Bijdrage oud papier

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

In 2017 is in het kader van ‘afval scheiden loont’ veel veranderd in Waddinxveen als het gaat om het inzamelen van afval. Een van de zaken is het inzamelen van oud papier. Hiervoor zijn voor al de huishouden minicontainers aangeschaft. Deze kunnen één keer per maand aan de weg gezet worden. Cyclus gaat de Waddinxveense straten door om de containers te legen.

Omdat de verenigingen voor de invoering van het nieuwe inzamelingssysteem een groot deel van het oude papier ophaalden, zou de gemeente met de verenigingen een afspraak maken over inzet van vrijwilligers bij de nieuwe manier van inzamelen van oud papier. De PCW heeft hiervoor begin 2018 een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Wij waren dus hoopvol over een positieve uitkomst van de gesprekken met de verenigingen, scholen en kerken hierover. Deze hoop is echter vervlogen... Het college meldde onlangs dat ze niet tot afspraken konden komen met de werkgroep (waarin vertegenwoordigers zaten vanuit verenigingen etc.).

De werkgroep las deze uitspraak in de krant en was hier zeer verbaasd over.

Wij hebben in zowel de commissievergadering als in de raadsvergadering de wethouder gevraagd om alsnog in gesprek te gaan met de werkgroep. Enerzijds om het proces te evalueren. Anderzijds ook om te kijken of er toch niet een afspraak te maken is over de inzet van vrijwilligers bij het inzamelen van oud papier. Op die manier zouden de verenigingen en kerken toch nog inkomsten hebben vanuit het oud papier.

De wethouder wilde echter alleen een evaluatie als sluitstuk van het proces. En verder niet. Een amendement om de wethouder toch te bewegen werd helaas alleen door het CDA gesteund (en mede ondertekend). De rest van de raad vond het blijkbaar niet erg dat de verenigingen en kerken die onder het oude beleid inkomsten hadden vanuit het inzamelen van oud papier, nu de dupe zijn van het nieuwe inzamelingssysteem.....

Hieronder kunt u onze bijdrage in de raadsvergadering lezen.

 

Bijdrage raad 9 okt oud papier

 

Voorzitter,

Wij hebben vorige week in de commissie gehad over de afronding van he proces om tot afspraken te komen me de werkgroep. We hebben toen zowel van de inspreker als van de wethouder begrepen dat dat proces niet naar tevredenheid is afgerond. Inhoudelijk niet en qua communicatie niet.

Het gevoel dat wij achteraf overhielden was: hoe komt het nu dat de wethouder nou niet alsnog in gesprek wil met de werkgroep om tot een regeling te komen? Welke obstakels zijn er? Financiële misschien? Vandaar dat wij na de commissie nog technische vragen gesteld hebben om meer inzicht te krijgen in het financiële plaatje van inkomsten en uitgaven. Eerdere vragen waren niet expliciet beantwoord. Gelukkig hebben we gisteren een goede reactie gekregen op onze aanvullende vragen. Dank daarvoor. Dit was verhelderend en geef wat meer houvast. Op basis van de getallen concluderen wij dat de wethouder geen ruimte ziet voor een financiële regeling omdat er per saldo de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten die de gemeente moet maken.

Toch zien wij ook nog een aanknopingspunt. Uit de beantwoording blijkt namelijk ook dat er flinke kosten zitten in de beladers. Deze kosten 300 euro per dag. En hier zit naar ons idee nog een mogelijkheid om tot een afspraak te komen me de werkgroep. Als hiervoor vrijwilligers ingezet kunnen worden levert dat voor een vereniging die 12 keer per jaar één vrijwilliger levert 2400 euro per jaar op. Onze vraag is nu of de wethouder bij de evaluatie toch ook nog een poging wil wagen om mbt dit punt tot een afspraak te komen. U was terughoudend om over de inhoud nog het gesprek in te gaan met de werkgroep. Wat ons betreft is dat een gemiste kans. Om de volgende redenen:

  1. Het is een kostenneutrale afspraak.
  2. Hij is niet afhankelijk van prijsfluctuatie van oud papier.
  3. Hij is niet ingewikkeld.
  4. En de verenigingen hebben toch nog extra inkomsten uit oud papier.

Wij kunnen dit formeel regelen door via een amendement de motie weer op de lijst te krijgen. Als de wethouder wil toezeggen dat zij dit inhoudelijke punt meeneemt bij het gesprek dat zij toch al gaat voeren met de werkgroep is dat natuurlijk ook prima en net zo handig. We horen daarom graag de reactie van de wethouder.

Voorzitter nog één ding richting de collega raadsleden. Wij hebben indertijd deze motie unaniem aangenomen. En daarin stond één heel belangrijke overweging ‘overwegende dat het niet wenselijk is dat deze verenigingen de dupe worden van het nieuwe afvalbeleid’. Als de wethouder geen toezegging wil doen over wat ik net gevraagd heb, ga ik er vanuit dat u straks het amendement steunt.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»