Bijdrage PCW besluitvormende raad Begroting 2019-2022

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

14-11-2018

Eerste termijn

Meneer de voorzitter,

Droom

Deze week had ik een droom. Het was april 2018 en ik droomde dat ik bij de onderhandelingen van de coalitiepartijen aanwezig was. De vier fractievoorzitters hadden op het scherm van hun Ipad, zichtbaar  de website van de PCW staan. Ik hoorde de stem van de heer Kraaijestein hardop tellen. “Acht, negen, tien…., vijftien, zestien, zeventien…Zeventien van de negentien punten van het PCW-verkiezingsprogramma zitten in het coalitieakkoord.”

“Zouden ze het voldoende vinden?” vroeg een van de onderhandelaars?

Voorzitter, complimenten dat er zoveel van onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen in de begroting.

Ook complimenten voor de overzichtelijkheid van dit document. Het is goed leesbaar. We bedanken ook de ambtelijke organisatie voor haar werk.   

We bespreken vandaag de begroting voor de komende 4 jaar. De PCW heeft zichzelf bij deze begroting 3 vragen gesteld:

  1. Is het voorgenomen beleid, dus het collegeprogramma volledig in de begroting verwerkt?
  2. Wat vinden wij van dat beleid? En waarom is dit beleid goed voor de inwoners van Waddinxveen?
  3. Wat vinden wij van de uitvoering van dat beleid tot nu toe?

Coenecoopcollege

Het was een zoektocht om de investeringen voor de nieuwbouw van het Coenecoopcollege terug te vinden. We hebben die gevonden onder de ‘schuifplaat maatschappelijk vastgoed’. Het college geeft aan dat er ‘grote uitdagingen zijn’. Ze wil die in een keer voorleggen aan de raad. ‘De structurele stelpost is niet toereikend om alle uitdagingen uit te voeren, zegt het college.’  Een investeringsbedrag voor het Coenecoopcollege wordt niet genoemd om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te ondermijnen. Kunt u de raad vertrouwelijk informeren over het beoogde investeringsbedrag?

Voortzetting huidige beleid

Een groot deel van het beleid in deze begroting bestaat uit de voortzetting van beleid van het vorige college. Dat is ook logisch, want dit college staat op de schouders van het vorige college. En het volgende college bouwt weer voort op het beleid van dit college. Dat zorgt voor continuïteit en dat komt de bestuurbaarheid van Waddinxveen ten goede.

De PCW vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur dicht bij de inwoner staat. Daarom willen we ook graag dat Waddinxveen zelfstandig blijft. Dat kan alleen als er voldoen continuïteit en bestuurskracht aanwezig is en blijft.

Betere communicatie

Het college wil de samenwerking en communicatie met inwoners verbeteren. De PCW ziet dat haar motie ‘Meedoen, begint met begrijpelijke taal’ heel concreet wordt uitgevoerd. De gemeente gaat persoonlijke brieven en voorlichtingsteksten schrijven op het taalniveau B1. Daar zijn we blij mee.

Dichtbij de inwoners en ondernemers staan, dat doe je door goede communicatie. Toch gaat het ook wel eens mis. Ik denk daarbij aan de communicatie met ondernemers over de detailhandelsstructuurvisie, het voorkomen van gedwongen winkelopenstelling op zondag en de locatiekeuze van het afvalbrengstation. De communicatie met ondernemers kan en moet echt een stuk beter en vriendelijker. En zo moeilijk is dat niet: Betrek hen eerder in de planvorming, laat hen meedenken en neem hun inbreng serieus. Dat is de basis van participatie.

Raad serieus nemen

Er zijn de afgelopen tijd verschillende moties aangenomen, die u anders uitvoert dan was aangegeven in uw eigen duiding. Wij roepen u op om de gemeenteraad als hoogste orgaan en haar uitspraken zeer serieus te nemen. 

Vragen van commissieleden worden niet altijd afdoende beantwoord. Het komt voor dat de wethouder een vraag schriftelijk wil beantwoorden na de commissievergadering. Daardoor is er geen mogelijkheid meer om met de wethouder in debat te gaan. Als dat een enkele keer voorkomt, is dat acceptabel. Wij vinden echter dat het te vaak voorkomt. Daarom verwachten wij hierin een verbetering.

Sociaal domein

De PCW heeft in de commissievergadering benadrukt dat de zorg voor onze kwetsbare inwoners belangrijk is. In de begrotingsteksten komt dit niet zo duidelijk tot uitdrukking door termen als ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’, ‘zelfredzaamheid’, ‘iedereen moet meedoen’, etc. De wethouder heeft ons in de commissievergadering verzekerd dat er ook voor kwetsbare inwoners aandacht is. Dat stelt ons gerust. Wij zullen dit de komende periode goed volgen bij de uitwerking en uitvoering van het collegeprogramma. 

Twee VVD-wethouders?

Voorzitter, sinds de laatste commissievergadering ben ik enigszins in verwarring. Ik moet steeds denken aan een VVD- standpunt in verkiezingstijd: geen twee wethouders van dezelfde partij in het college. Maar ik heb ontdekt dat er in dit college twee VVD-wethouders zitten. Eén op Ruimte en Infra en de ander op het Sociaal Domein. Die laatste was eerst een PvdA-er, maar nu hij vindt dat alle uitkeringsgerechtigden kunnen werken, lijkt hij meer een VVD-er. Heeft hij zijn ideologische veren afgeschud? Of is hij gewoon realistischer geworden nu hij zelf bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt? Of zou hij inmiddels PCW stemmen?

