zou kunnen maken, zodat de Tweede Bloksweg wat wordt ontlast.

Wij zouden het goed vinden als het college de gedachten, zoals nog meer inzet op zon op dak en inzet op koppelkansen en andere voorstellen mee zal nemen, uiteraard indien door de raad gedragen. En we willen vragen of de wethouder goed op deze zaken wil blijven letten en waar nodig dit in zal blijven brengen. Veelal wordt een raadsvergadering niet meer gebruikt voor vragen aan de wethouder maar aangezien vanuit andere gemeentes na de commissievergadering geluiden ons hebben bereikt dat zij zaken anders willen zien dan nu op tafel ligt en een amendement voor wensen en bedenkingen niet echt lijkt te kunnen, lijkt het toch goed voor de belangen van Waddinxveen om dit nog eens extra te vragen aan de wethouder, zodat we als Waddinxveen het comfort hebben dat ondanks het formele proces, de gedachten van onze raad in zullen worden blijven gebracht, zoals ze in de laatste jaren ook al in zijn gebracht.

Niels Hart
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»