Bijdrage PCW bij behandeling van de 2016 jaarrekening

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

We bespreken vanavond het jaarverslag 2016. Er ligt een mooi rekeningresultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat kunnen we in één oogopslag zien in de infographic, een waardevolle toevoeging omdat het een goed overzicht geeft .
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt, waar er vorig jaar nog een verklaring met beperkingen lag. Complimenten aan het college en de medewerkers van de organisatie voor het stuk dat er ligt en voor het werk dat daarvoor is verricht.
De PCW steunt het bestemmingsvoorstel van het resultaat.

1. De PCW en andere fracties hebben aandacht gevraagd voor het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inmiddels is er een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dat is een goede zaak en we zullen de vinger aan de pols houden.

2. Er zijn op dit moment 21 gemeentelijke monumenten. Dat is ongeveer een kwart van de lijst met potentiële monumenten. Er zijn 17 potentiële monumenten toegevoegd, maar het is de vraag welke daarvan echt de status van monument zullen krijgen. De PCW wil dat het aantal monumenten omhoog gaat om op die manier erfgoed te bewaren voor de toekomst. We zullen de aangekondigde evaluatie van het monumentenbeleid afwachten, maar duidelijk mag zijn dat de PCW het aantal monumenten nu te laag vindt.

3. We hebben nu 2 BOA’s in dienst. Zichtbaar zijn ze nog niet zo erg. Welke resultaten zijn er geboekt op het gebied van handhaving en veiligheid?

4. In het accountantsverslag wordt aangegeven dat het proces van totstandkoming van de controle van de jaarrekening inefficiënt is verlopen. De door de accountant ontvangen onderbouwing van posten in de jaarrekening was in veel gevallen niet toereikend.

Deze opmerking wordt al meerdere jaren gemaakt en nu ook door de nieuwe accountant. Hierover is reeds met de auditcommissie gesproken.
Het is goed dat het proces wordt geëvalueerd met de betrokken medewerkers en wij hopen dan ook dat we in de volgende jaarrekening deze opmerking niet meer tegenkomen.
Ieder kwartaal geeft de gemeente informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die gegevens zien we terug in oa. de bekende en veel geraadpleegde website “waar staat je gemeente” De accountant constateert dat het proces van totstandkoming van die informatie kwetsbaar en foutgevoelig is. Wij verwachten dat hier een verbeterslag wordt gemaakt en vernemen graag of dat proces komend jaar in control is of komt?

Waddinxveen heeft een goede financiële positie. Dit wordt door de accountant bevestigd. Zo’n positie krijg je niet zomaar. Die is het gevolg van goed bestuur en rentmeesterschap van het gemeentebestuur in de afgelopen jaren.
Een goede financiële positie is ook een voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven. En dat laatste is nog steeds een breed gedragen wens van inwoners.
Voeg daarnaast de centrale ligging van Waddinxveen direct aan het groen, de hechte gemeenschappen in het dorp en een sterk bedrijfsleven…waar kun je dan beter wonen en oud worden dan in ons mooie dorp?

Chris van Harten
plaatsvervangend fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»