Vette en magere jaren

In vette jaren sparen voor magere jaren. Het is een oud gezegde uit ongeveer 1650 jaar voor Christus. In de Bijbel vinden we het verhaal van Jozef, de onderkoning van Egypte. Hij legde een graanvoorraad aan in 7 jaren van voorspoed om die in de jaren van hongersnood die volgden, aan te spreken. Het verhaal staat in Genesis 40.

Ook nu is het verstandig om in tijden van voorspoed geen uitgaven te doen die je als een molensteen om de hals hangen in tijden van tegenspoed.

Zitten alle te verwachten kosten voor de komende vier jaar in deze begroting verwerkt?

De cumulatieve stelpost voor structureel nieuw beleid in de vorige begroting is vervangen door een stelpost van 2,5 ton per jaar. Als deze stelpost in 2019 wordt ingezet, is er daarna 4 jaar lang geen geld meer voor structureel nieuw beleid.

Voor de duurzaamheidsvisie is alleen in 2019 € 100.000 gereserveerd. Op vragen hierover in de commissievergadering geeft het college aan dat het dossier duurzaamheid én andere dossiers verder moeten worden uitgewerkt. Daarvoor is op dit moment nog geen dekking in de begroting. Acht het college het nog haalbaar om de duurzaamheidsdoelstellingen in 2025 te halen, nu er vanaf 2020 geen geld is gereserveerd?

Kan het college een lijst verstrekken van dossiers die de komende 4 jaar moeten worden uitgewerkt en in de begroting moeten worden verwerkt?

Voorzitter. Deze begroting sluit, maar niet alle uitdagingen zitten er in verwerkt, geeft het college aan. De PCW denkt dat er meer ruimte in de begroting dient te komen voor structureel nieuw beleid. De huidige begroting lijkt op dat punt Waddinxveen te veel op slot te zetten.

Daarom stellen wij voor om toekomstige accresverhogingen in te zetten als stelpost voor nieuw beleid.  Daarvoor dienen wij een motie in, waarvan het dictum luidt: MOTIE: Verzoekt het college toekomstige accresverhogingen, veroorzaakt door hogere rijksuitgaven, na inzet voor wettelijke verplicht beleid, in de eerste plaats in te zetten als stelpost voor structureel nieuw beleid.

AMENDEMENT:Tot stand brengen detailhandelsstructuurvisie: 15.000 Euro, begrotingsjaar 2019

Afvalstoffenheffing

Meneer de voorzitter, de gemeente mag geen winst maken op de afvalstoffenheffing. Dat is wettelijk bepaald. Daarom bestaat er een egalisatievoorziening die er voor zorgt dat de verschillen in kosten en opbrengsten opgevangen kunnen worden. Vanaf 2021 is de voorziening leeg. De kapitaallasten voor het nieuwe afvalbrengstation moeten betaald worden uit de afvalstoffenheffing. Ze zijn echter nog niet in de begroting verwerkt, ook niet als stelpost. Er zijn ook nog andere extra kosten te verwachten. Zo verdubbelt de afvalbelasting vanaf 1 jan. 2019. Tegelijk verwachten de inwoners dat Afval scheiden loont en dat daardoor de afvalstoffenheffing omlaag gaat, zolang ze hun container niet te vaak aan de weg zetten. Als de opbrengsten dalen en de kosten stijgen, loopt de voorziening leeg en daardoor zal uiteindelijk de afvalstoffenheffing weer moeten stijgen. U wilt toch niet over 2 jaar aan de inwoners moeten vertellen dat ze meer gaan betalen voor hun afval omdat ze hun afval zo goed scheiden? De PCW vindt dat dat niet goed uit te leggen is aan de inwoners.

U kunt dat voorkomen door in 2019 het vastrecht minder hard te laten dalen dan u nu doet. In uw tarievenvoorstel ligt het omslagpunt ongeveer bij 1 keer per 2 weken een container aan te bieden. Wij stellen voor het omslagpunt te leggen bij 1 x per 4 weken een container aan te bieden. Dat is bij een vastrecht van ongeveer € 245.

Daarom vraag ik de wethouder: Bent u bereid om het vastrecht, minder ver te laten dalen?

Sociale huurwoningen

Honderd sociale huurwoningen extra in de Triangel, wil dit college realiseren. Momenteel onderhandelt de wethouder daarover. Om zijn onderhandelingspositie niet in gevaar te brengen, zegt de wethouder niet wie de meerkosten van minimaal 2 miljoen, misschien wel 4 miljoen euro, gaat betalen. Ook weten we niet wanneer de eerste paal de grond in kan. Als dat nog in deze collegeperiode moet gebeuren, moeten alle zeilen worden bijgezet. We roepen het college dan ook op om z.s.m. de raad te informeren door middel van een concreet plan voor het bouwen van ongeveer 100 extra sociale huurwoningen, voorzien van een dekking.

We vragen ons wel af hoe de extra huurwoningen verdeeld zullen worden. Gaat het college via de huisvestingsverordening afspraken maken met Woonpartners en de bouwers over een percentage van de vrijkomende sociale huurwoningen voor de eigen (jonge) inwoners?

Voorzitter,

Deze begroting bevat veel beleid waarin de PCW zich kan vinden. Ook is de begroting meerjarig sluitend. Omdat wij de hoofdlijn van de begroting steunen, zullen wij voorstemmen. Op een aantal punten kan de begroting beter worden. Daarvoor hebben wij een toezegging gevraagd en een motie ingediend. We gaan er vanuit dat het college deze motie over kan nemen.

Voorzitter,

Uw college heeft de taak om Waddinxveen te besturen. Dat is een verantwoordelijke taak. Wij zien dat u die  taak zo goed mogelijk wilt uitvoeren. U mag zich daarin gesteund weten door de PCW-fractie, die om voor u tot God om wijsheid bidt en u ook veel wijsheid toewenst.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»